Przejdź do treści

JS / RegExp

RegExp

Jak utworzyć obiekt wyrażenia regularnego?

RegExp()
RegExp(pattern)
RegExp(pattern, flags)
Parametry:
String|RegExp pattern - wzorzec (domyślnie: "(?:)")
String flags - flagi:
  • g - dopasowanie globalne
  • i - ignorowanie wielkości liter
  • m - dopasowanie wielu linii
Wartość:
RegExp - instancja obiektu wyrażenia regularnego
Wyjątki:
TypeError - pattern jest typu RegExp i argument flags został zdefiniowany
SyntaxError - nieprawidłowy wzorzec lub flagi

Jeżeli pattern jest instancją obiektu RegExp, a argument flags nie został podany (albo wynosi undefined), funkcja zwraca obiekt przekazany jako pattern. W przeciwnym razie następuje wywołanie: new RegExp(...).

Przykład:

var x = /abc/;
RegExp(x) === x;     // true
RegExp("abc", "i");  // /abc/i
 
RegExp(x, "i");      // TypeError
RegExp("(");         // SyntaxError
RegExp("abc", "x");  // SyntaxError
RegExp("abc", "gg"); // SyntaxError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook