Przejdź do treści

HTML / Znaki specjalne HTML

ISO 8859-1 (Latin-1)

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
  Non-breaking space"Niełamliwa" spacja 
¡¡Inverted exclamation markZnak odwróconego wykrzyknika¡
¢¢Cent signZnak centa¢
££Pound signZnak funta£
¤¤Currency signZnak waluty¤
¥¥Yen signZnak jena¥
¦¦Broken vertical barPrzełamana pionowa linia¦
§§Section signZnak sekcji§
¨¨Umlaut (diaeresis)Umlaut (diereza)¨
©©Copyright signZnak praw autorskich©
ªªFeminine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiegoª
««Left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet)Lewy cudzysłów ostrokątny«
¬¬Not signZnak negacji¬
­­Soft hyphen (discretionary hyphen)"Miękki" łącznik (dyskrecjonalny)­
®®Registered trademark signZastrzeżony znak towarowy®
¯¯Macron accent (overline)Znak "wzdłużenia" akcentu ("nadkreślenie")¯
°°Degree signZnak stopnia°
±±Plus-minus signZnak plus-minus±
²²Superscript two (squared)Indeks górny dwa (kwadrat)²
³³Superscript three (cubed)Indeks górny trzy (sześcian)³
´´Acute accent (spacing acute)Silny akcent´
µµMicro signZnak mikroµ
¶¶Paragraph sign (pilcrow sign)Znak paragrafu
··Middle dot (Georgian comma)Środkowa kropka·
¸¸Cedilla"Haczyk" pod literą¸
¹¹Superscript oneIndeks górny jeden¹
ººMasculine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego męskiegoº
»»Right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet)Prawy cudzysłów ostrokątny»
¼¼Vulgar fraction one quarterUłamek zwykły jedna czwarta¼
½½Vulgar fraction one halfUłamek zwykły jedna druga½
¾¾Vulgar fraction three quartersUłamek zwykły trzy czwarte¾
¿¿Inverted question markOdwrócony znak zapytania¿
ÀÀLatin capital letter "A" with graveŁacińska wielka litera "A" z akcentemÀ
ÁÁLatin capital letter "A" with acuteŁacińska wielka litera "A" z akcentem mocnymÁ
ÂÂLatin capital letter "A" with circumflexŁacińska wielka litera "A" z "daszkiem"Â
ÃÃLatin capital letter "A" with tildeŁacińska wielka litera "A" z tyldąÃ
ÄÄLatin capital letter "A" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "A" z diereząÄ
ÅÅLatin capital letter "A" with ring aboveŁacińska wielka litera "A" z kółkiem powyżejÅ
ÆÆLatin capital ligature "AE"Łacińskie wielkie połączenie "AE"Æ
ÇÇLatin capital letter "C" with cedillaŁacińska wielka litera "C" z "haczykiem"Ç
ÈÈLatin capital letter "E" with graveŁacińska wielka litera "E" z akcentemÈ
ÉÉLatin capital letter "E" with acuteŁacińska wielka litera "E" z akcentem mocnymÉ
ÊÊLatin capital letter "E" with circumflexŁacińska wielka litera "E" z "daszkiem"Ê
ËËLatin capital letter "E" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "E" z diereząË
ÌÌLatin capital letter "I" with graveŁacińska wielka litera "I" z akcentemÌ
ÍÍLatin capital letter "I" with acuteŁacińska wielka litera "I" z akcentem mocnymÍ
ÎÎLatin capital letter "I" with circumflexŁacińska wielka litera "I" z "daszkiem"Î
ÏÏLatin capital letter "I" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "I" z diereząÏ
ÐÐLatin capital letter "ETH"Łacińska wielka litera "ETH"Ð
ÑÑlatin capital letter "N" with tildeŁacińska wielka litera "N" z tyldąÑ
ÒÒLatin capital letter "O" with graveŁacińska wielka litera "O" z akcentemÒ
ÓÓLatin capital letter "O" with acuteŁacińska wielka litera "O" z akcentem mocnymÓ
ÔÔLatin capital letter "O" with circumflexŁacińska wielka litera "O" z "daszkiem"Ô
ÕÕLatin capital letter "O" with tildeŁacińska wielka litera "O" z tyldąÕ
ÖÖLatin capital letter "O" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "O" z diereząÖ
××Multiplication signZnak mnożenia×
ØØLatin capital letter "O" slash (stroke)Łacińska wielka litera "O" z "przecięciem"Ø
ÙÙLatin capital letter "U" with graveŁacińska wielka litera "U" z akcentemÙ
ÚÚLatin capital letter "U" with acuteŁacińska wielka litera "U" z akcentem mocnymÚ
ÛÛLatin capital letter "U" with circumflexŁacińska wielka litera "U" z "daszkiem"Û
ÜÜLatin capital letter "U" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "U" z diereząÜ
ÝÝLatin capital letter "Y" with acuteŁacińska wielka litera "Y" z akcentem mocnymÝ
ÞÞLatin capital letter "THORN"Łacińska wielka litera "THORN"Þ
ßßLatin small letter sharp "s"Łacińska mała litera "ostre" "s"ß
ààLatin small letter "a" with graveŁacińska mała litera "a" z akcentemà
ááLatin small letter "a" with acuteŁacińska mała litera "a" z akcentem mocnymá
ââLatin small letter "a" with circumflexŁacińska mała litera "a" z "daszkiem"â
ããLatin small letter "a" with tildeŁacińska mała litera "a" z tyldąã
ääLatin small letter "a" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "a" z diereząä
ååLatin small letter "a" with ring aboveŁacińska mała litera "a" z kółkiem powyżejå
ææLatin small ligature "ae"Łacińskie małe połączenie "ae"æ
ççLatin small letter "c" with cedillaŁacińska mała litera "c" z "haczykiem"ç
èèLatin small letter "e" with graveŁacińska mała litera "e" z akcentemè
ééLatin small letter "e" with acuteŁacińska mała litera "e" z akcentem mocnymé
êêLatin small letter "e" with circumflexŁacińska mała litera "e" z "daszkiem"ê
ëëLatin small letter "e" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "e" z diereząë
ììLatin small letter "i" with graveŁacińska mała litera "i" z akcentemì
ííLatin small letter "i" with acuteŁacińska mała litera "i" z akcentem mocnymí
îîLatin small letter "i" with circumflexŁacińska mała litera "i" z "daszkiem"î
ïïLatin small letter "i" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "i" z diereząï
ððLatin small letter "eth"Łacińska mała litera "eth"ð
ññLatin small letter "n" with tildeŁacińska mała litera "n" z tyldąñ
òòLatin small letter "o" with graveŁacińska mała litera "o" z akcentemò
óóLatin small letter "o" with acuteŁacińska mała litera "o" z akcentem mocnymó
ôôLatin small letter "o" with circumflexŁacińska mała litera "o" z "daszkiem"ô
õõLatin small letter "o" with tildeŁacińska mała litera "o" z tyldąõ
ööLatin small letter "o" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "o" z diereząö
÷÷Division signZnak dzielenia÷
øøLatin small letter "o" slash (stroke)Łacińska mała litera "o" z "przecięciem"ø
ùùlatin small letter "u" with graveŁacińska mała litera "u" z akcentemù
úúlatin small letter "u" with acuteŁacińska mała litera "u" z akcentem mocnymú
ûûLatin small letter "u" with circumflexŁacińska mała litera "u" z "daszkiem"û
üüLatin small letter "u" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "u" z diereząü
ýýLatin small letter "y" with acuteŁacińska mała litera "y" z akcentem mocnymý
þþLatin small letter "thorn"Łacińska mała litera "thorn"þ
ÿÿLatin small letter "y" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "y" z diereząÿ

Źródło: Character entity references in HTML 4

Facebook