Wyrażenia

 1. Wyrażenia podstawowe (Primary Expressions)
 2. Wyrażenia lewostronne (Left-Hand-Side Expressions) - wyrażenia które mogą stać po lewej stronie przypisania, a więc mogą przechowywać wartość
 3. Wyrażenia "postfix"
 4. Operatory jednooperandowe (Unary Operators)
 5. Operatory multiplikacyjne (Multiplicative Operators)
 6. Operatory addytywne (Additive Operators)
 7. Operatory przesunięcia bitowego (Bitwise Shift Operators)
 8. Operatory relacji (Relational Operators)
 9. Operatory porównania (Equality Operators)
 10. Operatory bitowe (Binary Bitwise Operators)
 11. Logiczne operatory bitowe (Binary Logical Operators)
 12. Operator warunkowy (LogicalORExpression ? x : y) - (Conditional Operator)
 13. Operatory przypisania (Assignment Operators)
 14. Operator przecinek (Expression , AssignmentExpression) - (Comma Operator) oblicza oba wyrażenia i zwraca wynik AssignmentExpression