Znaki specjalne

Wstęp

Co zrobić jeśli chcemy umieścić na swojej stronie np. taki tekst: <p>? Niestety ponieważ wyraz ten jest znacznikiem używanym w składni języka HTML, nie jest możliwe wpisanie go po prostu z klawiatury. W takim razie zastanawiasz się na pewno, jak udało mi się go tutaj wpisać. Jeśli jeszcze nie wiesz, spójrz dalej. Znajdziesz tam tabelę z wykazem znaków specjalnych (tzw. encji), których nie można wpisać bezpośrednio z klawiatury. Stosuje się tu pewną "sztuczkę". Na przykład jeśli chcemy napisać tekst: <p>, wpisujemy zamiast niego: &lt;p&gt; lub &#60;p&#62; i gotowe. Przeglądarka sama zinterpretuje te znaki jako właściwe. Jak widać, każdy znak specjalny rozpoczyna się od ampersand ("&"), a kończy średnikiem (";"). Z tego powodu, jeśli chcemy, aby ampersand pojawił się na ekranie, powinniśmy użyć: &amp; lub &#38;.

W pierwszej kolumnie tabeli zawartej dalej w tym rozdziale widnieje dziesiętny numer danego znaku, w drugiej - jego nazwa. Są one równoważne, dlatego możemy używać ich zamiennie, ale wydaje mi się, że ten drugi zapis jest bardziej czytelny, ponieważ jest skrótem od angielskiej nazwy danego symbolu. Zwróć także szczególną uwagę, że przy wpisywaniu nazwy znaku, ważna jest wielkość liter, np. &Alpha; to nie jest to samo co &alpha;! W kolumnie opis znajduje się pełna angielska nazwa wszystkich znaków, dalej - objaśnienie w języku polskim, a na końcu możesz zobaczyć jak będzie wyglądał wybrany symbol na ekranie.

Wpisanie znaku w formacie &#numer pozwala podać numer w systemie dziesiętnym. Można również zrobić to za pomocą kodu szesnastkowego:&#xHEX lub &#XHEX, gdzie HEX jest maksymalnie dwubajtową liczbą szesnastkową (cztery cyfry 0-F). Przy konwersji z systemu dziesiętnego (DEC) na szesnastkowy (HEX) i odwrotnie pomocny może być dowolny bardziej rozbudowany kalkulator (np. systemowy).

Niektóre spośród podanych poniżej znaków nie są interpretowane przez różne przeglądarki, a do wyświetlenia wybranych - zwłaszcza w drugiej części tabeli - może być potrzebna czcionka Unicode (np. 'Lucida Sans Unicode' - domyślnie dostępna w niektórych wersjach systemu Windows, 'Arial Unicode', 'Arial Unicode MS', 'Helvetica Unicode' 'Verdana Unicode', 'Times Unicode', 'Times New Roman Unicode', 'Courier Unicode', 'Courier New Unicode' i inne).

Wygląd dowolnego znaku specjalnego możesz sprawdzić również tutaj.

Źródło: HTML 4.01 Specification

Niełamliwa spacja

Zwróć szczególną uwagę na symbol o nazwie: &nbsp; (czyli &#160;). Jest to dodatkowa niełamliwa spacja (odstęp), zwana również twardą spacją. W normalnym tekście nie mogą stać obok siebie dwie spacje. Nie może się także od niej rozpoczynać żaden wiersz. Dzięki symbolowi dodatkowej spacji, możesz pozbyć się wszystkich tych ograniczeń. Ponadto jeśli rozdzielisz dwa wyrazy symbolem dodatkowej spacji, masz pewność, że w tym miejscu nigdy nie zostanie przełamany wiersz (czyli nie zdarzy się tak, że pierwszy wyraz znajdzie się na końcu linii, a drugi na początku następnej).

Właściwym przeznaczeniem niełamliwej spacji nie jest jednak wprowadzanie wcięć czy powiększonych odstępów w tekście. Znak ten pozwala poprawić estetykę typograficzną treści. Mianowicie powinno się unikać sytuacji, kiedy spójniki znajdują się na końcu linii. Dlatego zaleca się pisanie w następujący sposób:

biały i&nbsp;czarny
Masa 10&nbsp;kg

Narzędzia automatycznie poprawiające estetykę typograficzną tekstu czasami się wbudowane w edytory HTML.

Miękki łącznik

Innym przydatnym znakiem jest miękki łącznik, czyli &shy; lub &#173;. Znak ten służy do inteligentnego dzielenia długich wyrazów pomiędzy kolejne linijki tekstu. Wstawiając taki znak po określonej sylabie długiego wyrazu, dajemy przeglądarce możliwość przedzielenia go w tym miejscu do następnej linii. Jeśli zajdzie taka potrzeba, miękki łącznik wyświetlany jest na końcu linii jak tradycyjny myślnik ("-"), a dalszy ciąg wyrazu zostaje przeniesiony do następnej linijki. Jeśli natomiast układ tekstu w akapicie jest taki, że w miejscu wstawienia miękkiego łącznika linia nie musi być przedzielona, to w ogóle nie zostanie on wyświetlony. Nie jest on również uwzględniany przy przeszukiwaniu treści dokumentu. To, czy będzie uwzględniany przy kopiowaniu tekstu ze strony do schowka systemowego, zależy od przeglądarki - specyfikacja HTML 4.01 nic nie mówi na ten temat, przez co zachowanie przeglądarek nie jest określone.

Jak łatwo zauważyć, działania miękkiego łącznika nie można zastąpić tradycyjnym myślnikiem, ponieważ wtedy bylibyśmy zmuszeni zawsze przełamać po nim linię poprzez użycie znacznika <br>, co niekoniecznie może być działaniem pożądanym, biorąc pod uwagę fakt, że użytkownik może zmienić rozmiar czcionki lub w ogóle nie posiadać ustalonego na stronie kroju czcionki, a wtedy układ akapitu może zmienić się tak, że przedzielenie w wybranym stałym miejscu będzie niewłaściwe, za to byłoby wymagane gdzie indziej.

Chociaż rola, jaką spełnia miękki łącznik, jest niezastąpiona, niestety nie wszystkie przeglądarki obsługują ten znak :-( Jest obsługiwany m.in. przez Microsoft Internet Explorera, Operę, Chrome i Konquerora. Nie jest za to prawidłowo obsługiwany przez Mozillę Firefox 2 (nie wyświetla się, ale też nie powoduje inteligentnego przedzielania wyrazów), natomiast od wersji 3.0 wszystko jest już w porządku.

Przykład:

Przykład

ISO 8859-1 (Latin-1)

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
&#160;&nbsp;Non-breaking space"Niełamliwa" spacja 
&#161;&iexcl;Inverted exclamation markZnak odwróconego wykrzyknika¡
&#162;&cent;Cent signZnak centa¢
&#163;&pound;Pound signZnak funta£
&#164;&curren;Currency signZnak waluty¤
&#165;&yen;Yen signZnak jena¥
&#166;&brvbar;Broken vertical barPrzełamana pionowa linia¦
&#167;&sect;Section signZnak sekcji§
&#168;&uml;Umlaut (diaeresis)Umlaut (diereza)¨
&#169;&copy;Copyright signZnak praw autorskich©
&#170;&ordf;Feminine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiegoª
&#171;&laquo;Left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet)Lewy cudzysłów ostrokątny«
&#172;&not;Not signZnak negacji¬
&#173;&shy;Soft hyphen (discretionary hyphen)"Miękki" łącznik (dyskrecjonalny)­
&#174;&reg;Registered trademark signZastrzeżony znak towarowy®
&#175;&macr;Macron accent (overline)Znak "wzdłużenia" akcentu ("nadkreślenie")¯
&#176;&deg;Degree signZnak stopnia°
&#177;&plusmn;Plus-minus signZnak plus-minus±
&#178;&sup2;Superscript two (squared)Indeks górny dwa (kwadrat)²
&#179;&sup3;Superscript three (cubed)Indeks górny trzy (sześcian)³
&#180;&acute;Acute accent (spacing acute)Silny akcent´
&#181;&micro;Micro signZnak mikroµ
&#182;&para;Paragraph sign (pilcrow sign)Znak paragrafu
&#183;&middot;Middle dot (Georgian comma)Środkowa kropka·
&#184;&cedil;Cedilla"Haczyk" pod literą¸
&#185;&sup1;Superscript oneIndeks górny jeden¹
&#186;&ordm;Masculine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego męskiegoº
&#187;&raquo;Right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet)Prawy cudzysłów ostrokątny»
&#188;&frac14;Vulgar fraction one quarterUłamek zwykły jedna czwarta¼
&#189;&frac12;Vulgar fraction one halfUłamek zwykły jedna druga½
&#190;&frac34;Vulgar fraction three quartersUłamek zwykły trzy czwarte¾
&#191;&iquest;Inverted question markOdwrócony znak zapytania¿
&#192;&Agrave;Latin capital letter "A" with graveŁacińska wielka litera "A" z akcentemÀ
&#193;&Aacute;Latin capital letter "A" with acuteŁacińska wielka litera "A" z akcentem mocnymÁ
&#194;&Acirc;Latin capital letter "A" with circumflexŁacińska wielka litera "A" z "daszkiem"Â
&#195;&Atilde;Latin capital letter "A" with tildeŁacińska wielka litera "A" z tyldąÃ
&#196;&Auml;Latin capital letter "A" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "A" z diereząÄ
&#197;&Aring;Latin capital letter "A" with ring aboveŁacińska wielka litera "A" z kółkiem powyżejÅ
&#198;&AElig;Latin capital ligature "AE"Łacińskie wielkie połączenie "AE"Æ
&#199;&Ccedil;Latin capital letter "C" with cedillaŁacińska wielka litera "C" z "haczykiem"Ç
&#200;&Egrave;Latin capital letter "E" with graveŁacińska wielka litera "E" z akcentemÈ
&#201;&Eacute;Latin capital letter "E" with acuteŁacińska wielka litera "E" z akcentem mocnymÉ
&#202;&Ecirc;Latin capital letter "E" with circumflexŁacińska wielka litera "E" z "daszkiem"Ê
&#203;&Euml;Latin capital letter "E" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "E" z diereząË
&#204;&Igrave;Latin capital letter "I" with graveŁacińska wielka litera "I" z akcentemÌ
&#205;&Iacute;Latin capital letter "I" with acuteŁacińska wielka litera "I" z akcentem mocnymÍ
&#206;&Icirc;Latin capital letter "I" with circumflexŁacińska wielka litera "I" z "daszkiem"Î
&#207;&Iuml;Latin capital letter "I" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "I" z diereząÏ
&#208;&ETH;Latin capital letter "ETH"Łacińska wielka litera "ETH"Ð
&#209;&Ntilde;latin capital letter "N" with tildeŁacińska wielka litera "N" z tyldąÑ
&#210;&Ograve;Latin capital letter "O" with graveŁacińska wielka litera "O" z akcentemÒ
&#211;&Oacute;Latin capital letter "O" with acuteŁacińska wielka litera "O" z akcentem mocnymÓ
&#212;&Ocirc;Latin capital letter "O" with circumflexŁacińska wielka litera "O" z "daszkiem"Ô
&#213;&Otilde;Latin capital letter "O" with tildeŁacińska wielka litera "O" z tyldąÕ
&#214;&Ouml;Latin capital letter "O" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "O" z diereząÖ
&#215;&times;Multiplication signZnak mnożenia×
&#216;&Oslash;Latin capital letter "O" slash (stroke)Łacińska wielka litera "O" z "przecięciem"Ø
&#217;&Ugrave;Latin capital letter "U" with graveŁacińska wielka litera "U" z akcentemÙ
&#218;&Uacute;Latin capital letter "U" with acuteŁacińska wielka litera "U" z akcentem mocnymÚ
&#219;&Ucirc;Latin capital letter "U" with circumflexŁacińska wielka litera "U" z "daszkiem"Û
&#220;&Uuml;Latin capital letter "U" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "U" z diereząÜ
&#221;&Yacute;Latin capital letter "Y" with acuteŁacińska wielka litera "Y" z akcentem mocnymÝ
&#222;&THORN;Latin capital letter "THORN"Łacińska wielka litera "THORN"Þ
&#223;&szlig;Latin small letter sharp "s"Łacińska mała litera "ostre" "s"ß
&#224;&agrave;Latin small letter "a" with graveŁacińska mała litera "a" z akcentemà
&#225;&aacute;Latin small letter "a" with acuteŁacińska mała litera "a" z akcentem mocnymá
&#226;&acirc;Latin small letter "a" with circumflexŁacińska mała litera "a" z "daszkiem"â
&#227;&atilde;Latin small letter "a" with tildeŁacińska mała litera "a" z tyldąã
&#228;&auml;Latin small letter "a" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "a" z diereząä
&#229;&aring;Latin small letter "a" with ring aboveŁacińska mała litera "a" z kółkiem powyżejå
&#230;&aelig;Latin small ligature "ae"Łacińskie małe połączenie "ae"æ
&#231;&ccedil;Latin small letter "c" with cedillaŁacińska mała litera "c" z "haczykiem"ç
&#232;&egrave;Latin small letter "e" with graveŁacińska mała litera "e" z akcentemè
&#233;&eacute;Latin small letter "e" with acuteŁacińska mała litera "e" z akcentem mocnymé
&#234;&ecirc;Latin small letter "e" with circumflexŁacińska mała litera "e" z "daszkiem"ê
&#235;&euml;Latin small letter "e" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "e" z diereząë
&#236;&igrave;Latin small letter "i" with graveŁacińska mała litera "i" z akcentemì
&#237;&iacute;Latin small letter "i" with acuteŁacińska mała litera "i" z akcentem mocnymí
&#238;&icirc;Latin small letter "i" with circumflexŁacińska mała litera "i" z "daszkiem"î
&#239;&iuml;Latin small letter "i" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "i" z diereząï
&#240;&eth;Latin small letter "eth"Łacińska mała litera "eth"ð
&#241;&ntilde;Latin small letter "n" with tildeŁacińska mała litera "n" z tyldąñ
&#242;&ograve;Latin small letter "o" with graveŁacińska mała litera "o" z akcentemò
&#243;&oacute;Latin small letter "o" with acuteŁacińska mała litera "o" z akcentem mocnymó
&#244;&ocirc;Latin small letter "o" with circumflexŁacińska mała litera "o" z "daszkiem"ô
&#245;&otilde;Latin small letter "o" with tildeŁacińska mała litera "o" z tyldąõ
&#246;&ouml;Latin small letter "o" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "o" z diereząö
&#247;&divide;Division signZnak dzielenia÷
&#248;&oslash;Latin small letter "o" slash (stroke)Łacińska mała litera "o" z "przecięciem"ø
&#249;&ugrave;latin small letter "u" with graveŁacińska mała litera "u" z akcentemù
&#250;&uacute;latin small letter "u" with acuteŁacińska mała litera "u" z akcentem mocnymú
&#251;&ucirc;Latin small letter "u" with circumflexŁacińska mała litera "u" z "daszkiem"û
&#252;&uuml;Latin small letter "u" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "u" z diereząü
&#253;&yacute;Latin small letter "y" with acuteŁacińska mała litera "y" z akcentem mocnymý
&#254;&thorn;Latin small letter "thorn"Łacińska mała litera "thorn"þ
&#255;&yuml;Latin small letter "y" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "y" z diereząÿ

Symbole

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
&#402;&fnof;Latin small "f" with hook (function, florin)Łacińskie małe "f" z "haczykiem" (funkcja, floren)ƒ
Litery greckie
&#913;&Alpha;Greek capital letter "alpha"Grecka wielka litera "alfa"Α
&#914;&Beta;Greek capital letter "beta"Grecka wielka litera "beta"Β
&#915;&Gamma;Greek capital letter "gamma"Grecka wielka litera "gamma"Γ
&#916;&Delta;Greek capital letter "delta"Grecka wielka litera "delta"Δ
&#917;&Epsilon;Greek capital letter "epsilon"Grecka wielka litera "epsilon"Ε
&#918;&Zeta;Greek capital letter "zeta"Grecka wielka litera "dzeta"Ζ
&#919;&Eta;Greek capital letter "eta"Grecka wielka litera "eta"Η
&#920;&Theta;Greek capital letter "theta"Grecka wielka litera "theta"Θ
&#921;&Iota;Greek capital letter "iota"Grecka wielka litera "jota"Ι
&#922;&Kappa;Greek capital letter "kappa"Grecka wielka litera "kappa"Κ
&#923;&Lambda;Greek capital letter "lambda"Grecka wielka litera "lambda"Λ
&#924;&Mu;Greek capital letter "mu"Grecka wielka litera "mi"Μ
&#925;&Nu;Greek capital letter "nu"Grecka wielka litera "ni"Ν
&#926;&Xi;Greek capital letter "xi"Grecka wielka litera "ksi"Ξ
&#927;&Omicron;Greek capital letter "omicron"Grecka wielka litera "omikron"Ο
&#928;&Pi;Greek capital letter "pi"Grecka wielka litera "pi"Π
&#929;&Rho;Greek capital letter "rho"Grecka wielka litera "ro"Ρ
&#931;&Sigma;Greek capital letter "sigma"Grecka wielka litera "sigma"Σ
&#932;&Tau;Greek capital letter "tau"Grecka wielka litera "tau"Τ
&#933;&Upsilon;Greek capital letter "upsilon"Grecka wielka litera "ypsilon"Υ
&#934;&Phi;Greek capital letter "phi"Grecka wielka litera "fi"Φ
&#935;&Chi;Greek capital letter "chi"Grecka wielka litera "chi"Χ
&#936;&Psi;Greek capital letter "psi"Grecka wielka litera "psi"Ψ
&#937;&Omega;Greek capital letter "omega"Grecka wielka litera "omega"Ω
&#945;&alpha;Greek small letter "alpha"Grecka mała litera "alfa"α
&#946;&beta;Greek small letter "beta"Grecka mała litera "beta"β
&#947;&gamma;Greek small letter "gamma"Grecka mała litera "gamma"γ
&#948;&delta;Greek small letter "delta"Grecka mała litera "delta"δ
&#949;&epsilon;Greek small letter "epsilon"Grecka mała litera "epsilon"ε
&#950;&zeta;Greek small letter "zeta"Grecka mała litera "dzeta"ζ
&#951;&eta;Greek small letter "eta"Grecka mała litera "eta"η
&#952;&theta;Greek small letter "theta"Grecka mała litera "theta"θ
&#953;&iota;Greek small letter "iota"Grecka mała litera "jota"ι
&#954;&kappa;Greek small letter "kappa"Grecka mała litera "kappa"κ
&#955;&lambda;Greek small letter "lambda"Grecka mała litera "lambda"λ
&#956;&mu;Greek small letter "mu"Grecka mała litera "mi"μ
&#957;&nu;Greek small letter "nu"Grecka mała litera "ni"ν
&#958;&xi;Greek small letter "xi"Grecka mała litera "ksi"ξ
&#959;&omicron;Greek small letter "omicron"Grecka mała litera "omikron"ο
&#960;&pi;Greek small letter "pi"Grecka mała litera "pi"π
&#961;&rho;Greek small letter "rho"Grecka mała litera "ro"ρ
&#962;&sigmaf;Greek small letter "final sigma"Grecka mała litera "końcowa sigma"ς
&#963;&sigma;Greek small letter "sigma"Grecka mała litera "sigma"σ
&#964;&tau;Greek small letter "tau"Grecka mała litera "tau"τ
&#965;&upsilon;Greek small letter "upsilon"Grecka mała litera "ypsilon"υ
&#966;&phi;Greek small letter "phi"Grecka mała litera "fi"φ
&#967;&chi;Greek small letter "chi"Grecka mała litera "chi"χ
&#968;&psi;Greek small letter "psi"Grecka mała litera "psi"ψ
&#969;&omega;Greek small letter "omega"Grecka mała litera "omega"ω
&#977;&thetasym;Greek small letter "theta symbol"Grecka mała litera "theta symbol" (w IE6 tylko czcionka Unicode)ϑ
&#978;&upsih;Greek "upsilon" with hook symbolGrecka litera "ypsilon" z symbolem "haczyka" (w IE6 tylko czcionka Unicode)ϒ
&#982;&piv;Greek "pi" symbolGrecki "pi" symbolϖ
Interpunkcja
&#8226;&bull;Bullet (black small circle)Małe czarne koło
&#8230;&hellip;Horizontal ellipsis (three dot leader)Poziome elipsy (wielokropek)
&#8242;&prime;Prime (minutes, feet)Prim (minuty, stopy)
&#8243;&Prime;Double prime (seconds, inches)Bis (sekundy, cale)
&#8254;&oline;Overline (spacing overscore)"Nadkreślenie"
&#8260;&frasl;Fraction slashKreska ułamkowa
Literowe
&#8472;&weierp;Script capital "P" (power set, Weierstrass "p")Weierstrass "p" (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8465;&image;Blackletter capital "I" (imaginary part)Część urojona liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8476;&real;Blackletter capital "R" (real part symbol)Część rzeczywista liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8482;&trade;Trade mark signZnak handlowy
&#8501;&alefsym;Alef symbol (first transfinite cardinal)Symbol alef (w IE6 tylko czcionka Unicode)
Strzałki
&#8592;&larr;Leftwards arrowStrzałka w lewo
&#8593;&uarr;Upwards arrowStrzałka w górę
&#8594;&rarr;Rghtwards arrowStrzałka w prawo
&#8595;&darr;Downwards arrowStrzałka w dół
&#8596;&harr;Left right arrow (horizontal)Strzałka lewo-prawo
&#8629;&crarr;Downwards arrow with corner leftwards (carriage return)Strzałka w dół z rogiem w lewo (powrót karetki) (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8656;&lArr;Leftwards double arrowPodwójna strzałka w lewo (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8657;&uArr;Upwards double arrowPodwójna strzałka w górę (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8658;&rArr;Rightwards double arrowPodwójna strzałka w prawo (nie interpretuje IE6)
&#8659;&dArr;Downwards double arrowPodwójna strzałka w dół (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8660;&hArr;Left right double arrow (horizontal)Podwójna strzałka lewo-prawo (nie interpretuje IE6)
Matematyczne
&#8704;&forall;For allDla wszystkich... (nie interpretuje IE6)
&#8706;&part;Partial differentialPochodna cząstkowa
&#8707;&exist;There existsIstnieje... (nie interpretuje IE6)
&#8709;&empty;Empty set (null set, diameter)Zbiór pusty (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8711;&nabla;Nabla (backward difference)Operator Nabla (nie interpretuje IE6)
&#8712;&isin;Element of...należy do... (nie interpretuje IE6)
&#8713;&notin;Not an element of...nie należy do... (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8715;&ni;contains as member...zawiera się w... (nie interpretuje IE6)
&#8719;&prod;n-ary product = product signZnak mnożenia n-elementów ciągu
&#8721;&sum;n-ary sumationZnak sumowania n-elementów ciągu
&#8722;&minus;Minus signZnak minus
&#8727;&lowast;Asterisk operatorOperator gwiazdka (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8730;&radic;Square root (radical sign)Pierwiastek kwadratowy
&#8733;&prop;Proportional to...proporcjonalne do... (nie interpretuje IE6)
&#8734;&infin;InfinityNieskończoność
&#8736;&ang;AngleKąt (nie interpretuje IE6)
&#8743;&and;Logical and (wedge)Operator logiczny i  (nie interpretuje IE6)
&#8744;&or;Logical or (vee)Operator logiczny lub  (nie interpretuje IE6)
&#8745;&cap;Intersection (cap)Część wspólna (iloczyn) zbiorów
&#8746;&cup;Union (cup)Połączenie (suma) zbiorów (nie interpretuje IE6)
&#8747;&int;IntegralCałka
&#8756;&there4;Therefore...z tego wynika... (dlatego) (nie interpretuje IE6)
&#8764;&sim;Tilde operator (varies with, similar to)...podobny do...  (operator tylda) (nie interpretuje IE6)
&#8773;&cong;Approximately equal to...w przybliżeniu równe...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8776;&asymp;Almost equal to (asymptotic to)...prawie równe...
&#8800;&ne;Not equal to...różne od...
&#8801;&equiv;Identical to...równe tożsamościowo... (identyczne)
&#8804;&le;Less-than or equal to...mniejsze lub równe...
&#8805;&ge;Greater-than or equal to...większe lub równe...
&#8834;&sub;Subset of...jest podzbiorem...  (nie interpretuje IE6)
&#8835;&sup;Superset of...jest zbiorem nadrzędnym dla...  (nie interpretuje IE6)
&#8836;&nsub;Not a subset of...nie jest podzbiorem...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8838;&sube;Subset of or equal to...jest podzbiorem lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
&#8839;&supe;Superset of or equal to...jest zbiorem nadrzędnym lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
&#8853;&oplus;Circled plus (direct sum)Plus w kółku (bezpośrednia suma) (nie interpretuje IE6)
&#8855;&otimes;Circled times (vector product)Iloczyn wektorowy (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8869;&perp;Up tack (orthogonal to, perpendicular)...jest prostopadły do...  (nie interpretuje IE6)
&#8901;&sdot;Dot operatorOperator kropka  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8968;&lceil;Left ceiling (apl upstile)Liczba całkowita, która jest większa lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8969;&rceil;Right ceilingLiczba całkowita, która jest większa lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8970;&lfloor;Left floor (apl downstile)Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8971;&rfloor;Right floorLiczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#9001;&lang;Left-pointing angle bracket (bra)Lewy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
&#9002;&rang;Right-pointing angle bracket (ket)Prawy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
Geometryczne
&#9674;&loz;LozengeRomb
&#9824;&spades;Black spade suitSymbol pik
&#9827;&clubs;Black club suit (shamrock)Symbol trefl (koniczyna)
&#9829;&hearts;Black heart suit (valentine)Symbol kier (serce)
&#9830;&diams;Black diamond suitSymbol karo

Międzynarodowe

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
&#34;&quot;Quotation mark (APL quote)Znak cudzysłowu"
&#38;&amp;AmpersandAmpersand (znak and)&
&#60;&lt;Less-than signZnak mniejszości<
&#62;&gt;Greater-than signZnak większości>
&#338;&OElig;Latin capital ligature "OE"Łacińskie wielkie połączenie "OE"Œ
&#339;&oelig;Latin small ligature "oe"Łacińskie małe połączenie "oe"œ
&#352;&Scaron;Latin capital letter "S" with caronŁacińska wielka litera "S" z odwróconym "daszkiem"Š
&#353;&scaron;Latin small letter "s" with caronŁacińska mała litera "s" z odwróconym "daszkiem"š
&#376;&Yuml;Latin capital letter "Y" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "Y" z diereząŸ
&#710;&circ;Modifier letter circumflex accent"Daszek"ˆ
&#732;&tilde;Small tildeMała tylda˜
&#8194;&ensp;En spacePowiększona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8195;&emsp;Em spaceUwydatniona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8201;&thinsp;Thin space"Cienka" spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8204;&zwnj;Zero width non-joinerPionowa linia
&#8205;&zwj;Zero width joinerPionowa linia z łącznikiem
&#8206;&lrm;Left-to-right markZnak "lewa do prawej"
&#8207;&rlm;Right-to-left markZnak "prawy do lewego"
&#8211;&ndash;En dashPowiększony myślnik
&#8212;&mdash;Em dashUwydatniony myślnik
&#8216;&lsquo;Left single quotation markLewy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8217;&rsquo;Right single quotation markPrawy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8218;&sbquo;Single low-9 quotation markPojedynczy "niski" znak cudzysłowu
&#8220;&ldquo;Left double quotation markLewy podwójny znak cudzysłowu
&#8221;&rdquo;Right double quotation markPrawy podwójny znak cudzysłowu
&#8222;&bdquo;Double low-9 quotation markPodwójny "niski" znak cudzysłowu
&#8224;&dagger;DaggerKrzyżyk
&#8225;&Dagger;Double daggerPodwójny krzyżyk
&#8240;&permil;Per mille signZnak promila
&#8249;&lsaquo;Single left-pointing angle quotation markPojedynczy lewy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8250;&rsaquo;Single right-pointing angle quotation markPojedynczy prawy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8364;&euro;Euro signZnak euro