Przejdź do treści

Skrypty / Menu rozwijane, otwierane, wysuwane

Skrypt

Jak zrobić wielopoziomowy system menu z odsyłaczami, które rozwijają lub wysuwają się po kliknięciu lub wskazaniu myszką myszką?

Wymagana wiedza:

Aby wstawić na swoją stronę menu rozwijane, postępuj według poniższych instrukcji:

Utwórz w swoim edytorze HTML nowy dokument. Wklej do niego poniższy kod i zapisz w pliku menu.js:

/**
 * @author Sławomir Kokłowski {@link https://www.kurshtml.edu.pl}
 * @copyright NIE usuwaj tego komentarza! (Do NOT remove this comment!)
 */

function Menu(id, style, otworz, wysun, czasRozwin, czasZwin, czasOtworz, czasZamknij, nieInicjalizuj)
{
	if (typeof czasRozwin == 'undefined' || czasRozwin < 0) czasRozwin = 25;
	if (typeof czasZwin == 'undefined' || czasZwin < 0) czasZwin = 25;
	if (typeof czasOtworz == 'undefined' || czasOtworz < 0) czasOtworz = 250;
	if (typeof czasZamknij == 'undefined' || czasZamknij < 0) czasZamknij = 500;
	
	var url = unescape(window.location.href.replace(/#.*/, ''));
	var base = window.location.protocol + '//' + window.location.host + window.location.pathname.replace(/[^\/\\]+$/, '');
	
	if (style)
	{
		if (style.indexOf(':') < 0)
		{
			document.getElementById(id).className += ' ' + style;
		}
		else
		{
			style = style.replace(/(^\s+|(\s|;)+$)/g, '').split(/\s*;\s*/);
			for (var i = 0; i < style.length; i++)
			{
				style[i] = style[i].split(/\s*:\s*/);
				for (var j = 0, c, property = ''; j < style[i][0].length; j++)
				{
					c = style[i][0].charAt(j);
					property += c == '-' ? style[i][0].charAt(++j).toUpperCase() : c.toLowerCase();
				}
				eval('document.getElementById("' + id + '").style.' + property + ' = "' + style[i][1].replace(/"/g, '\\"') + '"');
			}
		}
	}
	
	for (var i = 0; i < document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt').length; i++)
	{
		var dd = new Array();
		var el = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].nextSibling;
		var nodeName;
		while (el && (nodeName = el.nodeName.toLowerCase()) != 'dt')
		{
			if (nodeName == 'dd')
			{
				el._dt = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i];
				if (otworz)
				{
					el.onmouseover = function()
					{
						clearTimeout(this._dt._timoutID);
						this._dt._displayed = false;
						this._dt.onclick();
					}
					el.onmouseout = function()
					{
						clearTimeout(this._dt._timoutID);
						var dt = this._dt;
						this._dt._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij);
					};
				}
				dd[dd.length] = el;
			}
			el = el.nextSibling;
		}
		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._dd = dd;
		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._timoutID = null;
		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._displayed = false;
		document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onclick = function()
		{
			clearTimeout(this._timoutID);
			if (!this._displayed)
			{
				var el = this.parentNode.getElementsByTagName('dt')[0];
				while (el)
				{
					if (el.nodeName.toLowerCase() == 'dt' && el != this)
					{
						el._displayed = false;
						if (czasZwin) display(el, 0);
						else display(el);
					}
					el = el.nextSibling;
				}
			}
			this._displayed = !this._displayed;
			if (this._displayed && czasRozwin || !this._displayed && czasZwin) display(this, 0);
			else display(this);
		};
		if (otworz)
		{
			document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseover = function()
			{
				clearTimeout(this._timoutID);
				var dt = this;
				this._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = false; dt.onclick(); }, czasOtworz);
			};
			document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseout = function()
			{
				clearTimeout(this._timoutID);
				var dt = this;
				this._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij);
			};
		}
	}
	
	start(document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[0]);
	
	function start(dt)
	{
		var hide = true;
		var el = dt;
		while (el)
		{
			var nodeName = el.nodeName.toLowerCase();
			if (nodeName == 'dt')
			{
				dt = el;
				hide = true;
			}
			if (nodeName == 'dt' || nodeName == 'dd')
			{
				if (!nieInicjalizuj && el.getElementsByTagName('a').length)
				{
					var active = el.getElementsByTagName('a')[0].href && unescape(el.getElementsByTagName('a')[0].href.replace(/#.*/, '')) == url;
					if (!active)
					{
						var rel = el.getElementsByTagName('a')[0].getAttribute('rel');
						if (rel)
						{
							var matches = (' ' + rel + ' ').match(/\s+Collection\(([^)]+)\)\s+/i);
							if (matches)
							{
								matches = matches[1].split(',');
								for (var k = 0, pos = -1; k < matches.length; k++)
								{
									if (matches[k].charAt(0) == '[' && (pos = matches[k].lastIndexOf(']')) > 0)
									{
										if (new RegExp(unescape(matches[k].substring(1, pos)), matches[k].substring(pos + 1)).test(url))
										{
											active = true;
											break;
										}
									}
									else
									{
										if (/^[\/\\]/.test(matches[k])) matches[k] = window.location.protocol + '//' + window.location.host + matches[k];
										else if (!/^[a-z0-9]+:/i.test(matches[k])) matches[k] = base + matches[k];
										if (unescape(matches[k].replace(/[\/\\]\.([\/\\])/g, '$1').replace(/[^\/\\]+[\/\\]\.\.[\/\\]/g, '').replace(/#.*/, '')) == url)
										{
											active = true;
											break;
										}
									}
								}
							}
						}
					}
					if (active)
					{
						el.className = (el.className ? el.className + ' ' : '') + 'active';
						dt._displayed = true;
						display(dt);
						hide = false;
						var el_parentNode = el.parentNode;
						while (el_parentNode != document.getElementById(id))
						{
							if (el_parentNode.nodeName.toLowerCase() == 'dd')
							{
								var el_sibling = el_parentNode.previousSibling;
								while (el_sibling)
								{
									if (el_sibling.nodeName.toLowerCase() == 'dt')
									{
										el_sibling._displayed = true;
										display(el_sibling)
										break;
									}
									el_sibling = el_sibling.previousSibling;
								}
							}
							el_parentNode = el_parentNode.parentNode;
						}
					}
				}
			}
			if (nodeName == 'dd')
			{
				if (hide) el.style.display = 'none';
				start(el.getElementsByTagName('dt')[0]);
			}
			el = el.nextSibling;
		}
	}
	
	function display(dt, i)
	{
		if (typeof i == 'undefined')
		{
			for (var i = 0; i < dt._dd.length; i++)
			{
				dt._dd[i].style.display = dt._displayed ? 'block' : 'none';
				if (!dt._displayed)
				{
					for (var j = 0; j < dt._dd[i].getElementsByTagName('dt').length; j++)
					{
						dt._dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]._displayed = false;
						display(dt._dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]);
					}
				}
			}
		}
		else if (i < dt._dd.length)
		{
			var dir = wysun ? !dt._displayed : dt._displayed;
			var n = dir ? i : dt._dd.length - 1 - i;
			dt._dd[n].style.display = dt._displayed ? 'block' : 'none';
			if (!dt._displayed)
			{
				for (var j = 0; j < dt._dd[n].getElementsByTagName('dt').length; j++)
				{
					dt._dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]._displayed = false;
					display(dt._dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]);
				}
			}
			dt._timoutID = setTimeout(function() { display(dt, i + 1); }, dt._displayed ? czasRozwin : czasZwin);
		}
	}
}

Na samym początku w wyróżnionych miejscach można zmienić domyślne ustawienia konfiguracyjne: czas rozwijania i czas zwijania pojedynczego elementu menu oraz opóźnienie przy otwieraniu i zamykaniu menu (tylko w wersji otwieranej - szczegóły dalej w tym rozdziale). Wszystkie czasy są podane w milisekundach (1 s = 1000 ms). Wartości te zostaną przypisane wszystkim takim blokom menu na stronie, dla których nie określimy inaczej.

Następnie na stronie, gdzie ma być umieszczone menu, należy w nagłówku dokumentu (wewnątrz <head>...</head>) wstawić:

<script src="menu.js"></script>

W wyróżnionym miejscu oczywiście należy podać lokalizację utworzonego wcześniej pliku menu.js. Dalej trzeba na stronie w wybranym miejscu osadzić blok menu za pomocą znaczników listy definicyjnej <dl>...</dl>, np.:

<dl id="menu0">
<dt>Nagłówek 1</dt>
<dd>Element 1.1</dd>
<dd>Element 1.2</dd>
<dd>Element 1.3</dd>
<dt>Nagłówek 2</dt>
<dd>Element 2.1</dd>
<dd>Element 2.2</dd>
<dd>Element 2.3</dd>
<dt>Nagłówek 3</dt>
<dd>Element 3.1</dd>
<dd>Element 3.2</dd>
<dd>Element 3.3</dd>
</dl>
Znaczenie kolejnych elementów jest następujące:
Nagłówek 1, Nagłówek 2, Nagłówek 3
Treść kolejnych nagłówków menu (element <dt>...</dt>). Można tutaj wstawić zwykły tekst, jak również inne elementy - np. obrazek. Aby nagłówek wyglądał jak odsyłacz, można się posłużyć kodem: <a href="javascript:void(0)">Treść nagłówka</a>. Można też wstawić normalny odsyłacz, prowadzący do wybranego dokumentu, jednak wtedy w docelowym dokumencie należy zadbać o wstawienie takiego samego układu menu, ponieważ inaczej nigdy nie będzie dostępu do linków znajdujących się w tej sekcji menu (po kliknięciu menu nie zdąży się rozwinąć, ponieważ natychmiast zostanie wczytana nowa strona - musi zostać rozwinięte na starcie po wczytaniu nowej strony). Zwracam uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości bezpośredniego zwinięcia takiej sekcji menu bez wczytania nowej strony.
Element...
Rozwijane elementy (<dd>...</dd>), przynależące do kolejnych, poprzedzających nagłówków menu (<dt>...</dt>). Tutaj również nie ma ograniczeń, co do zawartości, którą można umieścić wewnątrz. Mogą to być po prostu odsyłacze ale też inne elementy.

Poniżej wystarczy już tylko umieścić wywołanie skryptu:

<script>
new Menu('menu0');
</script>

...i to wszystko 🙂. Zwróć tylko jeszcze uwagę na wyróżniony identyfikator menu0 w dwóch ostatnich fragmentach kodu: musi być on w obu miejscach identyczny! Dodatkowo w jednym dokumencie nie mogą istnieć dwa bloki menu o takich samych identyfikatorach. Jeśli chcesz osadzić w jednym dokumencie kilka różnych menu tego typu, postępuj następująco:

  1. Wstaw w nagłówku pliku jeden raz kod:
    <script src="menu.js"></script>
  2. W wybranych miejscach strony osadź bloki menu używając znaczników listy definicyjnej <dl>...</dl>, przy czym każdemu kolejnemu menu nadaj inny identyfikator id="..." - np. id="menu0", id="menu1", id="menu2" itd.
  3. Pod każdym blokiem menu wstaw wywołanie skryptu (ostatni zaprezentowany wcześniej fragment kodu), pamiętając, aby w każdym z nich podać odpowiedni identyfikator (menu0, menu1, menu2 itd.).

Warto nadmienić, że w przypadku kiedy elementy menu zawierają odsyłacze, gałąź menu, w której znajduje się odnośnik do aktualnie wczytanej strony, zostanie na starcie automatycznie rozwinięta. Dzięki temu użytkownik łatwiej odnajdzie punkt w nawigacji, w którym teraz się znajduje. Dodatkowo w takiej sytuacji elementowi <dd>...</dd>, w którym znajduje się bieżący odsyłacz, zostanie przypisana klasa CSS pod nazwą active, dzięki której można dodatkowo wyróżnić aktualną pozycję menu, dodając odpowiednie deklaracje CSS w arkuszu stylów, np.:

#menu0 dd.active {
	font-weight: bold;
}

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook