Przejdź do treści

Indeks, wyszukiwarka

Skrypt

Wymagana wiedza:

Aby wstawić na swoją stronę indeks z dodatkową funkcją wyszukiwarki, postępują według poniższych instrukcji:

Utwórz w swoim edytorze HTML nowy dokument. Wklej do niego poniższy kod i zapisz w pliku indeks.js (koniecznie użyj kodowania utf-8):

/**
 * @author Sławomir Kokłowski {@link http://www.kurshtml.edu.pl}
 * @copyright NIE usuwaj tego komentarza! (Do NOT remove this comment!)
 */

function Indeks(id, ramka)
{
	this.id = id;
	if (typeof ramka == 'undefined') this.ramka = self;
	else if (typeof ramka == 'string')
	{
		if (ramka == '_blank') this.ramka = '';
		else if (ramka == '_self') this.ramka = self;
		else if (ramka == '_parent') this.ramka = parent;
		else if (ramka == '_top') this.ramka = top;
		else this.ramka = ramka;
	}
	else if (!ramka) this.ramka = self;
	else this.ramka = ramka;
	
	this._szukaj = {
		html: '',
		haslo: '',
		i: 0
	};
}

Indeks.prototype.wstaw = function(hasla, adres_bazowy, rozmiar, sortuj)
{
	if (typeof sortuj != 'undefined' && sortuj)
	{
		hasla.sort(
			function(a, b)
			{
				if (a[0] == b[0]) return 0;
				return a[0].compare() < b[0].compare() ? -1 : 1;
			}
		);
	}
	if (typeof sortuj != 'undefined' && sortuj < 0)
	{
		document.write("<pre>");
		for (var i = 0; i < hasla.length; i++)
		{
			document.write("['" + hasla[i][0].addSlashes() + "','" + hasla[i][1].addSlashes() + "']" + (i < hasla.length - 1 ? ",\n" : ""));
		}
		document.write("</pre>");
	}
	else
	{
		document.write(
			'<form id="' + this.id + '" action="javascript:void(0)" onsubmit="' + this.id + '.wyswietl(); return false">' +
				'<input type="text" name="haslo" size="30" onkeyup="' + this.id + '.zaznacz()" class="text">' +
				'<div><select name="hasla" size="' + (typeof rozmiar != 'undefined' && rozmiar ? rozmiar : 15) + '" ondblclick="' + this.id + '.wyswietl()">'
		);
		for (var i = 0; i < hasla.length; i++)
		{
			document.write('<option value="' + ((typeof adres_bazowy == 'undefined' || !adres_bazowy ? '' : adres_bazowy) + hasla[i][1]).htmlSpecialChars(true) + '"' + (i == 0 ? ' selected' : '') + '>' + hasla[i][0].htmlSpecialChars() + '</option>');
		}
		document.write(
				'</select></div>' +
				'<input type="submit" value="Wyświetl" class="button" onclick="this.form.submit()"> <input type="button" value="Szukaj" onclick="' + this.id + '.szukaj()" class="button">' +
			'</form>' +
			'<div id="' + this.id + '_szukaj"></div>'
		);
		
		var matches = window.location.search.match(new RegExp('[?&]' + this.id + '=([^&]+)'));
		if (matches && typeof matches[1] != 'undefined')
		{
			document.forms[this.id].elements['haslo'].value = unescape(matches[1]);
			this.zaznacz();
			this.szukaj();
		}
	}
}

Indeks.prototype.wstawWyszukiwarke = function(adres)
{
	document.write(
		'<form action="' + adres.htmlSpecialChars(true) + '" method="get" onsubmit="' + this.id + '.wyszukaj(this.action, this.elements[0].value); return false">' +
			'<input type="text" class="text">' +
			'<input type="submit" value="Szukaj" class="button">' +
		'</form>'
	);
}

Indeks.prototype.wyszukaj = function(adres, haslo)
{
	var search = adres.match(/#.*/);
	adres = adres.replace(/#.*/, '').replace(new RegExp('[&?]+' + this.id + '=[^&]*', 'g'), '');
	if (adres.indexOf('&') >= 0 && adres.indexOf('?') < 0) adres = adres.replace(/&/, '?');
	this.wyswietl(adres + (adres.indexOf('?') < 0 ? '?' : '&') + this.id + '=' + escape(haslo) + (search ? search : ''));
}

Indeks.prototype.wyswietl = function(adres)
{
	if (typeof adres == 'undefined') adres = document.forms[this.id].elements['hasla'].value;
	if (typeof this.ramka == 'string')
	{
		var okno = window.open(adres, this.ramka, 'menubar=yes,toolbar=yes,location=yes,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes');
		if (okno) okno.focus();
		else window.location.href = adres;
	}
	else this.ramka.location.href = adres;
}

Indeks.prototype.zaznacz = function()
{
	var haslo = document.forms[this.id].elements['haslo'].value.toLowerCase();
	for (var i = 0; i < document.forms[this.id].elements['hasla'].options.length; i++)
	{
		if (document.forms[this.id].elements['hasla'].options[i].text.toLowerCase().indexOf(haslo) == 0)
		{
			document.forms[this.id].elements['hasla'].options[i].selected = true;
			break;
		}
	}
}

Indeks.prototype.szukaj = function()
{
	if (!this._szukaj.i)
	{
		if (document.forms[this.id].elements['haslo'].value == '') return;
		var haslo = document.forms[this.id].elements['haslo'].value.toLowerCase().replace(/[^a-ząćęłńóśźż_*?"]+/gi, ' ').replace(/\*/g, '[a-ząćęłńóśźż_]*').replace(/\?/g, '[a-ząćęłńóśźż_]');
		this._szukaj.haslo = haslo.match(/"[^"]+"/g);
		if (!this._szukaj.haslo) this._szukaj.haslo = new Array();
		else
		{
			for (var i = 0; i < this._szukaj.haslo.length; i++)
			{
				var pos = -1;
				var len = this._szukaj.haslo[i].length;
				while ((pos = haslo.indexOf(this._szukaj.haslo[i], pos + 1)) >= 0)
				{
					haslo = haslo.substring(0, pos) + haslo.substring(pos + len);
				}
				this._szukaj.haslo[i] = this._szukaj.haslo[i].replace(/(^[" ]+|[" ]+$)/g, '');
			}
		}
		haslo = haslo.replace(/[" ]+/g, ' ').replace(/(^ | $)/g, '');
		if (haslo != '' && haslo != ' ')
		{
			haslo = haslo.split(' ');
			for (var i = 0; i < haslo.length; i++)
			{
				this._szukaj.haslo[this._szukaj.haslo.length] = haslo[i];
			}
		}
		var oHaslo = new Object();
		for (var i = 0; i < this._szukaj.haslo.length; i++)
		{
			oHaslo[this._szukaj.haslo[i]] = this._szukaj.haslo[i];
		}
		this._szukaj.haslo = new Array();
		for (var haslo in oHaslo)
		{
			if (haslo.length > 2) this._szukaj.haslo[this._szukaj.haslo.length] = new RegExp('(^|[^a-ząćęłńóśźż_])' + haslo + '([^a-ząćęłńóśźż_]|$)');
		}
		this._szukaj.html = '';
		if (this._szukaj.haslo.length == 0) return;
	}
	for (; this._szukaj.i < document.forms[this.id].elements['hasla'].options.length; this._szukaj.i++)
	{
		for (var j = 0; j < this._szukaj.haslo.length; j++)
		{
			if (document.forms[this.id].elements['hasla'].options[this._szukaj.i].text.toLowerCase().search(this._szukaj.haslo[j]) >= 0)
			{
				var tag = new Array('<a href="' + document.forms[this.id].elements['hasla'].options[this._szukaj.i].value.htmlSpecialChars(true) + '"' + (this.ramka ? ' onclick="' + this.id + '.wyswietl(this.href); return false"' : '') + '>', '</a>');
				var text = document.forms[this.id].elements['hasla'].options[this._szukaj.i].text.htmlSpecialChars();
				var pos = this._szukaj.html.indexOf(tag[0]);
				if (pos >= 0)
				{
					var pos = this._szukaj.html.indexOf(tag[1], pos);
					this._szukaj.html = this._szukaj.html.substring(0, pos) + ',<br>' + text + this._szukaj.html.substring(pos);
				}
				else this._szukaj.html += '<li>' + tag[0] + text + tag[1] + '</li>';
				break;
			}
		}
		if (this._szukaj.i && this._szukaj.i < document.forms[this.id].elements['hasla'].options.length - 1 && !(this._szukaj.i % 100))
		{
			document.getElementById(this.id + '_szukaj').innerHTML = Math.floor(this._szukaj.i / document.forms[this.id].elements['hasla'].options.length * 100) + '%';
			this._szukaj.i++;
			setTimeout(this.id + '.szukaj()', 1);
			return;
		}
	}
	document.getElementById(this.id + '_szukaj').innerHTML = '<p>Wyniki wyszukiwania: <em>' + document.forms[this.id].elements['haslo'].value.htmlSpecialChars() + '</em></p>' + (this._szukaj.html == '' ? '' : '<ol>' + this._szukaj.html + '</ol>');
	this._szukaj.i = 0;
}


String.prototype.htmlSpecialChars = function(attribute)
{
	var str = this.replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;');
	if (typeof attribute != 'undefined' && !attribute) str = str.replace(/"/g, '&quot;');
	return str;
}
String.prototype.addSlashes = function(limiter)
{
	if (typeof limiter == 'undefined') limiter = "'";
	var regExp = new RegExp(limiter, 'g');
	return this.replace(/\\/g, '\\\\').replace(regExp, '\\' + limiter);
}
if (!String.prototype._toLowerCase)
{
	String.prototype._toLowerCase = String.prototype.toLowerCase;
	String.prototype.toLowerCase = function()
	{
		return this._toLowerCase().replace(/[ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]/g,
			function(str)
			{
				if (str == 'Ą') return 'ą';
				if (str == 'Ć') return 'ć';
				if (str == 'Ę') return 'ę';
				if (str == 'Ł') return 'ł';
				if (str == 'Ń') return 'ń';
				if (str == 'Ó') return 'ó';
				if (str == 'Ś') return 'ś';
				if (str == 'Ź') return 'ź';
				if (str == 'Ż') return 'ż';
				return str;
			}
		);
	}
}
String.prototype.compare = function()
{
	return this.toLowerCase().replace(/[ąćęłńóśźż]/g,
		function(str)
		{
			if (str == 'ą') return 'aż';
			if (str == 'ć') return 'cż';
			if (str == 'ę') return 'eż';
			if (str == 'ł') return 'lż';
			if (str == 'ń') return 'nż';
			if (str == 'ó') return 'oż';
			if (str == 'ś') return 'sż';
			if (str == 'ź') return 'zż';
			if (str == 'ż') return 'zżż';
			return str;
		}
	);
}

Następnie w taki sam sposób utwórz drugi plik - tym razem pod nazwą indeks_hasla.js - i wklej w nim (znowu należy koniecznie pamiętać o ustawieniu w edytorze kodowania znaków utf-8):

var indeks = new Indeks('indeks');
indeks.wstaw(new Array(
['Hasło 1','adres1'],
['Hasło 2','adres2'],
['Hasło 3','adres3']
));
Przy czym w wyróżnionych fragmentach należy wpisać.
indeks
Identyfikator indeksu. Może zawierać tylko angielskie litery, cyfry (ale nie na początku) i podkreślniki ("_"). W jednym dokumencie nie mogą istnieć dwa indeksy, ani żadne inne elementy, o takim samym identyfikatorze!
Hasło 1, Hasło 2, Hasło 3
Tekst haseł. Nie może zawierać znaków: ' ani \. Jeżeli takie znaki muszą się w nim znaleźć, należy je poprzedzić odwróconym ukośnikiem: \' i \\.
adres1, adres2, adres3
Lokalizacja dokumentów zawierających podane hasła.

Hasła powinny być podane w kolejności alfabetycznej.

Zauważ, że po każdym kolejnym wierszu z hasłami indeksu (oprócz ostatniego!) znajduje się przecinek.

Na koniec wystarczy otworzyć dokument HTML, w których chcemy wstawić indeks i w jego nagłówku (<head>...</head>) wkleić jeden raz następujący kod:

<script src="indeks.js"></script>

W tym samym dokumencie HTML, ale już w wybranym miejscu strony, trzeba jeszcze wstawić:

<script src="indeks_hasla.js"></script>

...i już można cieszyć się indeksem/wyszukiwarką na swojej stronie :-)

Wieloznacznik (wildcard)

Wieloznacznik (ang. wildcard) to symbol stosowany przy wyszukiwaniu tekstu, który zastępuje pewną grupę znaków. Wyszukiwarka w indeksie obsługuje dwa takie symbole:

*
zastępuje dowolny fragment wyrazu (również pusty)
?
zastępuję dokładnie jedną literę

Wieloznaczniki są przydatne, jeśli znamy tylko pewną część wyrazu, co zwykle ma miejsce, kiedy chcemy odszukać wszystkie odmiany wybranego słowa. Dzięki temu po wpisaniu języ*, odnalezione mogą być hasła, które zawierają wyrazy: język, językiem, języku, języczek itd. Natomiast języ? pasuje tylko do język. Wpisanie wyraz*, spowoduje odszukanie zarówno po prostu słowa wyraz, jak i np. wyrazy, ale już zapis wyraz? nie obejmuje słowa wyraz. Symbole wieloznaczników można wykorzystywać w dowolnym miejscu szukanych wyrazów, nie tylko na końcu, np. *języ* pasuje zarówno do słowa język, jak i wielojęzyczny.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy