Przejdź do treści

HTML / Formularze

Pole tekstowe <INPUT text>

Jak wprowadzić pole tekstowe, w którym można wpisać np. imię i nazwisko? W jaki sposób zablokować pole przed wpisywaniem? Jak zmienić kolejność aktywowania elementów przy pomocy tabulatora?

<form action="...">
	<input type="text" name="nazwa">
</form>
lub
<form action="...">
	<input name="nazwa">
</form>
gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania), która nie powinna być jednak zbyt długa! Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.

Atrybut name="...", powinien być unikalny w obrębie formularza, tzn. żadne dwa pytania w tym samym formularzu nie powinny mieć takiej samej nazwy.

Typ "text" jest podstawowym rodzajem pola tekstowego. Ma ono wysokość jednej linii tekstu i określoną długość. Można do niego wpisywać tekst, który później zostanie wysłany wraz z formularzem, jako odpowiedź na zadane pytanie.

UWAGA! Wszystkie pola (dowolnego typu), które mają się znaleźć w formularzu, należy umieszczać pomiędzy tymi samymi znacznikami <form> oraz </form> (zobacz: Ramy formularza). Oczywiście w pojedynczym dokumencie można umieścić kilka formularzy - wtedy wstawiamy klika znaczników <form>...</form>, dla każdego formularza osobno.

Wygląd pól formularza można zdefiniować bardziej precyzyjnie dzięki możliwościom CSS - np. przy pomocy zamieszczonego generatora.

Przykład:

Zwróć uwagę, że po kliknięciu myszką wewnątrz poniższego pola, możesz wpisać tam jakiś tekst.


Możliwe jest także podanie dodatkowych atrybutów:

 1. Odpowiedź domyślna:
  <input type="text" name="nazwa" value="odpowiedź domyślna">
  W miejsce tekstu: "odpowiedź domyślna" można wpisać domyślną treść danej odpowiedzi. Zostanie ona dołączona do formularza, jeśli użytkownik nie wpisze innej.

  Przykład:

 2. Długość pola:
  <input type="text" name="nazwa" size="k">
  gdzie jako "k" można podać długość pola w ilości znaków, które będą w nim jednocześnie widoczne (domyślnie 20 - w Internet Explorerze). Oczywiście użytkownik będzie mógł wpisać do takiego pola dowolną liczbę znaków, niezależnie od atrybutu size="...".

  Przykład:

  size="10"
 3. Maksymalna ilość znaków, które można wpisać do pola:
  <input type="text" name="nazwa" maxlength="n">
  gdzie jako "n" podaj maksymalną dopuszczalną ilość liter, z których może składać się odpowiedź - użytkownik nie będzie mógł wpisać dłuższego tekstu.

  Przykład:

  maxlength="10"
 4. Pole tylko do odczytu:
  <input type="text" name="nazwa" readonly>

  Wstawienie atrybutu readonly powoduje, że tekstu zapisanego domyślnie w tym polu (atrybut value="odpowiedź domyślna"), nie będzie można modyfikować. Wartość pola jest jednak normalnie przesyłana w formularzu.

  Przykład:

  Tekstu w tym polu nie można usunąć ani zmienić (readonly).
 5. Blokada pola:
  <input type="text" name="nazwa" disabled>

  Wstawienie atrybutu disabled powoduje zablokowanie pola.

  UWAGA!
  Zablokowane pole w ogóle nie jest przesyłane z danymi formularza.

  Przykład:

  To pole jest zablokowane (disabled).

Tabulator

Wiele osób wypełniając formularze przenosi się do kolejnych pól nie za pomocą myszki, ale klawisza tabulatora (Tab), a powraca do poprzedniego pola za pomocą kombinacji Shift+Tab. Taki sposób wypełniania formularzy znacznie przyspiesza proces, ponieważ nie trzeba się odrywać od klawiatury, aby przenieść dłoń na myszkę.

Normalnie porządek aktywacji kolejnych pól formularza z użyciem tabulatora jest zgodny z porządkiem umieszczenia kontrolek formularza w kodzie źródłowym strony. Zwykle jest to zupełnie naturalna kolejność. Czasami jednak chcielibyśmy ją zmienić. Na przykład wyobraźmy sobie, że pola formularza są umieszczone w kilku kolumnach i wierszach tabeli. W takim przypadku kolejność aktywacji będzie następowała wierszami (poziomo), ponieważ w takiej kolejności są umieszczone komórki tabeli w kodzie źródłowym. Jeśli jednak ze względu na budowę naszego formularza logiczniej by było aktywować kontrolki kolumnami (pionowo), można to zrobić dodając dla wszystkich pól odpowiedni atrybut tabindex="...":

<input type="text" name="nazwa" tabindex="n">
gdzie "n" to liczba z przedziału od 0 do 32767.

Przy ustalaniu ostatecznej kolejności aktywacji istnieje kilka zasad:

 1. Elementy z atrybutem tabindex="0" (zero) zachowują się identycznie, jakby w ogóle nie miały przypisanego tego atrybutu.
 2. Elementy bez atrybutu tabindex="..." są aktywowane zawsze po tych, które posiadają niezerową wartość tego atrybutu - w kolejności występowania w kodzie źródłowym dokumentu.
 3. Elementy z taką samą wartością tabindex="..." są aktywowane w kolejności występowania w kodzie źródłowym.
 4. Możliwe jest opuszczanie wybranych liczb w numeracji tabindex="...". Nie ma również wymogu rozpoczynania numeracji od 0 ani od 1.
 5. Elementy zablokowane atrybutem disabled nie są uwzględniane w porządku aktywacji, ponieważ w ogóle nie można ich wybrać.
 6. Elementy tylko do odczytu (readonly) są normalnie aktywowane, ale oczywiście nie można do nich nic wpisać.

Atrybut tabindex="..." można zastosować dla znaczników: A, AREA, BUTTON, TEXTAREA, SELECT, INPUT oraz OBJECT.

Przykład:

Aktywacja elementów kolumnami, a nie wierszami:

<table>
<tr>
	<td><input type="text" name="nazwa1" tabindex="1"></td>
	<td><input type="text" name="nazwa4" tabindex="4"></td>
	<td><input type="text" name="nazwa7" tabindex="7"></td>
</tr>
<tr>
	<td><input type="text" name="nazwa2" tabindex="2"></td>
	<td><input type="text" name="nazwa5" tabindex="5"></td>
	<td><input type="text" name="nazwa8" tabindex="8"></td>
</tr>
<tr>
	<td><input type="text" name="nazwa3" tabindex="3"></td>
	<td><input type="text" name="nazwa6" tabindex="6"></td>
	<td><input type="text" name="nazwa9" tabindex="9"></td>
</tr>
</table>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook