Przejdź do treści

HTML / Formularze

Wyczyszczenie danych <INPUT reset>

Jak wyczyścić wszystkie wprowadzone dane w formularzu? W jaki sposób zapobiec omyłkowemu wyczyszczeniu danych formularza?

<form action="...">
	<input type="reset" value="wartość">
</form>
gdzie jako "wartość" należy wpisać napis, który pojawi się na przycisku wysyłania formularza. Jeśli opuścimy ten parametr, pojawi się tam domyślny napis, np.: "Resetuj".

Komenda wyświetla na ekranie przycisk, po naciśnięciu którego, nastąpi wyczyszczenie wszystkich udzielonych do tej pory odpowiedzi w ankiecie (np. jeśli się rozmyślimy).

Przykład:

Wypełnij formularz, a następnie kliknij jeden z poniższych przycisków:

Wpisz tu jakiś tekst.

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2


value="Kliknij tutaj!"...

To jest przykład bez podania wartości VALUE.

Zwróć uwagę, że kliknięcie któregokolwiek z powyższych przycisków, spowoduje wyczyszczenie wszystkich pól formularza (jeśli był on wcześniej wypełniony).


Możliwe jest także zablokowanie przycisku (nie obsługuje Opera 6):

<form action="...">
	<input type="reset" value="wartość" disabled>
</form>

Przykład:

To pole jest zablokowane (disabled).

Potwierdzenie wyczyszczenia formularza

Przed wyczyszczeniem całego formularza, można się upewnić, czy użytkownik na pewno chce to zrobić. Dzięki temu wyeliminujemy możliwość przypadkowego naciśnięcia przycisku "reset". Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku długich formularzy, przy których ponowne wpisywanie wszystkich danych trwałoby dość długo.

Aby potwierdzić wyczyszczenie formularza, należy do znacznika <form> dodać atrybut onreset="...":

<form action="adres" method="post" onreset="if (!confirm('Czy na pewno chcesz wyczyścić cały formularz?')) return false">...</form>

Przykład:

Wpisz tu jakiś tekst.

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2


Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook