Przejdź do treści

HTML 4.01

AREA

Określa obszar wewnątrz mapy odnośników klienta (MAP).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
ALT="text"
Tekst alternatywny
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COORDS="współrzędne"
Podaje współrzędne obszaru w mapie odnośników klienta, które zależą od kształtu obszaru (atrybut SHAPE):
 • x,y,r - (SHAPE="circle" - koło) x,y - środek koła; r - promień
 • x1,y1,x2,y2,...,xN,yN - (SHAPE="poly" - wielokąt) x,y - współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
 • x1,y1,x2,y2 - (SHAPE="rect" - prostokąt) x1,y2 - lewy-górny wierzchołek prostokąta; x2,y2 - prawy-dolny wierzchołek
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HREF="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
NOHREF
Obszar nie ma związanego odsyłacza
SHAPE="kształt"
Określa kształt obszaru w mapie odnośników klienta MAP (którego współrzędne podaje atrybut COORDS):
 • circle - koło
 • default - określa całkowity obszar
 • poly - wielokąt
 • rect - prostokąt
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony