Przejdź do treści

Skrypty / Galeria zdjęć

Skrypt galerii

Stosując specjalny skrypt, który automatycznie otwiera pliki w nowym oknie bez potrzeby tworzenia dodatkowych stron, można zautomatyzować tworzenie galerii. Ponadto aktualizacja nie będzie w tym przypadku utrudniona - dodanie nowego zdjęcia będzie się wiązało tylko z dopisaniem jednej dodatkowej linijki bez potrzebny tworzenia całej galerii od nowa.

Wymagana wiedza:

Aby wstawić na stronę skrypt galerii zdjęć, należy zapisać przedstawiony poniżej kod w dowolnym pliku z rozszerzeniem *.js - np. galeria.js:

/**
 * @author Sławomir Kokłowski {@link https://www.kurshtml.edu.pl}
 * @copyright NIE usuwaj tego komentarza! (Do NOT remove this comment!)
 */

function Galeria(id, zdjecia, css, ochrona, zaladuj)
{
	this.kolumny = 2;
	this.naStronie = 10;
	
	
	this.id = id;
	this.zdjecia = zdjecia;
	this.ochrona = typeof ochrona != 'undefined' ? ochrona : false;
	this.css = css;
	
	if (typeof zaladuj != 'undefined' && zaladuj)
	{
		for (var i = 0; i < this.zdjecia.length; i++)
		{
			new Image().src = this.zdjecia[i][0];
		}
	}
	
	this.wyswietl = function(strona)
	{
		if (typeof strona == 'undefined') strona = 1;
		var html = '';
		
		for (var i = start_ = (strona - 1) * this.naStronie, stop_ = Math.min(start_ + this.naStronie, this.zdjecia.length); i < stop_; i++)
		{
			if (i > start_ && !(i % this.kolumny)) html += '</tr><tr>';
			html +=
				'<td>' +
					'<a href="' + (this.ochrona ? 'javascript:void(0)' : this.zdjecia[i][1]) + '" onclick="return !' + this.id + '.pokaz(' + i + ')" onkeypress="return !' + this.id + '.pokaz(' + i + ')"><img src="' + this.zdjecia[i][0] + '" alt=""' + (this.ochrona ? ' onmousedown="return false" oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" onselect="return false" oncopy="return false" ondragstart="return false" ondrag="return false" galleryimg="no"' : '') + '></a>' +
					(typeof this.zdjecia[i][2] != 'undefined' ? '<div>' + this.zdjecia[i][2] + '</div>' : '') +
				'</td>';
		}
		if (html) html = '<table><tr>' + html + '</tr></table>';
		
		if (this.zdjecia.length > this.naStronie)
		{
			html += '<div class="stronicowanie">';
			if (strona > 1) html += '<a href="javascript:void(0)" onclick="' + this.id + '.wyswietl(' + (strona - 1) + '); return false" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(' + (strona - 1) + '); return false">&laquo;</a>';
			for (var i = 1, stop_ = Math.ceil(this.zdjecia.length / this.naStronie); i <= stop_; i++)
			{
				html += ' ' + (i == strona ? i : '<a href="javascript:void(0)" onclick="' + this.id + '.wyswietl(' + i + '); return false" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(' + i + '); return false">' + i + '</a>');
			}
			if (strona < stop_) html += ' <a href="javascript:void(0)" onclick="' + this.id + '.wyswietl(' + (strona + 1) + '); return false" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(' + (strona + 1) + '); return false">&raquo;</a>';
			html += '</div>';
		}
		
		document.getElementById(this.id).innerHTML = '<div class="galeria">' + html + '</div>';
	}
	
	this._pokaz = function(i)
	{
		var numer = (i + 1) + '/' + this.zdjecia.length;
		if (this.zdjecia.length < 2) var stronicowanie = '';
		else
		{
			var stronicowanie =
				'<div class="stronicowanie" style="white-space: nowrap">' +
					(i > 0 ? '<a href="javascript:void(0)" onclick="setTimeout(\'document.write(window.opener.' + this.id + '._pokaz(' + (i - 1) + ')); document.close(); document.close()\', 1); return false" onkeypress="setTimeout(\'document.write(window.opener.' + this.id + '._pokaz(' + (i - 1) + ')); document.close(); document.close()\', 1); return false">&laquo;&nbsp;Wstecz</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;' : '') +
					numer +
					(i < this.zdjecia.length - 1 ? '&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="javascript:void(0)" onclick="setTimeout(\'document.write(window.opener.' + this.id + '._pokaz(' + (i + 1) + ')); document.close()\', 1); return false" onkeypress="setTimeout(\'document.write(window.opener.' + this.id + '._pokaz(' + (i + 1) + ')); document.close()\', 1); return false">Dalej&nbsp;&raquo;</a>' : '') +
				'</div>';
		}
		
		var html =
			'<html>' +
				'<head>' +
					'<title>' + (typeof this.zdjecia[i][2] != 'undefined' ? this.zdjecia[i][2].replace(/<[^>]+>/g, '') + (numer ? ' (' + numer + ')' : '') : numer) + '</title>' +
					(typeof this.css != 'undefined' && this.css ? '<link rel="stylesheet" href="' + this.css + '">' : '') +
					'<'+'script>' +
					'function dopasuj() { window.resizeTo(Math.min(screen.availWidth, Math.max(document.getElementById(\'img\').width + 50, document.getElementById(\'body\').offsetWidth)), Math.min(screen.availHeight, document.getElementById(\'body\').offsetHeight + 80)); }' +
					(this.ochrona ? 'window.onblur = function() { if (document.getElementById(\'body\')) document.getElementById(\'body\').style.visibility = \'hidden\'; try { clipboardData.clearData(); } catch (e) {} }; window.onfocus = function () { if (document.getElementById(\'body\')) document.getElementById(\'body\').style.visibility = \'visible\'; };'  : '') +
					'<'+'/script>' +
				'</head>' +
				'<body style="margin: 0; padding: 0" onload="dopasuj(); dopasuj()"' + (this.ochrona ? ' oncontextmenu="return false" onbeforeprint="document.getElementsByTagName(\'body\')[0].style.visibility = \'hidden\'; window.alert(\'Wydruk jest niedostępny!\')" onafterprint="document.getElementsByTagName(\'body\')[0].style.visibility = \'visible\'"' : '') + '>' +
					'<div id="body">' +
						'<div id="zdjecie">' +
							(typeof this.zdjecia[i][2] != 'undefined' || numer ? '<h1>' + (typeof this.zdjecia[i][2] != 'undefined' ? this.zdjecia[i][2] : numer) + '</h1>' : '') +
							'<div style="text-align: center"><img id="img" src="' + this.zdjecia[i][1] + '" alt=""' + (this.ochrona ? ' onmousedown="return false" oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" onselect="return false" oncopy="return false" ondragstart="return false" ondrag="return false" galleryimg="no"' : '') + '></div>' +
							(typeof this.zdjecia[i][3] != 'undefined' ? '<div>' + this.zdjecia[i][3] + '</div>' : '') +
							stronicowanie +
						'</div>' +
					'</div>' +
				'</body>' +
			'</html>';
		
		return html;
	}
	
	this.pokaz = function(i)
	{
		try { Galeria.okno.close() } catch (e) {}
		Galeria.okno = window.open('', this.id, 'menubar=no,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=400,height=400');
		if (!Galeria.okno) return false;
		
		Galeria.okno.document.close();
		Galeria.okno.document.write(this._pokaz(i));
		Galeria.okno.document.close();
		Galeria.okno.focus();
		
		return true;
	}
	
	document.write('<div id="' + this.id + '"></div>');
	this.wyswietl();
}

Galeria.okno = null;

Na samym początku w wyróżnionych miejscach można zmienić podstawowe ustawienia konfiguracyjne: ilość kolumn, w których będą wyświetlane miniatury oraz ilość obrazków miniatur umieszczanych na jednej stronie.

Następnie na stronie, gdzie ma być umieszczona galeria, należy w nagłówku dokumentu (wewnątrz <head>...</head>) wstawić:

<script src="galeria.js"></script>

W wyróżnionym miejscu oczywiście należy podać lokalizację utworzonego wcześniej pliku galeria.js. Teraz wystarczy wkleić na stronie w wybranym miejscu przykładowy kod:

<script>
var galeria = new Galeria('galeria', new Array(
	new Array('miniatura', 'zdjęcie', 'Tytuł', 'Opis'),
	new Array('miniatura', 'zdjęcie', 'Tytuł', 'Opis'),
	new Array('miniatura', 'zdjęcie', 'Tytuł', 'Opis')
));
</script>
miniatura
Lokalizacja miniatury zdjęcia
zdjęcie
Lokalizacja pełnowymiarowego zdjęcia
Tytuł
Tytuł zdjęcia/podpis miniatury (opcjonalnie)
Opis
Szerszy opis zdjęcia (opcjonalnie)

UWAGA!
Zwróć uwagę, że po każdym elemencie, wprowadzającym do galerii kolejne zdjęcie ("miniatura, zdjęcie, Tytuł, Opis"), oprócz ostatniego musi być postawiony przecinek. Pominięcie przecinka lub postawienie go po ostatnim elemencie spowoduje błędy w skrypcie i galeria wcale się nie wyświetli!

Jak w każdym skrypcie JavaScript, w wartościach zmiennych ujętych w apostrofy (tutaj jest to Tytuł i Opis) nie wolno już używać apostrofów ("'") ani odwróconych ukośników ("\"). Jeżeli musimy ich użyć, należy poprzedzić je dodatkowym znakiem "\" - np. "\'", "\\". Poza tym wartości tych zmiennych muszą się znajdować w jednej linijce, tzn. absolutnie niedozwolone jest przełamywanie wiersza klawiszem Enter.

Zwróć również uwagę na wyróżnione wyrazy galeria: muszą być one w obu miejscach dokładnie identyczne, a dodatkowo nie mogą zawierać znaków zabronionych w identyfikatorach, tj. innych niż angielskie litery, cyfry (ale nie na początku) i podkreślniki ("_").
Aby umieścić w jednym dokumencie kilka oddzielnych galerii, należy powtórzyć tylko powyższą część kodu, modyfikując w nim właśnie wyróżniony identyfikator galeria - inny dla każdej galerii.

Ostatnie dwa parametry są nieobowiązkowe, tzn. można je pominąć:

new Array('miniatura', 'zdjęcie')
new Array('miniatura', 'zdjęcie', 'Tytuł')
new Array('miniatura', 'zdjęcie', '', 'Opis')

W opisie można bez przeszkód używać znaczników HTML, np. aby wprowadzić formatowanie tekstu lub podzielić treść na akapity.

Ponadto aby odpowiednio wystylizować galerię, można do niej dołączyć np. taki arkusz CSS:

.galeria {
	text-align: center;
}

.galeria table {
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
}

.galeria td {
	padding: 5px 5px 10px 5px;
}

.galeria td img {
	border: 1px solid black;
}

Najwygodniej będzie zapisać go w osobnym pliku z rozszerzeniem *.css - np. galeria_zdjec.css i osadzić w nagłówku dokumentu za pomocą znacznika:

<link rel="stylesheet" href="galeria_zdjec.css">

Oczywiście można go również dołączyć do już istniejącego arkusza stylów serwisu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook