Przejdź do treści

JS / Function.prototype

bind

Co zrobić, żeby w metodzie była widoczna właściwa instancja obiektu?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 4, Opera 12, Chrome 7)

Function.prototype.bind(thisArg)
Function.prototype.call(thisArg, arg1, arg2... argn)
Parametry:
thisArg - wartość bieżącego obiektu this dostępnego w czasie wywołania wewnątrz ciała funkcji
arg1, arg2... argn - lista początkowych argumentów wywołania funkcji
Wartość:
Function - nowa instancja funkcji
Wyjątki:
TypeError - nastąpiła próba wywołania na obiekcie, który nie jest funkcją

W asynchronicznych językach programowania bardzo często używa się tzw. funkcji zwrotnej. Na przykład możemy spróbować pobrać dane z zewnętrznego źródła, ale ponieważ odpowiedź nie pojawi się natychmiast, program kontynuuje normalnie dalsze działanie. Dzięki temu interfejs użytkownika nie zacina się w oczekiwaniu na odpowiedź z zewnętrznego źródła. Kiedy odpowiedź nadejdzie, zostanie wywołana właśnie wcześniej zdefiniowana funkcja zwrotna, która odbierze przesłane dane.

Taki sposób działania programu jest bardzo wydajny, ale często powoduje utratę kontekstu wywołania. W funkcji zwrotnej wartość obiektu bieżącego this może nie być tym, czego się spodziewamy. Można temu zapobiec, używając wcześniej funkcji bind. Dzięki niej w czasie wywołania naszej funkcji zwrotnej obiekt bieżący this będzie zawierał zawsze podaną wartość. Możemy również uzupełnić początkowe argumenty funkcji, tak aby przy każdym późniejszym jej wywołaniu miały taką samą wartość, a dodatkowe argumenty były dołączane na końcu listy.

Przykład:

var Person = function (name) {
    this.name = name;
};
Person.prototype.speak = function (volume, speech) {
    return this.name + " (" + volume + "): " + speech;
};
 
var Computer = function (name) {
    this.name = name;
};
Computer.prototype.execute = function (command, args) {
    return command.apply(this, args);
};
 
var person = new Person("John");
var f = person.speak.bind(person, "loudly");
var computer = new Computer("HAL 9000");
computer.execute(f, ["Hello world!"]);           // "John (loudly): Hello world!"
var args = ["silently", "My mind is going. I can feel it."];
computer.execute(person.speak, args);            // "HAL 9000 (silently): My mind is going. I can feel it."
 
Function.prototype.bind.call(null, person);      // TypeError
Function.prototype.bind.call(undefined, person); // TypeError
Function.prototype.bind.call("test", person);    // TypeError
Function.prototype.bind.call({}, person);        // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook