Error

W tym rozdziale dowiesz się...

Error

Error()
Error(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
Error - nowa instancja obiektu błędu

Działa identycznie jak konstrukcja new Error(...).

new Error

new Error()
new Error(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
Error - nowa instancja obiektu błędu

Tworzy nową instancję obiektu błędu. Zwykle wykorzystuje się ją do rzucania wyjątków. Jeżeli chcesz, aby Twój program obsługiwał dodatkowe błędy, zdefiniuj własną klasę błędu, która dziedziczy po wbudowanej klasie Error.

Przykład:

var TestError = function (message) {
    var that = Error.call(this, message);
    that.name = TestError.prototype.name;
    return that;
};
TestError.prototype = Object.create(Error.prototype);
TestError.prototype.constructor = TestError;
TestError.prototype.name = "TestError";
 
try {
    throw new TestError("Houston, mamy problem.");
} catch (e) {
    e.toString(); // "TestError: Houston, mamy problem."
}

EvalError

EvalError()
new EvalError()
EvalError(message)
new EvalError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
EvalError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error.

EvalError.prototype.name

EvalError.prototype.name
Wartość:
String - "EvalError"

Przykład:

EvalError.prototype.name;     // "EvalError"
EvalError("test").toString(); // "EvalError: test"
new EvalError("test") + "";   // "EvalError: test"

RangeError

RangeError()
new RangeError()
RangeError(message)
new RangeError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
RangeError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że liczba przekracza dozwolony zakres.

Błąd RangeError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji: Array, new Array, new Array.length, Number.prototype.toString, Number.prototype.toFixed, Number.prototype.toExponential, Number.prototype.toPrecision, Date.prototype.toISOString.

EvalError.prototype.name

RangeError.prototype.name
Wartość:
String - "RangeError"

Przykład:

RangeError.prototype.name;     // "RangeError"
RangeError("test").toString(); // "RangeError: test"
new RangeError("test") + "";   // "RangeError: test"

ReferenceError

ReferenceError()
new ReferenceError()
ReferenceError(message)
new ReferenceError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
ReferenceError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że nastąpiło niewłaściwe odwołanie do wartości.

ReferenceError.prototype.name

ReferenceError.prototype.name
Wartość:
String - "ReferenceError"

Przykład:

ReferenceError.prototype.name;     // "ReferenceError"
ReferenceError("test").toString(); // "ReferenceError: test"
new ReferenceError("test") + "";   // "ReferenceError: test"

SyntaxError

SyntaxError()
new SyntaxError()
SyntaxError(message)
new SyntaxError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
SyntaxError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że wystąpił błąd parsowania kodu.

Błąd SyntaxError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji: eval, new Function, RegExp, new RegExp, JSON.parse.

SyntaxError.prototype.name

SyntaxError.prototype.name
Wartość:
String - "SyntaxError"

Przykład:

SyntaxError.prototype.name;     // "SyntaxError"
SyntaxError("test").toString(); // "SyntaxError: test"
new SyntaxError("test") + "";   // "SyntaxError: test"

TypeError

TypeError()
new TypeError()
TypeError(message)
new TypeError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
TypeError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że typ wartości jest niezgodny z oczekiwanym.

Błąd TypeError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji:
Object.getPrototypeOf, Object.getOwnPropertyDescriptor, Object.getOwnPropertyNames, Object.create, Object.defineProperty, Object.defineProperties, Object.seal, Object.freeze, Object.preventExtensions, Object.isSealed, Object.isFrozen, Object.isExtensible, Object.keys,
Object.prototype.toLocaleString,
Function.prototype.toString, Function.prototype.apply, Function.prototype.call, Function.prototype.bind,
Array.prototype.toLocaleString, Array.prototype.every, Array.prototype.some, Array.prototype.forEach, Array.prototype.map, Array.prototype.filter, Array.prototype.reduce,
String.prototype.toString, String.prototype.valueOf,
Boolean.prototype.toString,
Number, new Number,
Number.prototype.toString, Number.prototype.valueOf,
Date.prototype.toString, Date.prototype.toDateString, Date.prototype.toTimeString, Date.prototype.toLocaleString, Date.prototype.toLocaleDateString, Date.prototype.toLocaleTimeString, Date.prototype.valueOf, Date.prototype.getTime, Date.prototype.getFullYear, Date.prototype.getUTCFullYear, Date.prototype.getMonth, Date.prototype.getUTCMonth, Date.prototype.getDate, Date.prototype.getUTCDate, Date.prototype.getDay, Date.prototype.getUTCDay, Date.prototype.getHours, Date.prototype.getUTCHours, Date.prototype.getMinutes, Date.prototype.getUTCMinutes, Date.prototype.getSeconds, Date.prototype.getUTCSeconds, Date.prototype.getMilliseconds, Date.prototype.getUTCMilliseconds, Date.prototype.getTimezoneOffset, Date.prototype.setTime, Date.prototype.setMilliseconds, Date.prototype.setUTCMilliseconds, Date.prototype.setSeconds, Date.prototype.setUTCSeconds, Date.prototype.setMinutes, Date.prototype.setUTCMinutes, Date.prototype.setHours, Date.prototype.setUTCHours, Date.prototype.setDate, Date.prototype.setUTCDate, Date.prototype.setMonth, Date.prototype.setUTCMonth, Date.prototype.setFullYear, Date.prototype.setUTCFullYear, Date.prototype.toUTCString, Date.prototype.toISOString, Date.prototype.toJSON,
new RegExp, RegExp,
JSON.stringify.

TypeError.prototype.name

TypeError.prototype.name
Wartość:
String - "TypeError"

Przykład:

TypeError.prototype.name;     // "TypeError"
TypeError("test").toString(); // "TypeError: test"
new TypeError("test") + "";   // "TypeError: test"

URIError

URIError()
new URIError()
URIError(message)
new URIError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
URIError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że funkcja obsługi adresu URI została użyta niezgodnie z jej definicją.

Błąd URIError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji: decodeURI, decodeURIComponent, encodeURI, encodeURIComponent.

URIError.prototype.name

URIError.prototype.name
Wartość:
String - "URIError"

Przykład:

URIError.prototype.name;     // "URIError"
URIError("test").toString(); // "URIError: test"
new URIError("test") + "";   // "URIError: test"