Przejdź do treści

HTML / Znaki specjalne HTML - Kurs HTML dla zielonych

Wstęp

Znaki specjalne HTML

Co zrobić jeśli chcemy umieścić na swojej stronie np. taki tekst: <p>? Niestety ponieważ wyraz ten jest znacznikiem używanym w składni języka HTML, nie jest możliwe wpisanie go po prostu z klawiatury. W takim razie zastanawiasz się na pewno, jak udało mi się go tutaj wpisać. Jeśli jeszcze nie wiesz, spójrz dalej. Znajdziesz tam tabelę z wykazem znaków specjalnych (tzw. encji), których nie można wpisać bezpośrednio z klawiatury. Stosuje się tu pewną "sztuczkę". Na przykład jeśli chcemy napisać tekst: <p>, wpisujemy zamiast niego: &lt;p&gt; lub &#60;p&#62; i gotowe. Przeglądarka sama zinterpretuje te znaki jako właściwe. Jak widać, każdy znak specjalny rozpoczyna się od ampersand ("&"), a kończy średnikiem (";"). Z tego powodu, jeśli chcemy, aby ampersand pojawił się na ekranie, powinniśmy użyć: &amp; lub &#38;.

W pierwszej kolumnie tabeli zawartej dalej w tym rozdziale widnieje dziesiętny numer danego znaku, w drugiej - jego nazwa. Są one równoważne, dlatego możemy używać ich zamiennie, ale wydaje mi się, że ten drugi zapis jest bardziej czytelny, ponieważ jest skrótem od angielskiej nazwy danego symbolu. Zwróć także szczególną uwagę, że przy wpisywaniu nazwy znaku, ważna jest wielkość liter, np. &Alpha; to nie jest to samo co &alpha;! W kolumnie opis znajduje się pełna angielska nazwa wszystkich znaków, dalej - objaśnienie w języku polskim, a na końcu możesz zobaczyć jak będzie wyglądał wybrany symbol na ekranie.

Wpisanie znaku w formacie &#numer pozwala podać numer w systemie dziesiętnym. Można również zrobić to za pomocą kodu szesnastkowego:&#xHEX lub &#XHEX, gdzie HEX jest maksymalnie dwubajtową liczbą szesnastkową (cztery cyfry 0-F). Przy konwersji z systemu dziesiętnego (DEC) na szesnastkowy (HEX) i odwrotnie pomocny może być dowolny bardziej rozbudowany kalkulator (np. systemowy).

Niektóre spośród podanych poniżej znaków nie są interpretowane przez różne przeglądarki, a do wyświetlenia wybranych - zwłaszcza w drugiej części tabeli - może być potrzebna czcionka Unicode (np. 'Lucida Sans Unicode' - domyślnie dostępna w niektórych wersjach systemu Windows, 'Arial Unicode', 'Arial Unicode MS', 'Helvetica Unicode' 'Verdana Unicode', 'Times Unicode', 'Times New Roman Unicode', 'Courier Unicode', 'Courier New Unicode' i inne).

Wygląd dowolnego znaku specjalnego możesz sprawdzić również tutaj.

Źródło: HTML 4.01 Specification

Niełamliwa spacja

Zwróć szczególną uwagę na symbol o nazwie: &nbsp; (czyli &#160;). Jest to dodatkowa niełamliwa spacja (odstęp), zwana również twardą spacją. W normalnym tekście nie mogą stać obok siebie dwie spacje. Nie może się także od niej rozpoczynać żaden wiersz. Dzięki symbolowi dodatkowej spacji, możesz pozbyć się wszystkich tych ograniczeń. Ponadto jeśli rozdzielisz dwa wyrazy symbolem dodatkowej spacji, masz pewność, że w tym miejscu nigdy nie zostanie przełamany wiersz (czyli nie zdarzy się tak, że pierwszy wyraz znajdzie się na końcu linii, a drugi na początku następnej).

Właściwym przeznaczeniem niełamliwej spacji nie jest jednak wprowadzanie wcięć czy powiększonych odstępów w tekście. Znak ten pozwala poprawić estetykę typograficzną treści. Mianowicie powinno się unikać sytuacji, kiedy spójniki znajdują się na końcu linii. Dlatego zaleca się pisanie w następujący sposób:

biały i&nbsp;czarny
Masa 10&nbsp;kg

Narzędzia automatycznie poprawiające estetykę typograficzną tekstu czasami się wbudowane w edytory HTML.

Miękki łącznik

Innym przydatnym znakiem jest miękki łącznik, czyli &shy; lub &#173;. Znak ten służy do inteligentnego dzielenia długich wyrazów pomiędzy kolejne linijki tekstu. Wstawiając taki znak po określonej sylabie długiego wyrazu, dajemy przeglądarce możliwość przedzielenia go w tym miejscu do następnej linii. Jeśli zajdzie taka potrzeba, miękki łącznik wyświetlany jest na końcu linii jak tradycyjny myślnik ("-"), a dalszy ciąg wyrazu zostaje przeniesiony do następnej linijki. Jeśli natomiast układ tekstu w akapicie jest taki, że w miejscu wstawienia miękkiego łącznika linia nie musi być przedzielona, to w ogóle nie zostanie on wyświetlony. Nie jest on również uwzględniany przy przeszukiwaniu treści dokumentu. To, czy będzie uwzględniany przy kopiowaniu tekstu ze strony do schowka systemowego, zależy od przeglądarki - specyfikacja HTML 4.01 nic nie mówi na ten temat, przez co zachowanie przeglądarek nie jest określone.

Jak łatwo zauważyć, działania miękkiego łącznika nie można zastąpić tradycyjnym myślnikiem, ponieważ wtedy bylibyśmy zmuszeni zawsze przełamać po nim linię poprzez użycie znacznika <br>, co niekoniecznie może być działaniem pożądanym, biorąc pod uwagę fakt, że użytkownik może zmienić rozmiar czcionki lub w ogóle nie posiadać ustalonego na stronie kroju czcionki, a wtedy układ akapitu może zmienić się tak, że przedzielenie w wybranym stałym miejscu będzie niewłaściwe, za to byłoby wymagane gdzie indziej.

Chociaż rola, jaką spełnia miękki łącznik, jest niezastąpiona, niestety nie wszystkie przeglądarki obsługują ten znak :-( Jest obsługiwany m.in. przez Microsoft Internet Explorera, Operę, Chrome i Konquerora. Nie jest za to prawidłowo obsługiwany przez Mozillę Firefox 2 (nie wyświetla się, ale też nie powoduje inteligentnego przedzielania wyrazów), natomiast od wersji 3.0 wszystko jest już w porządku.

Przykład &shy;

Przykład

ISO 8859-1 (Latin-1)

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
&#160;&nbsp;Non-breaking space"Niełamliwa" spacja 
&#161;&iexcl;Inverted exclamation markZnak odwróconego wykrzyknika¡
&#162;&cent;Cent signZnak centa¢
&#163;&pound;Pound signZnak funta£
&#164;&curren;Currency signZnak waluty¤
&#165;&yen;Yen signZnak jena¥
&#166;&brvbar;Broken vertical barPrzełamana pionowa linia¦
&#167;&sect;Section signZnak sekcji§
&#168;&uml;Umlaut (diaeresis)Umlaut (diereza)¨
&#169;&copy;Copyright signZnak praw autorskich©
&#170;&ordf;Feminine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiegoª
&#171;&laquo;Left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet)Lewy cudzysłów ostrokątny«
&#172;&not;Not signZnak negacji¬
&#173;&shy;Soft hyphen (discretionary hyphen)"Miękki" łącznik (dyskrecjonalny)­
&#174;&reg;Registered trademark signZastrzeżony znak towarowy®
&#175;&macr;Macron accent (overline)Znak "wzdłużenia" akcentu ("nadkreślenie")¯
&#176;&deg;Degree signZnak stopnia°
&#177;&plusmn;Plus-minus signZnak plus-minus±
&#178;&sup2;Superscript two (squared)Indeks górny dwa (kwadrat)²
&#179;&sup3;Superscript three (cubed)Indeks górny trzy (sześcian)³
&#180;&acute;Acute accent (spacing acute)Silny akcent´
&#181;&micro;Micro signZnak mikroµ
&#182;&para;Paragraph sign (pilcrow sign)Znak paragrafu
&#183;&middot;Middle dot (Georgian comma)Środkowa kropka·
&#184;&cedil;Cedilla"Haczyk" pod literą¸
&#185;&sup1;Superscript oneIndeks górny jeden¹
&#186;&ordm;Masculine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego męskiegoº
&#187;&raquo;Right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet)Prawy cudzysłów ostrokątny»
&#188;&frac14;Vulgar fraction one quarterUłamek zwykły jedna czwarta¼
&#189;&frac12;Vulgar fraction one halfUłamek zwykły jedna druga½
&#190;&frac34;Vulgar fraction three quartersUłamek zwykły trzy czwarte¾
&#191;&iquest;Inverted question markOdwrócony znak zapytania¿
&#192;&Agrave;Latin capital letter "A" with graveŁacińska wielka litera "A" z akcentemÀ
&#193;&Aacute;Latin capital letter "A" with acuteŁacińska wielka litera "A" z akcentem mocnymÁ
&#194;&Acirc;Latin capital letter "A" with circumflexŁacińska wielka litera "A" z "daszkiem"Â
&#195;&Atilde;Latin capital letter "A" with tildeŁacińska wielka litera "A" z tyldąÃ
&#196;&Auml;Latin capital letter "A" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "A" z diereząÄ
&#197;&Aring;Latin capital letter "A" with ring aboveŁacińska wielka litera "A" z kółkiem powyżejÅ
&#198;&AElig;Latin capital ligature "AE"Łacińskie wielkie połączenie "AE"Æ
&#199;&Ccedil;Latin capital letter "C" with cedillaŁacińska wielka litera "C" z "haczykiem"Ç
&#200;&Egrave;Latin capital letter "E" with graveŁacińska wielka litera "E" z akcentemÈ
&#201;&Eacute;Latin capital letter "E" with acuteŁacińska wielka litera "E" z akcentem mocnymÉ
&#202;&Ecirc;Latin capital letter "E" with circumflexŁacińska wielka litera "E" z "daszkiem"Ê
&#203;&Euml;Latin capital letter "E" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "E" z diereząË
&#204;&Igrave;Latin capital letter "I" with graveŁacińska wielka litera "I" z akcentemÌ
&#205;&Iacute;Latin capital letter "I" with acuteŁacińska wielka litera "I" z akcentem mocnymÍ
&#206;&Icirc;Latin capital letter "I" with circumflexŁacińska wielka litera "I" z "daszkiem"Î
&#207;&Iuml;Latin capital letter "I" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "I" z diereząÏ
&#208;&ETH;Latin capital letter "ETH"Łacińska wielka litera "ETH"Ð
&#209;&Ntilde;latin capital letter "N" with tildeŁacińska wielka litera "N" z tyldąÑ
&#210;&Ograve;Latin capital letter "O" with graveŁacińska wielka litera "O" z akcentemÒ
&#211;&Oacute;Latin capital letter "O" with acuteŁacińska wielka litera "O" z akcentem mocnymÓ
&#212;&Ocirc;Latin capital letter "O" with circumflexŁacińska wielka litera "O" z "daszkiem"Ô
&#213;&Otilde;Latin capital letter "O" with tildeŁacińska wielka litera "O" z tyldąÕ
&#214;&Ouml;Latin capital letter "O" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "O" z diereząÖ
&#215;&times;Multiplication signZnak mnożenia×
&#216;&Oslash;Latin capital letter "O" slash (stroke)Łacińska wielka litera "O" z "przecięciem"Ø
&#217;&Ugrave;Latin capital letter "U" with graveŁacińska wielka litera "U" z akcentemÙ
&#218;&Uacute;Latin capital letter "U" with acuteŁacińska wielka litera "U" z akcentem mocnymÚ
&#219;&Ucirc;Latin capital letter "U" with circumflexŁacińska wielka litera "U" z "daszkiem"Û
&#220;&Uuml;Latin capital letter "U" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "U" z diereząÜ
&#221;&Yacute;Latin capital letter "Y" with acuteŁacińska wielka litera "Y" z akcentem mocnymÝ
&#222;&THORN;Latin capital letter "THORN"Łacińska wielka litera "THORN"Þ
&#223;&szlig;Latin small letter sharp "s"Łacińska mała litera "ostre" "s"ß
&#224;&agrave;Latin small letter "a" with graveŁacińska mała litera "a" z akcentemà
&#225;&aacute;Latin small letter "a" with acuteŁacińska mała litera "a" z akcentem mocnymá
&#226;&acirc;Latin small letter "a" with circumflexŁacińska mała litera "a" z "daszkiem"â
&#227;&atilde;Latin small letter "a" with tildeŁacińska mała litera "a" z tyldąã
&#228;&auml;Latin small letter "a" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "a" z diereząä
&#229;&aring;Latin small letter "a" with ring aboveŁacińska mała litera "a" z kółkiem powyżejå
&#230;&aelig;Latin small ligature "ae"Łacińskie małe połączenie "ae"æ
&#231;&ccedil;Latin small letter "c" with cedillaŁacińska mała litera "c" z "haczykiem"ç
&#232;&egrave;Latin small letter "e" with graveŁacińska mała litera "e" z akcentemè
&#233;&eacute;Latin small letter "e" with acuteŁacińska mała litera "e" z akcentem mocnymé
&#234;&ecirc;Latin small letter "e" with circumflexŁacińska mała litera "e" z "daszkiem"ê
&#235;&euml;Latin small letter "e" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "e" z diereząë
&#236;&igrave;Latin small letter "i" with graveŁacińska mała litera "i" z akcentemì
&#237;&iacute;Latin small letter "i" with acuteŁacińska mała litera "i" z akcentem mocnymí
&#238;&icirc;Latin small letter "i" with circumflexŁacińska mała litera "i" z "daszkiem"î
&#239;&iuml;Latin small letter "i" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "i" z diereząï
&#240;&eth;Latin small letter "eth"Łacińska mała litera "eth"ð
&#241;&ntilde;Latin small letter "n" with tildeŁacińska mała litera "n" z tyldąñ
&#242;&ograve;Latin small letter "o" with graveŁacińska mała litera "o" z akcentemò
&#243;&oacute;Latin small letter "o" with acuteŁacińska mała litera "o" z akcentem mocnymó
&#244;&ocirc;Latin small letter "o" with circumflexŁacińska mała litera "o" z "daszkiem"ô
&#245;&otilde;Latin small letter "o" with tildeŁacińska mała litera "o" z tyldąõ
&#246;&ouml;Latin small letter "o" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "o" z diereząö
&#247;&divide;Division signZnak dzielenia÷
&#248;&oslash;Latin small letter "o" slash (stroke)Łacińska mała litera "o" z "przecięciem"ø
&#249;&ugrave;latin small letter "u" with graveŁacińska mała litera "u" z akcentemù
&#250;&uacute;latin small letter "u" with acuteŁacińska mała litera "u" z akcentem mocnymú
&#251;&ucirc;Latin small letter "u" with circumflexŁacińska mała litera "u" z "daszkiem"û
&#252;&uuml;Latin small letter "u" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "u" z diereząü
&#253;&yacute;Latin small letter "y" with acuteŁacińska mała litera "y" z akcentem mocnymý
&#254;&thorn;Latin small letter "thorn"Łacińska mała litera "thorn"þ
&#255;&yuml;Latin small letter "y" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "y" z diereząÿ

Źródło: Character entity references in HTML 4

Symbole

W tabeli poniżej znajdziesz listę symboli tekstowych - np. używanych we wzorach matematycznych. Więcej znaków specjalnych przedstawiających różne symbole w postaci ikon piktogramów znajdziesz w rozdziale: Emotikony (emoji). Na przykład: 😀 👋 🐵 🍇 🌍 🎃 👓 🏧 🏁 i wiele więcej.

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
&#402;&fnof;Latin small "f" with hook (function, florin)Łacińskie małe "f" z "haczykiem" (funkcja, floren)ƒ
Litery greckie
&#913;&Alpha;Greek capital letter "alpha"Grecka wielka litera "alfa"Α
&#914;&Beta;Greek capital letter "beta"Grecka wielka litera "beta"Β
&#915;&Gamma;Greek capital letter "gamma"Grecka wielka litera "gamma"Γ
&#916;&Delta;Greek capital letter "delta"Grecka wielka litera "delta"Δ
&#917;&Epsilon;Greek capital letter "epsilon"Grecka wielka litera "epsilon"Ε
&#918;&Zeta;Greek capital letter "zeta"Grecka wielka litera "dzeta"Ζ
&#919;&Eta;Greek capital letter "eta"Grecka wielka litera "eta"Η
&#920;&Theta;Greek capital letter "theta"Grecka wielka litera "theta"Θ
&#921;&Iota;Greek capital letter "iota"Grecka wielka litera "jota"Ι
&#922;&Kappa;Greek capital letter "kappa"Grecka wielka litera "kappa"Κ
&#923;&Lambda;Greek capital letter "lambda"Grecka wielka litera "lambda"Λ
&#924;&Mu;Greek capital letter "mu"Grecka wielka litera "mi"Μ
&#925;&Nu;Greek capital letter "nu"Grecka wielka litera "ni"Ν
&#926;&Xi;Greek capital letter "xi"Grecka wielka litera "ksi"Ξ
&#927;&Omicron;Greek capital letter "omicron"Grecka wielka litera "omikron"Ο
&#928;&Pi;Greek capital letter "pi"Grecka wielka litera "pi"Π
&#929;&Rho;Greek capital letter "rho"Grecka wielka litera "ro"Ρ
&#931;&Sigma;Greek capital letter "sigma"Grecka wielka litera "sigma"Σ
&#932;&Tau;Greek capital letter "tau"Grecka wielka litera "tau"Τ
&#933;&Upsilon;Greek capital letter "upsilon"Grecka wielka litera "ypsilon"Υ
&#934;&Phi;Greek capital letter "phi"Grecka wielka litera "fi"Φ
&#935;&Chi;Greek capital letter "chi"Grecka wielka litera "chi"Χ
&#936;&Psi;Greek capital letter "psi"Grecka wielka litera "psi"Ψ
&#937;&Omega;Greek capital letter "omega"Grecka wielka litera "omega"Ω
&#945;&alpha;Greek small letter "alpha"Grecka mała litera "alfa"α
&#946;&beta;Greek small letter "beta"Grecka mała litera "beta"β
&#947;&gamma;Greek small letter "gamma"Grecka mała litera "gamma"γ
&#948;&delta;Greek small letter "delta"Grecka mała litera "delta"δ
&#949;&epsilon;Greek small letter "epsilon"Grecka mała litera "epsilon"ε
&#950;&zeta;Greek small letter "zeta"Grecka mała litera "dzeta"ζ
&#951;&eta;Greek small letter "eta"Grecka mała litera "eta"η
&#952;&theta;Greek small letter "theta"Grecka mała litera "theta"θ
&#953;&iota;Greek small letter "iota"Grecka mała litera "jota"ι
&#954;&kappa;Greek small letter "kappa"Grecka mała litera "kappa"κ
&#955;&lambda;Greek small letter "lambda"Grecka mała litera "lambda"λ
&#956;&mu;Greek small letter "mu"Grecka mała litera "mi"μ
&#957;&nu;Greek small letter "nu"Grecka mała litera "ni"ν
&#958;&xi;Greek small letter "xi"Grecka mała litera "ksi"ξ
&#959;&omicron;Greek small letter "omicron"Grecka mała litera "omikron"ο
&#960;&pi;Greek small letter "pi"Grecka mała litera "pi"π
&#961;&rho;Greek small letter "rho"Grecka mała litera "ro"ρ
&#962;&sigmaf;Greek small letter "final sigma"Grecka mała litera "końcowa sigma"ς
&#963;&sigma;Greek small letter "sigma"Grecka mała litera "sigma"σ
&#964;&tau;Greek small letter "tau"Grecka mała litera "tau"τ
&#965;&upsilon;Greek small letter "upsilon"Grecka mała litera "ypsilon"υ
&#966;&phi;Greek small letter "phi"Grecka mała litera "fi"φ
&#967;&chi;Greek small letter "chi"Grecka mała litera "chi"χ
&#968;&psi;Greek small letter "psi"Grecka mała litera "psi"ψ
&#969;&omega;Greek small letter "omega"Grecka mała litera "omega"ω
&#977;&thetasym;Greek small letter "theta symbol"Grecka mała litera "theta symbol" (w IE6 tylko czcionka Unicode)ϑ
&#978;&upsih;Greek "upsilon" with hook symbolGrecka litera "ypsilon" z symbolem "haczyka" (w IE6 tylko czcionka Unicode)ϒ
&#982;&piv;Greek "pi" symbolGrecki "pi" symbolϖ
Interpunkcja
&#8226;&bull;Bullet (black small circle)Małe czarne koło
&#8230;&hellip;Horizontal ellipsis (three dot leader)Poziome elipsy (wielokropek)
&#8242;&prime;Prime (minutes, feet)Prim (minuty, stopy)
&#8243;&Prime;Double prime (seconds, inches)Bis (sekundy, cale)
&#8254;&oline;Overline (spacing overscore)"Nadkreślenie"
&#8260;&frasl;Fraction slashKreska ułamkowa
Literowe
&#8472;&weierp;Script capital "P" (power set, Weierstrass "p")Weierstrass "p" (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8465;&image;Blackletter capital "I" (imaginary part)Część urojona liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8476;&real;Blackletter capital "R" (real part symbol)Część rzeczywista liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8482;&trade;Trade mark signZnak handlowy
&#8501;&alefsym;Alef symbol (first transfinite cardinal)Symbol alef (w IE6 tylko czcionka Unicode)
Strzałki
&#8592;&larr;Leftwards arrowStrzałka w lewo
&#8593;&uarr;Upwards arrowStrzałka w górę
&#8594;&rarr;Rghtwards arrowStrzałka w prawo
&#8595;&darr;Downwards arrowStrzałka w dół
&#8596;&harr;Left right arrow (horizontal)Strzałka lewo-prawo
&#8629;&crarr;Downwards arrow with corner leftwards (carriage return)Strzałka w dół z rogiem w lewo (powrót karetki) (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8656;&lArr;Leftwards double arrowPodwójna strzałka w lewo (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8657;&uArr;Upwards double arrowPodwójna strzałka w górę (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8658;&rArr;Rightwards double arrowPodwójna strzałka w prawo (nie interpretuje IE6)
&#8659;&dArr;Downwards double arrowPodwójna strzałka w dół (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8660;&hArr;Left right double arrow (horizontal)Podwójna strzałka lewo-prawo (nie interpretuje IE6)
Matematyczne
&#8704;&forall;For allDla wszystkich... (nie interpretuje IE6)
&#8706;&part;Partial differentialPochodna cząstkowa
&#8707;&exist;There existsIstnieje... (nie interpretuje IE6)
&#8709;&empty;Empty set (null set, diameter)Zbiór pusty (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8711;&nabla;Nabla (backward difference)Operator Nabla (nie interpretuje IE6)
&#8712;&isin;Element of...należy do... (nie interpretuje IE6)
&#8713;&notin;Not an element of...nie należy do... (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8715;&ni;contains as member...zawiera się w... (nie interpretuje IE6)
&#8719;&prod;n-ary product = product signZnak mnożenia n-elementów ciągu
&#8721;&sum;n-ary sumationZnak sumowania n-elementów ciągu
&#8722;&minus;Minus signZnak minus
&#8727;&lowast;Asterisk operatorOperator gwiazdka (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8730;&radic;Square root (radical sign)Pierwiastek kwadratowy
&#8733;&prop;Proportional to...proporcjonalne do... (nie interpretuje IE6)
&#8734;&infin;InfinityNieskończoność
&#8736;&ang;AngleKąt (nie interpretuje IE6)
&#8743;&and;Logical and (wedge)Operator logiczny i  (nie interpretuje IE6)
&#8744;&or;Logical or (vee)Operator logiczny lub  (nie interpretuje IE6)
&#8745;&cap;Intersection (cap)Część wspólna (iloczyn) zbiorów
&#8746;&cup;Union (cup)Połączenie (suma) zbiorów (nie interpretuje IE6)
&#8747;&int;IntegralCałka
&#8756;&there4;Therefore...z tego wynika... (dlatego) (nie interpretuje IE6)
&#8764;&sim;Tilde operator (varies with, similar to)...podobny do...  (operator tylda) (nie interpretuje IE6)
&#8773;&cong;Approximately equal to...w przybliżeniu równe...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8776;&asymp;Almost equal to (asymptotic to)...prawie równe...
&#8800;&ne;Not equal to...różne od...
&#8801;&equiv;Identical to...równe tożsamościowo... (identyczne)
&#8804;&le;Less-than or equal to...mniejsze lub równe...
&#8805;&ge;Greater-than or equal to...większe lub równe...
&#8834;&sub;Subset of...jest podzbiorem...  (nie interpretuje IE6)
&#8835;&sup;Superset of...jest zbiorem nadrzędnym dla...  (nie interpretuje IE6)
&#8836;&nsub;Not a subset of...nie jest podzbiorem...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8838;&sube;Subset of or equal to...jest podzbiorem lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
&#8839;&supe;Superset of or equal to...jest zbiorem nadrzędnym lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
&#8853;&oplus;Circled plus (direct sum)Plus w kółku (bezpośrednia suma) (nie interpretuje IE6)
&#8855;&otimes;Circled times (vector product)Iloczyn wektorowy (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8869;&perp;Up tack (orthogonal to, perpendicular)...jest prostopadły do...  (nie interpretuje IE6)
&#8901;&sdot;Dot operatorOperator kropka  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8968;&lceil;Left ceiling (apl upstile)Liczba całkowita, która jest większa lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8969;&rceil;Right ceilingLiczba całkowita, która jest większa lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8970;&lfloor;Left floor (apl downstile)Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8971;&rfloor;Right floorLiczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#9001;&lang;Left-pointing angle bracket (bra)Lewy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
&#9002;&rang;Right-pointing angle bracket (ket)Prawy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
Geometryczne
&#9674;&loz;LozengeRomb
&#9824;&spades;Black spade suitSymbol pik
&#9827;&clubs;Black club suit (shamrock)Symbol trefl (koniczyna)
&#9829;&hearts;Black heart suit (valentine)Symbol kier (serce)
&#9830;&diams;Black diamond suitSymbol karo

Źródło: Character entity references in HTML 4

Międzynarodowe

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
&#34;&quot;Quotation mark (APL quote)Znak cudzysłowu"
&#38;&amp;AmpersandAmpersand (znak and)&
&#60;&lt;Less-than signZnak mniejszości<
&#62;&gt;Greater-than signZnak większości>
&#338;&OElig;Latin capital ligature "OE"Łacińskie wielkie połączenie "OE"Œ
&#339;&oelig;Latin small ligature "oe"Łacińskie małe połączenie "oe"œ
&#352;&Scaron;Latin capital letter "S" with caronŁacińska wielka litera "S" z odwróconym "daszkiem"Š
&#353;&scaron;Latin small letter "s" with caronŁacińska mała litera "s" z odwróconym "daszkiem"š
&#376;&Yuml;Latin capital letter "Y" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "Y" z diereząŸ
&#710;&circ;Modifier letter circumflex accent"Daszek"ˆ
&#732;&tilde;Small tildeMała tylda˜
&#8194;&ensp;En spacePowiększona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8195;&emsp;Em spaceUwydatniona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8201;&thinsp;Thin space"Cienka" spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8204;&zwnj;Zero width non-joinerPionowa linia
&#8205;&zwj;Zero width joinerPionowa linia z łącznikiem
&#8206;&lrm;Left-to-right markZnak "lewa do prawej"
&#8207;&rlm;Right-to-left markZnak "prawy do lewego"
&#8211;&ndash;En dashPowiększony myślnik
&#8212;&mdash;Em dashUwydatniony myślnik
&#8216;&lsquo;Left single quotation markLewy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8217;&rsquo;Right single quotation markPrawy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8218;&sbquo;Single low-9 quotation markPojedynczy "niski" znak cudzysłowu
&#8220;&ldquo;Left double quotation markLewy podwójny znak cudzysłowu
&#8221;&rdquo;Right double quotation markPrawy podwójny znak cudzysłowu
&#8222;&bdquo;Double low-9 quotation markPodwójny "niski" znak cudzysłowu
&#8224;&dagger;DaggerKrzyżyk
&#8225;&Dagger;Double daggerPodwójny krzyżyk
&#8240;&permil;Per mille signZnak promila
&#8249;&lsaquo;Single left-pointing angle quotation markPojedynczy lewy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8250;&rsaquo;Single right-pointing angle quotation markPojedynczy prawy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8364;&euro;Euro signZnak euro

Źródło: Character entity references in HTML 4

Emotikony (emoji)

Wstęp

Emoji to specjalny rodzaj znaku przedstawiający piktogram graficzny. Mimo iż często wygląda jak ikona obrazkowa, to tak naprawdę można go wstawić w zasadzie wszędzie tam, gdzie wpisuje się zwykły tekst. Może to być np. okno rozmowy większości komunikatorów internetowych albo dodawania nowej wiadomości w zasadzie w dowolnym serwisie społecznościowym.

Emotikona to specjalny ideogram służący do wyrażania emocji w tekście komputerowym. Przyjęło się stosować pewne kombinacje znaków, które można wpisać z każdej klawiatury, które po obróceniu ekranu na bok mają symbolizować wygląd twarzy z zarysowanym określonym nastrojem - np.: ":-)" (uśmiech). W skład emoji wchodzą specjalne graficzne emotikony - np.: 🙂. Dzięki nim możemy wyrazić znacznie więcej rodzajów emocji, niż to jest możliwe przy pomocy emotikon tekstowych.

W dalszej części tego rozdziału znajdziesz listę wszystkich ikon emoji podzieloną na kategorie:

Możesz również szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora, który jest załączony poniżej.

Generator emotikon (emoji)

Zacznij wpisywać tekst, aby wyszukać ikonę emoji:

Możesz wskazać odszukaną ikonę myszką, aby zobaczyć jej opis. Pod ikonami znajdują się odpowiadające im kody numeryczne znaków, które możesz wkleić bezpośrednio w źródło dokumentu HTML. Możesz również zaznaczyć wybraną ikonę myszką, a następnie skopiować ją do schowka.

Źródło: Unicode Character Database

Buźki i emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Twarze uśmiechnięte
&#128512;Szeroko uśmiechniąta twarz😀
&#128515;Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami😃
&#128516;Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i śmiejącymi się oczami😄
&#128513;Szeroko uśmiechnięta twarz ze śmiejącymi się oczami😁
&#128518;Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i szczelnie zamkniętymi oczami😆
&#128517;Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i zimnym potem😅
&#129315;Tarzanie się po podłodze ze śmiechu🤣
&#128514;Twarz ze łzami szczęścia😂
&#128578;Lekko uśmiechnięta twarz🙂
&#128579;Twarz "do góry nogami"🙃
&#128521;Mrugająca twarz😉
&#128522;Uśmiechnięta twarz ze śmiejącymi się oczami😊
&#128519;Uśmiechnięta twarz z aureolą😇
Twarze wyrażające uczucia
&#129392;Uśmiechnięta twarz ze śmiejącymi się oczami i trzema sercami🥰
&#128525;Uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serc😍
&#129321;Szeroko uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie gwiazd🤩
&#128536;Twarz przesyłająca pocałunek😘
&#128535;Całująca twarz😗
&#9786;Biała uśmiechnięta twarz
&#128538;Całująca twarz z zamkniętymi oczami😚
&#128537;Całująca twarz ze śmiejącymi się oczami😙
&#129394;Uśmiechnięta twarz ze łzą🥲
Twarze z językiem
&#128523;Twarz smakująca pyszne jedzenie😋
&#128539;Twarz z wyciągniętym językiem😛
&#128540;Twarz z wyciągniętym językiem i mrugającym okiem😜
&#129322;Szeroko uśmiechnięta twarz z jednym dużym i jednym małym okiem🤪
&#128541;Twarz z wyciągniętym językiem i szczelnie zamkniętymi oczami😝
&#129297;Twarz z pieniędzmi w ustach🤑
Twarze z dłońmi
&#129303;Przytulająca twarz🤗
&#129325;Uśmiechnięta twarz ze śmiejącymi się oczami i dłonią zakrywającą usta🤭
&#129323;Twarz z palcem na zamkniętych ustach🤫
&#129300;Myśląca twarz🤔
Twarze neutralne, sceptyczne
&#129296;Twarz z ustami zamkniętymi na zamek błyskawiczny🤐
&#129320;Twarz z podniesioną jedną brwią🤨
&#128528;Neutralna twarz😐
&#128529;Twarz pozbawiona wyrazu😑
&#128566;Twarz bez ust😶
&#128527;Ironiczna twarz😏
&#128530;Niezadowolona (zirytowana) twarz😒
&#128580;Twarz przewracająca oczami🙄
&#128556;Twarz z grymasem😬
&#129317;Kłamiąca twarz🤥
Twarze senne
&#128524;Twarz odczuwająca ulgę😌
&#128532;Zamyślona (zadumana) twarz😔
&#128554;Śpiąca (senna) twarz😪
&#129316;Śliniąca się twarz🤤
&#128564;Śpiąca twarz😴
Twarze chore
&#128567;Twarz w maseczce medycznej😷
&#129298;Twarz z termometrem🤒
&#129301;Twarz z zabandażowaną głową🤕
&#129314;Twarz mająca mdłości🤢
&#129326;Wymiotująca twarz🤮
&#129319;Kichająca twarz🤧
&#129397;Przegrzana twarz🥵
&#129398;Marznąca twarz🥶
&#129396;Twarz z nierównymi oczami i falistymi ustami🥴
&#128565;Oszołomiona twarz (zawrót głowy)😵
&#129327;Zszokowana twarz z eksplodującą głową🤯
Twarze w kapeluszach
&#129312;Twarz w kowbojskim kapeluszu🤠
&#129395;Twarz z piszczałką i kapeluszem imprezowym🥳
&#129400;Twarz w przebraniu🥸
Twarze w okularach
&#128526;Uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych😎
&#129299;Twarz nieudacznika🤓
&#129488;Twarz w monoklu🧐
Twarze zmartwione
&#128533;Zdezorientowana (zagubiona) twarz😕
&#128543;Martwiąca (niepokojąca) się twarz😟
&#128577;Lekko niezadowolona twarz🙁
&#9785;Biała niezadowolona twarz
&#128558;Twarz z otwartymi ustami😮
&#128559;Oniemiała twarz😯
&#128562;Zaskoczona (zdziwiona) twarz😲
&#128563;Zarumieniona twarz😳
&#129402;Twarz z błagalnymi oczami🥺
&#128550;Niezadowolona twarz z otwartymi ustami😦
&#128551;Udręczona twarz😧
&#128552;Przestraszona twarz😨
&#128560;Twarz z otwartymi ustami i zimnym potem😰
&#128549;Rozczarowana (zawiedziona) twarz ale odczuwająca ulgę😥
&#128546;Płacząca twarz😢
&#128557;Twarz płacząca głośno😭
&#128561;Twarz krzycząca ze strachu😱
&#128534;Zakłopotana twarz😖
&#128547;Wytrwała twarz😣
&#128542;Rozczarowana (zawiedziona) twarz😞
&#128531;Twarz z zimnym potem😓
&#128553;Znużona twarz😩
&#128555;Zmęczona twarz😫
&#129393;Ziewająca twarz🥱
Twarze negatywnie nastawione
&#128548;Twarz z wyrazem zwycięstwa😤
&#128545;Nadąsana twarz😡
&#128544;Zła (rozzłoszczona, wściekła) twarz😠
&#129324;Poważna twarz z symbolami zakrywającymi usta🤬
&#128520;Uśmiechnięta twarz z rogami😈
&#128127;Chochlik👿
&#128128;Czaszka💀
&#9760;Czaszka i piszczele
Twarze w przebraniu
&#128169;Kupa💩
&#129313;Twarz klauna🤡
&#128121;Japoński ogr👹
&#128122;Japoński goblin👺
&#128123;Duch👻
&#128125;Kosmita👽
&#128126;Potwór obcy👾
&#129302;Twarz robota🤖
Pyszczki kotów
&#128570;Uśmiechnięty pyszczek kota z otwartymi ustami😺
&#128568;Szeroko uśmiechnięty pyszczek kota ze śmiejącymi się oczami😸
&#128569;Pyszczek kota ze łzami szczęścia😹
&#128571;Uśmiechnięty pyszczek kota z oczami w kształcie serc😻
&#128572;Pyszczek kota z drwiącym (kpiącym) uśmiechem😼
&#128573;Całujący pyszczek kota z zamkniętymi oczami😽
&#128576;Znużony pyszczek kota🙀
&#128575;Płaczący pyszczek koda😿
&#128574;Nadąsany pyszczek kota😾
Twarze małp
&#128584;Małpa "niczego nie widziałem"🙈
&#128585;Małpa "niczego nie słyszałem"🙉
&#128586;Małpa "niczego nie powiedziałem"🙊
Emotikony
&#128139;Ślad pocałunku💋
&#128140;List miłosny💌
&#128152;Serce ze strzałą💘
&#128157;Serce ze wstążką💝
&#128150;Lśniące serce💖
&#128151;Jarzące się serce💗
&#128147;Bijące serce💓
&#128158;Obracające się serca💞
&#128149;Dwa serca💕
&#128159;Ozdobne serce💟
&#10083;Mocne serce-wykrzyknik
&#128148;Złamane serce💔
&#10084;Mocne serce
&#129505;Pomarańczowe serce🧡
&#128155;Żółte serce💛
&#128154;Zielone serce💚
&#128153;Niebieskie serce💙
&#128156;Purpurowe serce💜
&#129294;Brązowe serce🤎
&#128420;Czarne serce🖤
&#129293;Białe serce🤍
&#128175;Sto punktów💯
&#128162;Symbol gniewu💢
&#128165;Zderzenie, kolizja💥
&#128171;Zawrót głowy, oszołomienie💫
&#128166;Tryskający pot💦
&#128168;Sprint, pęd💨
&#128371;Dziura, dół🕳
&#128163;Bomba💣
&#128172;Dymek wypowiedzi💬
&#128488;Lewy dymek wypowiedzi🗨
&#128495;Prawy dymek gniewu🗯
&#128173;Dymek myśli💭
&#128164;Symbol snu💤

Źródło: Unicode Character Database

Ludzie i części ciała - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Dłonie otwarte
&#128075;Machająca dłoń👋
&#129306;Podniesiona odwrócona dłoń🤚
&#128400;Podniesiona dłoń z rozłożonymi palcami🖐
&#9995;Podniesiona dłoń
&#128406;Podniesiona dłoń z przerwą pomiędzy palcem środkowym a serdecznym🖖
Dłonie częściowo zamknięte
&#128076;Gest OK👌
&#129292;Szczypiące palce🤌
&#129295;Szczypiąca dłoń🤏
&#9996;Gest zwycięstwa
&#129310;Dłoń ze skrzyżowanymi palcami🤞
&#129311;Znak dłoni "kocham cię"🤟
&#129304;Gest rogów🤘
&#129305;Dłoń "zadzwoń do mnie"🤙
Dłonie z wyciągniętym jednym palcem
&#128072;Odwrócony biały wskaźnik w lewo👈
&#128073;Odwrócony biały wskaźnik w prawo👉
&#128070;Odwrócony biały wskaźnik w górę👆
&#128405;Odwrócona dłoń z podniesionym środkowym palcem🖕
&#128071;Odwrócony biały wskaźnik w dół👇
&#9757;Biały wskaźnik w górę
Dłonie zamknięte
&#128077;Kciuk w górę👍
&#128078;Kciuk w dół👎
&#9994;Podniesiona pięść
&#128074;pięść👊
&#129307;Pięść skierowana w lewo🤛
&#129308;Pięść skierowana w prawo🤜
Dłonie
&#128079;Brawa👏
&#128588;Świętująca osoba unosząca obie dłonie do góry🙌
&#128080;Otwarte dłonie👐
&#129330;Dłonie razem w górze🤲
&#129309;Uścisk dłoni🤝
&#128591;Osoba ze złożonymi dłońmi🙏
Dłonie z rekwizytami
&#9997;Pisząca dłoń
&#128133;Lakier do paznokci💅
&#129331;Selfie🤳
Części ciała
&#128170;Napięty biceps💪
&#129470;Ramię mechaniczne🦾
&#129471;Noga mechaniczna🦿
&#129461;Noga🦵
&#129462;Stopa🦶
&#128066;Ucho👂
&#129467;Ucho z aparatem słuchowym🦻
&#128067;Nos👃
&#129504;Mózg🧠
&#129728;Serce anatomiczne🫀
&#129729;Płuca🫁
&#129463;Ząb🦷
&#129460;Kość🦴
&#128064;Oczy👀
&#128065;Oko👁
&#128069;Język👅
&#128068;Usta👄
Osoby
&#128118;Małe dziecko, dzidziuś👶
&#129490;Dziecko🧒
&#128102;Chłopak👦
&#128103;Dziewczyna👧
&#129489;Dorosły🧑
&#128113;Osoba z blond włosami👱
&#128104;Mężczyzna👨
&#129492;Brodaty mężczyzna🧔
&#128105;Kobieta👩
&#129491;Starszy dorosły🧓
&#128116;Starszy człowiek👴
&#128117;Starsza kobieta👵
Osoby wykonujące gesty
&#128589;Niezadowolona osoba🙍
&#128590;Osoba z nadąsaną twarzą🙎
&#128581;Twarz z gestem "niedobrze"🙅
&#128582;Twarz z gestem "OK"🙆
&#128129;Osoba w punkcie informacyjnym💁
&#128587;Szczęśliwa osoba unosząca jedną dłoń🙋
&#129487;Osoba niesłysząca🧏
&#128583;Osoba kłaniająca się nisko🙇
&#129318;Gest zasłonięcia twarzy dłonią z zażenowania🤦
&#129335;Wzruszyć ramionami🤷
Osoby w określonych rolach
&#128110;Funkcjonariusz policji👮
&#128373;Detektyw lub szpieg🕵
&#128130;Strażnik💂
&#129399;Ninja🥷
&#128119;Robotnik budowlany👷
&#129332;Książę🤴
&#128120;Księżniczka👸
&#128115;Mężczyzn w turbanie👳
&#128114;Mężczyzna w czapeczce gua pi mao👲
&#129493;Osoba z chustką na głowie🧕
&#129333;Mężczyzna w smokingu🤵
&#128112;Panna młoda z welonem👰
&#129328;Kobieta w ciąży🤰
&#129329;Karmienie piersią🤱
Osoby z bajek
&#128124;Aniołek👼
&#127877;Święty Mikołaj🎅
&#129334;Pani Mikołajowa🤶
&#129464;Superbohater🦸
&#129465;Superzłoczyńca🦹
&#129497;Czarodziej, mag🧙
&#129498;Wróżka🧚
&#129499;Wampir🧛
&#129500;Mityczny stwór z rybim ogonem zamiast nóg🧜
&#129501;Elf🧝
&#129502;Dżin🧞
&#129503;Zombie🧟
Osoby wykonujące określone aktywności
&#128134;Masaż twarzy💆
&#128135;Strzyżenie💇
&#128694;Pieszy🚶
&#129485;Stojąca osoba🧍
&#129486;Klęcząca osoba🧎
&#127939;Biegacz🏃
&#128131;Tancerz💃
&#128378;Tańczący mężczyzna🕺
&#128372;Lewitujący mężczyzna w biznesowym garniturze🕴
&#128111;Kobieta z uszami króliczka👯
&#129494;osoba w pokoju parowym🧖
&#129495;Osoba wspinająca się🧗
Osoby uprawiające sport
&#129338;Szermierz🤺
&#127943;Koń wyścigowy🏇
&#9975;Narciarz
&#127938;Snowboardzista🏂
&#127948;Golfista🏌
&#127940;Surfer🏄
&#128675;Łódź wiosłowa🚣
&#127946;Pływak🏊
&#9977;Osoba z piłką
&#127947;Ciężarowiec, sztangista🏋
&#128692;Rowerzysta🚴
&#128693;Rowerzysta górski🚵
&#129336;Osoba fikająca koziołki🤸
&#129340;Zapaśnicy🤼
&#129341;Piłka wodna🤽
&#129342;Piłka ręczna🤾
&#129337;Żonglowanie🤹
Osoby odpoczywające
&#129496;Osoba w pozycji kwiatu lotosu🧘
&#128704;Kąpiel🛀
&#128716;Nocleg🛌
Rodzina
&#128109;Dwie kobiety trzymające się za rękę👭
&#128107;Mężczyzna i kobieta trzymający się za rękę👫
&#128108;Dwóch mężczyzn trzymających się za rękę👬
&#128143;Pocałunek💏
&#128145;Para z sercem💑
&#128106;Rodzina👪
Symbole osób
&#128483;Zarys mówiącej głowy🗣
&#128100;Zarys popiersia👤
&#128101;Zarys popiersi👥
&#129730;Ludzie przytulający się🫂
&#128099;Odcisk stóp👣

Źródło: Unicode Character Database

Zwierzęta i natura - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Ssaki
&#128053;Głowa małpy🐵
&#128018;Małpa🐒
&#129421;Goryl🦍
&#129447;Orangutan🦧
&#128054;Pysk psa🐶
&#128021;Pie🐕
&#129454;Pis przewodnik🦮
&#128041;Pudel🐩
&#128058;Pysk wilka🐺
&#129418;Lis🦊
&#129437;Szop pracz🦝
&#128049;Pysk kota🐱
&#128008;Kot🐈
&#129409;Głowa lwa🦁
&#128047;Pysk tygrysa🐯
&#128005;Tygrys🐅
&#128006;Lampart🐆
&#128052;Łeb konia🐴
&#128014;Koń🐎
&#129412;Łeb jednorożca🦄
&#129427;Łeb zebry🦓
&#129420;Jeleń🦌
&#129452;Bizon🦬
&#128046;Łeb krowy🐮
&#128002;Wół🐂
&#128003;Bawół indyjski🐃
&#128004;Krowa🐄
&#128055;Głowa świni🐷
&#128022;Świnia🐖
&#128023;Dzik🐗
&#128061;Ryj świni🐽
&#128015;Baran🐏
&#128017;Owca🐑
&#128016;Koza🐐
&#128042;Wielbłąd dromader🐪
&#128043;Wielbłąd dwugarbny🐫
&#129433;Lama🦙
&#129426;Łeb żyrafy🦒
&#128024;Słoń🐘
&#129443;Mamut🦣
&#129423;Nosorożec🦏
&#129435;Hipopotam🦛
&#128045;Pysk myszy🐭
&#128001;Mysz🐁
&#128000;Szczur🐀
&#128057;Pyszczek chomika🐹
&#128048;Pysk królika🐰
&#128007;Królik🐇
&#128063;Tamias🐿
&#129451;Bóbr🦫
&#129428;Jeż🦔
&#129415;Nietoperz🦇
&#128059;Głowa niedźwiedzia🐻
&#128040;Koala🐨
&#128060;Głowa pandy🐼
&#129445;Leniwiec🦥
&#129446;Wydra🦦
&#129448;Skunks🦨
&#129432;Kangur🦘
&#129441;Borsuk🦡
&#128062;Odcisk łap🐾
Ptaki
&#129411;Indyk🦃
&#128020;Kurczak🐔
&#128019;Kogut🐓
&#128035;Wykluwające się pisklę🐣
&#128036;Pisklę🐤
&#128037;Stojące przodem pisklę🐥
&#128038;Ptak🐦
&#128039;Pingwin🐧
&#128330;Gołąbek pokoju🕊
&#129413;Orzeł🦅
&#129414;Kaczka🦆
&#129442;Łabędź🦢
&#129417;Sowa🦉
&#129444;Dront dodo🦤
&#129718;Piórko🪶
&#129449;Flaming🦩
&#129434;Paw🦚
&#129436;Papuga🦜
Płazy
&#128056;Pyszczek żaby🐸
Gady
&#128010;Krokodyl🐊
&#128034;Żółw🐢
&#129422;Jaszczurka🦎
&#128013;Wąż🐍
&#128050;Paszcza smoka🐲
&#128009;Smok🐉
&#129429;Zauropod🦕
&#129430;Tyranozaur🦖
Zwierzęta morskie
&#128051;Wieloryb tryskający wodą🐳
&#128011;Wieloryb🐋
&#128044;Delfin🐬
&#129453;Foka🦭
&#128031;Ryba🐟
&#128032;Ryba tropikalna🐠
&#128033;Rozdymka🐡
&#129416;Rekin🦈
&#128025;Ośmiornica🐙
&#128026;Muszla spiralna🐚
Robaki
&#128012;Ślimak🐌
&#129419;Motyl🦋
&#128027;Robak🐛
&#128028;Mrówka🐜
&#128029;Pszczoła🐝
&#129714;Chrząszcz, żuk🪲
&#128030;Biedronka🐞
&#129431;Świerszcz🦗
&#129715;Karaluch, karakan🪳
&#128375;Pająk🕷
&#128376;Pajęczyna🕸
&#129410;Skorpion🦂
&#129439;Komar🦟
&#129712;Mucha🪰
&#129713;Robak🪱
&#129440;Mikrob, drobnoustrój🦠
Kwiaty
&#128144;Bukiet💐
&#127800;Kwiat wiśni🌸
&#128174;Biały kwiat💮
&#127989;Rozeta🏵
&#127801;Róża🌹
&#129344;Zwiędły kwiat🥀
&#127802;Hibiskus🌺
&#127803;Słonecznik🌻
&#127804;Kwiat🌼
&#127799;Tulipan🌷
Rośliny
&#127793;Sadzonka🌱
&#129716;Roślina doniczkowa🪴
&#127794;Drzewo wiecznie zielone🌲
&#127795;Drzewo liściaste🌳
&#127796;Palma🌴
&#127797;Kaktus🌵
&#127806;Kłos ryżu🌾
&#127807;Ziele🌿
&#9752;Koniczyna
&#127808;Czterolistna koniczyna🍀
&#127809;Liść klonu🍁
&#127810;Opadły liść🍂
&#127811;Unoszący się na wietrze liść🍃

Źródło: Unicode Character Database

Jedzenie i picie - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Owoce
&#127815;Winogrona🍇
&#127816;Melon🍈
&#127817;Arbuz🍉
&#127818;Mandarynka🍊
&#127819;Cytryna🍋
&#127820;Banan🍌
&#127821;Ananas🍍
&#129389;Mango🥭
&#127822;Czerwone jabłko🍎
&#127823;Zielone jabłko🍏
&#127824;Gruszka🍐
&#127825;Brzoskwinia🍑
&#127826;Wiśnie🍒
&#127827;Truskawka🍓
&#129744;Czarna jagoda (borówka)🫐
&#129373;Kiwi🥝
&#127813;Pomidor🍅
&#129746;Oliwka🫒
&#129381;Kokos🥥
Warzywa
&#129361;Awokado🥑
&#127814;Bakłażan🍆
&#129364;Ziemniak🥔
&#129365;Marchewka🥕
&#127805;Kolba kukurydzy🌽
&#127798;Ostra papryka🌶
&#129745;Papryka🫑
&#129362;Ogórek🥒
&#129388;Zielenina🥬
&#129382;Brokuł🥦
&#129476;Czosnek🧄
&#129477;Cebula🧅
&#127812;Grzyb🍄
&#129372;Orzeszki ziemne🥜
&#127792;Kasztan🌰
Gotowe jedzenie
&#127838;Chleb🍞
&#129360;Rogalik🥐
&#129366;Bagietka🥖
&#129747;Placek (pieczywo)🫓
&#129384;Precel🥨
&#129391;Bajgiel🥯
&#129374;Naleśniki🥞
&#129479;Wafel, gofr🧇
&#129472;Kawałek sera🧀
&#127830;Żeberko🍖
&#127831;Nóżka🍗
&#129385;Sztuka mięsa🥩
&#129363;Bekon, boczek🥓
&#127828;Hamburger🍔
&#127839;Frytki🍟
&#127829;Kawałem pizzy🍕
&#127789;Hod dog🌭
&#129386;Kanapka🥪
&#127790;Taco🌮
&#127791;Burrito🌯
&#129748;Tamal🫔
&#129369;Faszerowany placek (pieczywo)🥙
&#129478;Falafel🧆
&#129370;Jajko🥚
&#127859;Gotowanie🍳
&#129368;Płytka patelnia z jedzeniem🥘
&#127858;Garnek z jedzeniem🍲
&#129749;Founde🫕
&#129379;Miska z łyżką🥣
&#129367;Zielona sałata🥗
&#127871;Popcorn🍿
&#129480;Masło🧈
&#129474;Solniczka🧂
&#129387;Konserwa🥫
Jedzenie azjatyckie
&#127857;Pudełko na posiłek🍱
&#127832;Wafel ryżowy🍘
&#127833;Kulka ryżowa🍙
&#127834;Gotowany ryż🍚
&#127835;Ryż z curry🍛
&#127836;Dymiąca miska🍜
&#127837;Spaghetti🍝
&#127840;Pieczony batat🍠
&#127842;Oden🍢
&#127843;Sushi🍣
&#127844;Smażona krewetka🍤
&#127845;Ciasto rybne z zawijasem🍥
&#129390;Księżycowe ciasteczko🥮
&#127841;Dango🍡
&#129375;Kluska, pieróg🥟
&#129376;Ciasteczko z wróżbą🥠
&#129377;Pudełko na wynos🥡
Owoce morza
&#129408;Krab🦀
&#129438;Homar🦞
&#129424;Krewetka🦐
&#129425;Kalmar, kałamarnica🦑
&#129450;Ostryga🦪
Słodkości
&#127846;Lody w kubku🍦
&#127847;Deser z pokruszonego lodu i syropu🍧
&#127848;Lody🍨
&#127849;Pączek🍩
&#127850;Ciastko🍪
&#127874;Tort urodzinowy🎂
&#127856;Kruche ciasto🍰
&#129473;Babeczka🧁
&#129383;Ciasto🥧
&#127851;Baton czekoladowy🍫
&#127852;Cukierek🍬
&#127853;Lizak🍭
&#127854;Krem🍮
&#127855;Baryłka z miodem🍯
Napoje
&#127868;Butelka dla dziecka🍼
&#129371;Szklanka mleka🥛
&#9749;Gorący napój
&#129750;Dzbanek do herbaty, czajniczek🫖
&#127861;Filiżanka bez uszka🍵
&#127862;Butelka sake z filiżanką🍶
&#127870;Butelka z wystrzeliwującym korkiem🍾
&#127863;Kieliszek wina🍷
&#127864;Kieliszek z koktajlem🍸
&#127865;Drink tropikalny🍹
&#127866;Kufel piwa🍺
&#127867;Stukające się kufle piwa🍻
&#129346;Stukające się kieliszki🥂
&#129347;Szklanka🥃
&#129380;Kubek ze słomką🥤
&#129483;herbata z syropem lub sokiem🧋
&#129475;Napój w kartoie🧃
&#129481;Yerba mate🧉
&#129482;Kostka lodu🧊
Zastawa stołowa
&#129378;Pałeczki do jedzenia🥢
&#127869;Nóż i widelec z talerzem🍽
&#127860;Nóż i widelec🍴
&#129348;Łyżka🥄
&#128298;Nóż hocho🔪
&#127994;Amfora🏺

Źródło: Unicode Character Database

Podróżowanie i miejsca - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Mapa
&#127757;Kula ziemska Europa-Afryka🌍
&#127758;Kula ziemska Ameryki🌎
&#127759;Kula ziemska Azja-Australia🌏
&#127760;Kula ziemska z południkami🌐
&#128506;Mapa świata🗺
&#128510;Zarys Japonii🗾
&#129517;Kompas, busola🧭
Miejsca geograficzne
&#127956;Góra z czapą śnieżną🏔
&#9968;Góra
&#127755;Wulkan🌋
&#128507;Góra Fudżi🗻
&#127957;Obóz🏕
&#127958;Plaża z parasolem🏖
&#127964;Pustynia🏜
&#127965;Bezludna wyspa🏝
&#127966;Parka narodowy🏞
Budynki
&#127967;Stadion🏟
&#127963;Budynek architektury klasycznej🏛
&#127959;Budowa🏗
&#129521;Cegła🧱
&#129704;Skała🪨
&#129717;Drewno🪵
&#128726;Chata🛖
&#127960;Budynki domów🏘
&#127962;Porzucony dom🏚
&#127968;Budynek mieszkalny🏠
&#127969;Dom z ogrodem🏡
&#127970;Biurowiec🏢
&#127971;Japoński urząd pocztowy🏣
&#127972;Europejski urząd pocztowy🏤
&#127973;Szpital🏥
&#127974;Bank🏦
&#127976;Hotel🏨
&#127977;Hotel miłosny🏩
&#127978;Sklepik🏪
&#127979;Szkoła🏫
&#127980;Dom towarowy🏬
&#127981;Fabryka🏭
&#127983;Japoński zamek🏯
&#127984;Europejski zamek🏰
&#128146;Ślub💒
&#128508;Wieża Tokio🗼
&#128509;Statua Wolności🗽
Miejsca kultu religijnego
&#9962;Kościół
&#128332;Meczet🕌
&#128725;Świątynia hinduska🛕
&#128333;Synagoga🕍
&#9961;Świątynia szintoistyczna
&#128331;Kaaba🕋
Inne miejsca
&#9970;Fontanna
&#9978;Namiot
&#127745;Mglisty🌁
&#127747;Noc z gwiazdami🌃
&#127961;Panorama miasta🏙
&#127748;Wschód słońca ponad górami🌄
&#127749;Wschód słońca🌅
&#127750;Panorama miasta po zmroku🌆
&#127751;Zachód słońca ponad budynkami🌇
&#127753;Most w nocy🌉
&#9832;Gorące źródła
&#127904;Karuzela z konikiem🎠
&#127905;Diabelski młyn🎡
&#127906;Kolejka górska w wesołym miasteczku🎢
&#128136;Słupek fryzjerski💈
&#127914;Namiot cyrkowy🎪
Transport naziemny
&#128642;Lokomotywa parowa (parowóz)🚂
&#128643;Wagon kolejowy🚃
&#128644;Kolej dużych prędkości🚄
&#128645;Kolej dużych prędkości z kulistym nosem🚅
&#128646;Pociąg🚆
&#128647;Metro🚇
&#128648;Lekka kolej🚈
&#128649;Stacja🚉
&#128650;Tramwaj🚊
&#128669;Kolej jednoszynowa🚝
&#128670;Kolej górska🚞
&#128651;Tramwaj🚋
&#128652;Autobus🚌
&#128653;Nadjeżdżający autobus🚍
&#128654;Trolejbus🚎
&#128656;Mikrobus🚐
&#128657;Ambulans (karetka pogotowia)🚑
&#128658;Wóz strażacki🚒
&#128659;Radiowóz policyjny🚓
&#128660;Nadjeżdżający radiowóz policyjny🚔
&#128661;Taksówka🚕
&#128662;Nadjeżdżająca taksówka🚖
&#128663;Samochód🚗
&#128664;Nadjeżdżający samochód🚘
&#128665;Kamper (samochód turystyczny)🚙
&#128763;Furgonetka (pick-up)🛻
&#128666;Samochód dostawczy🚚
&#128667;Ciągnik siodłowy (TIR)🚛
&#128668;Traktor🚜
&#127950;Samochód wyścigowy🏎
&#127949;Motocykl wyścigowy🏍
&#128757;Skuter🛵
&#129469;Wózek inwalidzki🦽
&#129468;Elektryczny wózek inwalidzki🦼
&#128762;Auto riksza🛺
&#128690;Rower🚲
&#128756;Hulajnoga🛴
&#128761;Deskorolka🛹
&#128764;Wrotka🛼
&#128655;Przystanek autobusowy🚏
&#128739;Autostrada🛣
&#128740;Tory kolejowe🛤
&#128738;Beczka na ropę🛢
&#9981;Pompa paliwowa
&#128680;Sygnał świetlny radiowozu policyjnego🚨
&#128677;Pozioma sygnalizacja świetlna🚥
&#128678;Pionowa sygnalizacja świetlna🚦
&#128721;Ośmiokąt🛑
&#128679;Oznaczenie roboty budowlane🚧
Transport wodny
&#9875;Kotwica
&#9973;Żaglówka
&#128758;Kajak🛶
&#128676;Łódź wyścigowa🚤
&#128755;Statek pasażerski🛳
&#9972;Prom
&#128741;Łódź motorowa🛥
&#128674;Statek🚢
Transport powietrzny
&#9992;Samolot
&#128745;Mały samolot🛩
&#128747;Odlot samolotu🛫
&#128748;Przylot samolotu🛬
&#129666;Spadochron🪂
&#128186;Siedzenie💺
&#128641;Helikopter🚁
&#128671;Kolej wisząca🚟
&#128672;Kolej linowa🚠
&#128673;Kolejka linowa🚡
&#128752;Satelita🛰
&#128640;Rakieta🚀
&#128760;Latający spodek🛸
Hotel
&#128718;Dzwonek na recepcji🛎
&#129523;Bagaż🧳
Czas
&#8987;Klepsydra
&#9203;Klepsydra z przesypującym się piaskiem
&#8986;Zegarek
&#9200;Budzik
&#9201;Stoper
&#9202;Minutnik
&#128368;Zegar kominkowy🕰
&#128347;Tarcza zegara godzina 12:00🕛
&#128359;Tarcza zegara godzina 12:30🕧
&#128336;Tarcza zegara godzina 1:00🕐
&#128348;Tarcza zegara godzina 1:30🕜
&#128337;Tarcza zegara godzina 2:00🕑
&#128349;Tarcza zegara godzina 2:30🕝
&#128338;Tarcza zegara godzina 3:00🕒
&#128350;Tarcza zegara godzina 3:30🕞
&#128339;Tarcza zegara godzina 4:00🕓
&#128351;Tarcza zegara godzina 4:30🕟
&#128340;Tarcza zegara godzina 5:00🕔
&#128352;Tarcza zegara godzina 5:30🕠
&#128341;Tarcza zegara godzina 6:00🕕
&#128353;Tarcza zegara godzina 6:30🕡
&#128342;Tarcza zegara godzina 7:00🕖
&#128354;Tarcza zegara godzina 7:30🕢
&#128343;Tarcza zegara godzina 8:00🕗
&#128355;Tarcza zegara godzina 8:30🕣
&#128344;Tarcza zegara godzina 9:00🕘
&#128356;Tarcza zegara godzina 9:30🕤
&#128345;Tarcza zegara godzina 10:00🕙
&#128357;Tarcza zegara godzina 10:30🕥
&#128346;Tarcza zegara godzina 11:00🕚
&#128358;Tarcza zegara godzina 11:30🕦
Niebo i woda
&#127761;Nów księżyca🌑
&#127762;Faza księżyca między nowiem a pierwszą kwadrą🌒
&#127763;Pierwsza kwadra księżyca🌓
&#127764;Faza księżyca między pierwszą kwadrą a pełnią🌔
&#127765;Pełnia księżyca🌕
&#127766;Faza księżyca między pełnią a ostatnią kwadrą🌖
&#127767;Ostatnia kwadra księżyca🌗
&#127768;Faza księżyca między ostatnią kwadrą a nowiem🌘
&#127769;Półksiężyc🌙
&#127770;Nów księżyca z twarzą🌚
&#127771;Pierwsza kwadra księżyca z twarzą🌛
&#127772;Ostatnia kwadra księżyca z twarzą🌜
&#127777;Termometr🌡
&#9728;Czarne słońce z promieniami
&#127773;Pełnia księżyca z twarzą🌝
&#127774;Słońce z twarzą🌞
&#129680;Planeta otoczona pierścieniem🪐
&#11088;Średnia biała gwiazda
&#127775;Świecąca gwiazda🌟
&#127776;Spadająca gwiazda🌠
&#127756;Droga Mleczna🌌
&#9729;Chmura
&#9925;Słońce za chmurą
&#9928;Grzmot, chmura i deszcz
&#127780;Białe słońce z małą chmurą🌤
&#127781;Białe słońce za chmurą🌥
&#127782;Białe słońce za chmurą z deszczem🌦
&#127783;Chmura z deszczem🌧
&#127784;Chmura ze śniegiem🌨
&#127785;Chmura z błyskawicą🌩
&#127786;Chmura z tornado🌪
&#127787;Mgła🌫
&#127788;Dmuchająca twarz🌬
&#127744;Cyklon🌀
&#127752;Tęcza🌈
&#127746;Złożony parasol🌂
&#9730;Parasol
&#9748;Parasol z kroplami deszczu
&#9969;Parasol na ziemi
&#9889;Znak wysokie napięcie
&#10052;Płatek śniegu
&#9731;Bałwan
&#9924;Bałwan bez śniegu
&#9732;Kometa
&#128293;Ogień🔥
&#128167;Kropelka💧
&#127754;Fala wody🌊

Źródło: Unicode Character Database

Aktywności - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Wydarzenia
&#127875;Halloweenowa lampa z wydrążonej dyni🎃
&#127876;Choinka🎄
&#127878;Fajerwerki🎆
&#127879;Zimne ognie🎇
&#129512;Petarda🧨
&#10024;Iskry
&#127880;Balon🎈
&#127881;Pukawka🎉
&#127882;Konfetti🎊
&#127883;Drzewko tanabata🎋
&#127885;Sosna dekoracyjna🎍
&#127886;Japońskie lalki🎎
&#127887;Chorągiew karpia🎏
&#127888;Dzwonek wietrzny🎐
&#127889;Festiwal księżycowy🎑
&#129511;Czerwona koperta prezentowa🧧
&#127872;Wstążka🎀
&#127873;Zapakowany prezent🎁
&#127895;Przypominająca wstążka🎗
&#127903;Bilety wstępu🎟
&#127915;Bilet🎫
Nagrody
&#127894;Medal wojskowy🎖
&#127942;Puchar🏆
&#127941;Medal sportowy🏅
&#129351;Meda 1 miejsce🥇
&#129352;Medal 2 miejsce🥈
&#129353;Medal 3 miejsce🥉
Sporty
&#9917;Piłka do piłki nożnej
&#9918;Piłka do baseballa
&#129358;Softball🥎
&#127936;Piłka i obręcz do koszykówki🏀
&#127952;Siatkówka🏐
&#127944;Futbol amerykański🏈
&#127945;Rugby🏉
&#127934;Rakieta i piłka tenisowa🎾
&#129359;Frisbee🥏
&#127923;Kręgle🎳
&#127951;Kij i piłka do krykieta🏏
&#127953;Kij i piłka do hokeja na trawie🏑
&#127954;Kij i krążek do hokeja na lodzie🏒
&#129357;Rakieta i piłka do hokeja kanadyjskiego🥍
&#127955;Rakietka i piłeczka do tenisa stołowego🏓
&#127992;Rakieta i lotka do badmintona🏸
&#129354;Rękawica bokserska🥊
&#129355;Uniform sztuk walki🥋
&#129349;Siatka bramkarska🥅
&#9971;Chorągiewka w dołku
&#9976;Łyżwiarstwo na lodzie
&#127907;Wędka i ryba🎣
&#129343;Maska do nurkowania🤿
&#127933;Koszulka do biegania ze wstęgą🎽
&#127935;Narty i buty narciarskie🎿
&#128759;Sanki🛷
&#129356;Kamień do curlingu🥌
Gry
&#127919;Trafienie bezpośrednie🎯
&#129664;Yo-yo🪀
&#129665;Latawiec🪁
&#127921;Bilard🎱
&#128302;Szklana kula🔮
&#129668;Czarodziejska różdżka🪄
&#129535;Amulet nazar🧿
&#127918;Gra wideo🎮
&#128377;Joystick (dżojstik)🕹
&#127920;Automat do gry🎰
&#127922;Kostka do gry🎲
&#129513;Puzzle🧩
&#129528;Pluszowy miś🧸
&#129669;Piniata🪅
&#129670;Lalki matrioszki🪆
&#9824;Czarny symbol pik
&#9829;Czarny symbol kier
&#9830;Czarny symbol karo
&#9827;Czarny symbol trefl
&#9823;Czarny pionek szachowy
&#127183;Karta do gry czarny joker🃏
&#126980;Płytka do madżonga czerwony smok🀄
&#127924;Karty do gry kwiaty🎴
Sztuka i rzemiosło
&#127917;Sztuka widowiskowa🎭
&#128444;Ramka z obrazem🖼
&#127912;Paleta malarska🎨
&#129525;Szpulka nici🧵
&#129697;Igła krawiecka🪡
&#129526;Kłębek włóczki🧶
&#129698;Węzeł, supeł🪢

Źródło: Unicode Character Database

Przedmioty - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Ubrania
&#128083;Okulary👓
&#128374;Okulary przeciwsłoneczne🕶
&#129405;Gogle🥽
&#129404;Kitel (biały fartuch)🥼
&#129466;Kamizelka bezpieczeństwa🦺
&#128084;Krawat👔
&#128085;Koszulka👕
&#128086;Dżinsy👖
&#129507;Szalik🧣
&#129508;Rękawiczki🧤
&#129509;Płaszcz, kurtka🧥
&#129510;Skarpetki🧦
&#128087;Sukienka👗
&#128088;Kimono👘
&#129403;Sari🥻
&#129649;Jednoczęściowy kostium kąpielowy🩱
&#129650;Majtki🩲
&#129651;Krótkie spodenki (szorty)🩳
&#128089;Bikini👙
&#128090;Odzież damska👚
&#128091;Portmonetka👛
&#128092;Torebka👜
&#128093;Woreczek👝
&#128717;Torba na zakupy🛍
&#127890;Tornister🎒
&#129652;Sandały na rzemykach🩴
&#128094;But męski👞
&#128095;But sportowy👟
&#129406;But turystyczny🥾
&#129407;Płaski na płaskim obcasie🥿
&#128096;But szpilka👠
&#128097;Sandał damski👡
&#129648;Baletki🩰
&#128098;Kozaki damskie👢
&#128081;Korona👑
&#128082;Kapelusz damski👒
&#127913;Kapelusz cylinder🎩
&#127891;Czapka absolwenta🎓
&#129506;Czapka z daszkiem🧢
&#129686;Hełm wojskowy🪖
&#9937;Chełm z białym krzyżem
&#128255;Sznur modlitewny📿
&#128132;Szminka💄
&#128141;Pierścionek💍
&#128142;Kamień szlachetny💎
Dźwięk
&#128263;Przekreślony głośnik🔇
&#128264;Głośnik🔈
&#128265;Głośnik z jedną falą dźwiękową🔉
&#128266;Głośnik z trzema falami dźwiękowymi🔊
&#128226;Megafon📢
&#128227;Megafon tuba📣
&#128239;Róg pocztowy📯
&#128276;Dzwonek🔔
&#128277;Przekreślony dzwonek🔕
Muzyka
&#127932;Ścieżka dźwiękowa🎼
&#127925;Nuta muzyczna🎵
&#127926;Wiele nut muzycznych🎶
&#127897;Mikrofon studyjny🎙
&#127898;Suwak poziomu🎚
&#127899;Gałki kontrolne🎛
&#127908;Mikrofon🎤
&#127911;Słuchawki🎧
&#128251;Radio📻
Instrumenty muzyczne
&#127927;Saksofon🎷
&#129687;Akordeon🪗
&#127928;Gitara🎸
&#127929;Klawiatura muzyczna🎹
&#127930;Trąbka🎺
&#127931;Skrzypce🎻
&#129685;Banjo🪕
&#129345;Bęben z pałeczkami🥁
&#129688;Długie bęben🪘
Telefon
&#128241;Telefon komórkowy📱
&#128242;Telefon komórkowy ze strzałką w prawo z lewej strony📲
&#9742;Czarny telefon
&#128222;Odbiornik telefoniczny📞
&#128223;Pager📟
&#128224;Faks📠
Komputer
&#128267;Bateria🔋
&#128268;Wtyczka elektryczna🔌
&#128187;Komputer osobisty💻
&#128421;Komputer stacjonarny🖥
&#128424;Drukarka🖨
&#9000;Klawiatura
&#128433;Myszka z trzema przyciskami🖱
&#128434;Manipulator kulkowy🖲
&#128189;MiniDisc💽
&#128190;Stacja dysków💾
&#128191;Stacja dysków optycznych💿
&#128192;DVD📀
&#129518;Liczydło🧮
Światło i wideo
&#127909;Kamera filmowa🎥
&#127902;Klatki filmowe🎞
&#128253;Projektor filmowy📽
&#127916;Klaps (ujęcie filmowe)🎬
&#128250;Telewizor📺
&#128247;Aparat fotograficzny📷
&#128248;Aparat fotograficzny z lampą błyskową📸
&#128249;Kamera wideo📹
&#128252;Kaseta wideo📼
&#128269;Wskazująca w lewo lupa (szkło powiększające)🔍
&#128270;Wskazująca w prawo lupa (szkło powiększające)🔎
&#128367;Świeca🕯
&#128161;Żarówka elektryczna💡
&#128294;Latarka elektryczna🔦
&#127982;Lampion izakaya🏮
&#129684;Lampa dipa🪔
Książki
&#128212;Notatnik z ozdobną okładką📔
&#128213;Zamknięta książka📕
&#128214;Otwarta książka📖
&#128215;Zielona książka📗
&#128216;Niebieska książka📘
&#128217;Pomarańczowa książka📙
&#128218;Książki📚
&#128211;Notatnik📓
&#128210;Rejestr📒
&#128195;Zawinięta kartka📃
&#128220;Zwój📜
&#128196;Zagięta kartka📄
&#128240;Gazeta📰
&#128478;Zwinięta (zrolowana) gazeta🗞
&#128209;Karty zakładek📑
&#128278;Zakładka🔖
&#127991;Metka🏷
Pieniądze
&#128176;Sakiewka💰
&#129689;Moneta🪙
&#128180;Banknot ze znakiem jena💴
&#128181;Banknot ze znakiem dolara💵
&#128182;Banknot ze znakiem euro💶
&#128183;Banknot ze znakiem funta💷
&#128184;Pieniądze ze skrzydłami💸
&#128179;Karta kredytowa💳
&#129534;Paragon, pokwitowanie🧾
&#128185;Wykres z trendem wzrostowym i znakiem jena💹
Poczta
&#9993;Koperta
&#128231;Symbol e-mail📧
&#128232;Koperta przychodząca📨
&#128233;Koperta ze strzałką w dół powyżej📩
&#128228;Skrzynka nadawcza📤
&#128229;Skrzynka odbiorcza📥
&#128230;Paczka📦
&#128235;Zamknięta skrzynka pocztowa z podniesioną chorągiewką📫
&#128234;Zamknięta skrzynka pocztowa z opuszczoną chorągiewką📪
&#128236;Otwarta skrzynka pocztowa z podniesioną chorągiewką📬
&#128237;Otwarta skrzynka pocztowa z opuszczoną chorągiewką📭
&#128238;Skrzynka na listy📮
&#128499;Urna z głosem🗳
Pisanie
&#9999;Ołówek
&#10002;Czarna stalówka
&#128395;Lewe-dolne wieczne pióro🖋
&#128394;Lewy-dolny długopis🖊
&#128396;Lewy-dolny pędzel malarski🖌
&#128397;Lewa-dolna kredka🖍
&#128221;Notatka📝
Biuro
&#128188;Aktówka, teczka💼
&#128193;Folder plików📁
&#128194;Otwórz folder plików📂
&#128450;Przekładki na karty🗂
&#128197;Kalendarz📅
&#128198;Kalendarz bloczkowy📆
&#128466;Notatnik ze spiralą🗒
&#128467;Kalendarz ze spiralą🗓
&#128199;Katalog fiszkowy📇
&#128200;Wykres z trendem wzrostowym📈
&#128201;Wykres z trendem zniżkowym📉
&#128202;Wykres słupkowy📊
&#128203;Podkładka do pisania📋
&#128204;Pinezka (pineska)📌
&#128205;Okrągła pinezka (pineska)📍
&#128206;Spinacz do papieru📎
&#128391;Połączone spinacze do papieru🖇
&#128207;Linijka📏
&#128208;Ekierka📐
&#9986;Czarne nożyczki
&#128451;Pudełko na plik kart🗃
&#128452;Szafa na dokumenty🗄
&#128465;Kosz na śmieci🗑
Zamknięcia
&#128274;Kłódka🔒
&#128275;Otwarta kłódka🔓
&#128271;Kłódka z piórem atramentowym🔏
&#128272;Zamknięta kłódka z kluczem🔐
&#128273;Klucz🔑
&#128477;Stary klucz🗝
Narzędzia
&#128296;Młotek🔨
&#129683;Siekiera, topór🪓
&#9935;Kilof, oskard
&#9874;Godło górnicze
&#128736;Młotek i klucz do śrub🛠
&#128481;Sztylet🗡
&#9876;Skrzyżowane miecze
&#128299;Pistolet🔫
&#129667;Bumerang🪃
&#127993;Łuk i strzała🏹
&#128737;Tarcza🛡
&#129690;Piła stolarska🪚
&#128295;Klucz do śrub🔧
&#129691;Śrubokręt, wkrętak🪛
&#128297;Śruba i nakrętka🔩
&#9881;Koło zębate
&#128476;Kompresja, ściskanie🗜
&#9878;Waga
&#129455;Laska dla niewidomych🦯
&#128279;Odnośnik, łącze, link🔗
&#9939;Łańcuchy
&#129693;Hak🪝
&#129520;Skrzynka na narzędzia🧰
&#129522;Magnes🧲
&#129692;Drabina🪜
Nauka
&#9879;Alembik
&#129514;Probówka🧪
&#129515;Szalka Petriego🧫
&#129516;Podwójna helisa DNA🧬
&#128300;Mikroskop🔬
&#128301;Teleskop🔭
&#128225;Antena satelitarna📡
Medycyna
&#128137;Strzykawka💉
&#129656;Kropla krwi🩸
&#128138;Pigułka💊
&#129657;Plaster opatrunkowy🩹
&#129658;Stetoskop🩺
Gospodarstwo domowe
&#128682;Drzwi🚪
&#128727;Winda🛗
&#129694;Lustro🪞
&#129695;Okno🪟
&#128719;Łóżko🛏
&#128715;Kanapa i lampa🛋
&#129681;Krzesło🪑
&#128701;Toaleta🚽
&#129696;Przepychacz🪠
&#128703;Prysznic🚿
&#128705;Wanna🛁
&#129700;Pułapka na myszy🪤
&#129682;Brzytwa🪒
&#129524;Butelka z balsamem (mleczkiem)🧴
&#129527;Agrafka🧷
&#129529;Miotła🧹
&#129530;Koszyk🧺
&#129531;Rolka papieru🧻
&#129699;Wiadro🪣
&#129532;Kostka mydła🧼
&#129701;Szczoteczka do zębów🪥
&#129533;Gąbka🧽
&#129519;Gaśnica🧯
&#128722;Wózek na zakupy🛒
Inne obiekty
&#128684;Papieros🚬
&#9904;Trumna
&#129702;Nagrobek🪦
&#9905;Urna pogrzebowa
&#128511;Moai🗿
&#129703;Plakat, afisz, transparent🪧

Źródło: Unicode Character Database

Symbole - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Znaki transportowe
&#127975;Bankomat🏧
&#128686;Znak wyrzuć śmieci we właściwym miejscu🚮
&#128688;Znak woda zdatna do picia🚰
&#9855;Symbol wózka inwalidzkiego
&#128697;Dla mężczyzn🚹
&#128698;Dla kobiet🚺
&#128699;Toaleta🚻
&#128700;Znak dziecko🚼
&#128702;WC🚾
&#128706;Odprawa (kontrola) paszportowa🛂
&#128707;Odprawa celna🛃
&#128708;Miejsce odbioru bagażu🛄
&#128709;Bagaż oddany na przechowanie🛅
Ostrzeżenia
&#9888;Znak uwaga
&#128696;Znak uwaga dzieci🚸
&#9940;Zakaz wjazdu
&#128683;Zakaz wejścia🚫
&#128691;Zakaz wjazdu rowerem🚳
&#128685;Zakaz palenia🚭
&#128687;Znak nie śmieć🚯
&#128689;Znak woda niezdatna do picia🚱
&#128695;Zakaz ruchu pieszych🚷
&#128245;Zakaz telefonów komórkowych📵
&#128286;Powyżej 18 lat🔞
&#9762;Znak radioaktywności
&#9763;Znak zagrożenia biologicznego
Strzałki
&#11014;Czarna strzałka w górę
&#8599;Strzałka północ-wschód (prawa-górna strzałka)
&#10145;Czarna strzałka w prawo (prawa strzałka)
&#8600;Strzałka południe-wschód (prawa-dolna strzałka)
&#11015;Czarna strzałka w dół
&#8601;Strzałka południe-zachód (lewa-dolna strzałka)
&#11013;Czarna strzałka w lewo
&#8598;Strzałka północ-zachód (lewa-górna strzałka)
&#8597;Strzałka góra-dół
&#8596;Strzałka lewo-prawo
&#8617;Strzałka w lewo w haczykiem (lewa strzałka z haczykiem)
&#8618;Strzałka w prawo z haczykiem (prawa strzałka z haczykiem)
&#10548;Strzałka wskazująca w prawo, a potem zakręcająca w górę
&#10549;Strzałka wskazująca w prawo, a potem zakręcająca w dół
&#128259;Okrąg ze strzałek ułożonych zgodnie z ruchem wskazówek zegara w dół i w górę🔃
&#128260;Okrąg ze strzałek ułożonych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dół i w górę🔄
&#128281;Napis "BACK" ze strzałką w lewo powyżej🔙
&#128282;Napis "END" ze strzałką w lewo powyżej🔚
&#128283;Napis "ON" z wykrzyknikiem ze strzałką w lewo-prawo powyżej🔛
&#128284;Napis "SOON" ze strzałką w prawo powyżej🔜
&#128285;Napis "TOP" ze strzałką w górę powyżej🔝
Symbole religijne
&#128720;Miejsce modłów🛐
&#9883;Symbol atomu
&#128329;Symbol Om🕉
&#10017;Gwiazda Dawida
&#9784;Koło Dharmy
&#9775;Yin yang
&#10013;Krzyż łaciński
&#9766;Krzyż prawosławny
&#9770;Gwiazda i półksiężyc
&#9774;Symbol pokoju
&#128334;Świecznik z dziewięcioma ramionami (menora)🕎
&#128303;Sześcioramienna gwiazda z kropką w środku🔯
Znaki zodiaku
&#9800;Znak zodiaku Baran
&#9801;Znak zodiaku Byk
&#9802;Znak zodiaku Bliźnięta
&#9803;Znak zodiaku Rak
&#9804;Znak zodiaku Lew
&#9805;Znak zodiaku Panna
&#9806;Znak zodiaku Waga
&#9807;Znak zodiaku Skorpion
&#9808;Znak zodiaku Strzelec
&#9809;Znak zodiaku Koziorożec
&#9810;Znak zodiaku Wodnik
&#9811;Znak zodiaku Ryby
&#9934;Wężownik
Symbole audio-wideo
&#128256;Skręcone strzałki w prawo🔀
&#128257;Okrąg ze strzałek ułożonych zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo i w lewo🔁
&#128258;Okrąg ze strzałek ułożonych zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo i w lewo z nałożoną jedynką🔂
&#9654;Wskazujący w prawo czarny trójkąt
&#9193;Wskazujący w prawo podwójny czarny trójkąt
&#9197;Wskazujący w prawo podwójny czarny trójkąt z pionową poprzeczką
&#9199;Wskazujący w prawo podwójny czarny trójkąt z podwójną pionową poprzeczką
&#9664;Wskazujący w lewo czarny trójkąt
&#9194;Wskazujący w lewo podwójny czarny trójkąt
&#9198;Wskazujący w lewo podwójny czarny trójkąt z pionową poprzeczką
&#128316;Wskazujący w górę mały czerwony trójkąt🔼
&#9195;Wskazujący w górę podwójny czarny trójkąt
&#128317;Wskazujący w dół mały czerwony trójkąt🔽
&#9196;Wskazujący w dół podwójny czarny trójkąt
&#9208;Podwójna pionowa poprzeczka
&#9209;Czarny kwadrat - stop
&#9210;Czarne koło - nagrywanie
&#9167;Symbol wysunięcia
&#127910;Kino🎦
&#128261;Symbol niskiej jasności🔅
&#128262;Symbol wysokiej jasności🔆
&#128246;Antena ze wskaźnikiem siły sygnału📶
&#128243;Tryb wibracji📳
&#128244;Wyłączony telefon komórkowy📴
Płeć
&#9792;Znak żeński
&#9794;Znak męski
&#9895;Znak męski i żeński
Matematyka
&#10006;Mocny symbol mnożenia "X"
&#10133;Mocny znak plusa
&#10134;Mocny znak minusa
&#10135;Mocny znak dzielenia
&#9854;Znak nieskończoności
Interpunkcja
&#8252;Podwójny wykrzyknik
&#8265;Wykrzyknik-pytajnik
&#10067;Ozdobny czarny pytajnik
&#10068;Ozdobny biały pytajnik
&#10069;Ozdobny biały wykrzyknik
&#10071;Mocny wykrzyknik
&#12336;Falowany myślnik
Waluta
&#128177;Wymiana walut💱
&#128178;Mocny znak dolara💲
Inne symbole
&#9877;Eskulap
&#9851;Czarny symbol recyklingu
&#9884;Lilijka harcerska
&#128305;Trójząb🔱
&#128219;Plakietka z imieniem📛
&#128304;Japoński symbol początkujący🔰
&#11093;Duże Mocne koło
&#9989;Białe Mocne zaznaczenie
&#9745;Zaznaczone pole
&#10004;Mocny symbol zaznaczenia
&#10060;Krzyżyk
&#10062;Negatyw krzyżyk w kwadracie
&#10160;Zakręcona pętla
&#10175;Podwójnie zakręcona pętla
&#12349;Znak wymiany części
&#10035;Ośmioramienna gwiazda
&#10036;Ośmioramienna czarna gwiazda
&#10055;Iskra
&#169;Znak praw autorskich©
&#174;Znak zarejestrowany (zarejestrowany znak towarowy)®
&#8482;Znak towarowy
Klawisze
&#128287;Klawisz 10🔟
Symbole alfanumeryczne
&#128288;Symbol wprowadzania dla wielkich liter łacińskich🔠
&#128289;Symbol wprowadzania dla małych liter łacińskich🔡
&#128290;Symbol wprowadzania dla liczb🔢
&#128291;Symbol wprowadzania dla symboli🔣
&#128292;Symbol wprowadzania dla liter łacińskich🔤
&#127344;Negatyw wielka litera łacińska "A" w kwadracie🅰
&#127374;Negatyw napisu "AB" w kwadracie🆎
&#127345;Negatyw wielka litera łacińska "B"🅱
&#127377;"CL" w kwadracie🆑
&#127378;Napis "COOL" w kwadracie🆒
&#127379;Napis "FREE" w kwadracie🆓
&#8505;Źródło informacji
&#127380;Napis "ID" w kwadracie🆔
&#9410;Obramowana wielka litera łacińska "M"
&#127381;Napis "NEW" w kwadracie🆕
&#127382;Napis "NG" w kwadracie🆖
&#127358;Negatyw wielka litera łacińska "O"🅾
&#127383;Napis "OK" w kwadracie🆗
&#127359;Negatyw wielka litera łacińska "P"🅿
&#127384;Napis "SOS" w kwadracie🆘
&#127385;Napis "UP" z wykrzyknikiem w kwadracie🆙
&#127386;Napis "VS" w kwadracie🆚
&#127489;Katakana "KOKO" w kwadracie🈁
&#127490;Katakana "SA" w kwadracie🈂
&#127543;Jednolity ideogram CJK "6708" w kwadracie🈷
&#127542;Jednolity ideogram CJK "6709" w kwadracie🈶
&#127535;Jednolity ideogram CJK "6307" w kwadracie🈯
&#127568;Obramowany ideogram korzyść🉐
&#127545;Jednolity ideogram CJK "5272" w kwadracie🈹
&#127514;Jednolity ideogram CJK "7121" w kwadracie🈚
&#127538;Jednolity ideogram CJK "7981" w kwadracie🈲
&#127569;Obramowany ideogram akceptacja🉑
&#127544;Jednolity ideogram CJK "7533" w kwadracie🈸
&#127540;Jednolity ideogram CJK "5408" w kwadracie🈴
&#127539;Jednolity ideogram CJK "7A7A" w kwadracie🈳
&#12951;Obramowany symbol gratulacji
&#12953;Obramowany symbol sekretu
&#127546;Jednolity ideogram CJK "55B6" w kwadracie🈺
&#127541;Jednolity ideogram CJK "6E80" w kwadracie🈵
Kształty geometryczne
&#128308;Duże czerwone koło🔴
&#128992;Duże pomarańczowe koło🟠
&#128993;Duże żółte koło🟡
&#128994;Duże zielone koło🟢
&#128309;Duże niebieskie koło🔵
&#128995;Duże purpurowe koło🟣
&#128996;Duże brązowe koło🟤
&#9899;Średnie czarne koło
&#9898;Średni białe koło
&#128997;Duży czerwony kwadrat🟥
&#128999;Duży pomarańczowy kwadrat🟧
&#129000;Duży żółty kwadrat🟨
&#129001;Duży zielony kwadrat🟩
&#128998;Duży niebieski kwadrat🟦
&#129002;Duży purpurowy kwadrat🟪
&#129003;Duży brązowy kwadrat🟫
&#11035;Duży czarny kwadrat
&#11036;Duży biały kwadrat
&#9724;Średni czarny kwadrat
&#9723;Średni biały kwadrat
&#9726;Średnio mały czarny kwadrat
&#9725;Średnio mały biały kwadrat
&#9642;Mały czarny kwadrat
&#9643;Mały biały kwadrat
&#128310;Duży pomarańczowy romb🔶
&#128311;Duży niebieski romb🔷
&#128312;Mały pomarańczowy romb🔸
&#128313;Mały niebieski romb🔹
&#128314;Wskazujący w górę czerwony trójkąt🔺
&#128315;Wskazujący w dół czerwony trójkąt🔻
&#128160;Kształt rombu z kropką w środku💠
&#128280;Przycisk radiowy🔘
&#128307;Biały kwadratowy przycisk🔳
&#128306;Czarny kwadratowy przycisk🔲

Źródło: Unicode Character Database

Flagi - emotikony (emoji)

Możesz szybko wyszukać dowolną ikonę emoji używając w tym celu specjalnego generatora.

NumerObjaśnienieWygląd
Flagi
&#127937;Flaga koniec wyścigu🏁
&#128681;Trójkątna flaga na stanowisku🚩
&#127884;Skrzyżowane chorągiewki🎌
&#127988;Powiewająca czarna flaga🏴
&#127987;Powiewająca biała flaga🏳

Źródło: Unicode Character Database

Facebook