Przejdź do treści

RegExp.prototype - JS

test

Jak sprawdzić, czy tekst pasuje do wzorca (wyrażenia regularnego)

RegExp.prototype.test(string)
Parametry:
String string - dopasowywany tekst
Wartość:
Boolean - czy tekst pasuje do wzorca

Przeszukuje tekst pod kątem występowania w nim podanego wzorca. W przypadku dopasowania globalnego - kiedy wyrażenie regularne posiada flagę g - dodatkowo do własności lastIndex przypisywana jest pozycja w tekście (licząc od zera) po ostatnim znaku dopasowanego fragmentu. To zachowanie można wykorzystać do wyszukiwania w pętli wszystkich dopasowań wzorca, które znajdują się w podanym tekście.

Przykład RegExp.prototype.test

/a[a-z]/.test("abc def abc");               // true
/abc?/.test("abc def abc");                 // true
/ABC?/i.test("abc def abc");                // true
 
// Wyszukanie wszystkich dopasowań:
var x = /(ab)c/ig, y;
while (y = x.exec("ABCd efg abc")) y.index; // 0, 9
 
/ghi?/.test("abc def abc");                 // false
/ABC?/.test("abc def abc");                 // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook