Przejdź do treści

HTML / Formularze

Pole opcji <input radio>

Jak wprowadzić na stronę WWW "przełącznik" (pole opcji)?

Pole opcji <input radio>

<form action="...">
	<input type="radio" name="nazwa" value="wartość">Tu wpisz opis pola
</form>
gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania), która nie powinna być zbyt długa. Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.
Natomiast jako "wartość" podaj treść danej odpowiedzi. Zostanie ona również dołączona do formularza.

Pamiętaj aby wszystkie pola tego typu, które dotyczą tego samego pytania, nosiły koniecznie taką samą nazwę! Dodatkowo atrybut value="..." jest tutaj absolutnie konieczny - musi on być inny dla każdej możliwości odpowiedzi!

Dla zaawansowanych
Jeśli zamierzasz wykorzystać formularz w skrypcie po stronie klienta (np. JavaScript), każde pole tego typu powinno posiadać dodatkowo unikalny identyfikator (atrybut id="..."). Żadne dwa elementy w dokumencie nie mogą mieć takiego samego identyfikatora, nawet pola dotyczące tego samego pytania. W skrypcie należy posługiwać się tymi właśnie identyfikatorami a nie nazwami.

Polecenie to spowoduje wyświetlenie okrągłego pola, które możesz zaznaczać myszką (pole opcji). W przypadku gdy istnieje więcej takich pól, jako możliwości odpowiedzi na to samo pytanie, możliwe jest zaznaczenie tylko i wyłącznie jednego z nich. Raz zaznaczone pole tego typu, można "odznaczyć" tylko poprzez zaznaczenie innego z podanych możliwości.
Polecenie to pozwala stworzyć pytanie z kilkoma możliwościami odpowiedzi, z których można wybrać tylko jedną, ponieważ np. wybranie dwóch jednocześnie, jak w przypadku checkbox, byłoby nielogiczne.

Do pola tego typu można również przypisać etykietę oraz klawisz skrótu.

Przykład <input radio>

Zwróć uwagę, że możesz zaznaczyć (myszką) tylko jedno pole. Jeśli chcesz je "odznaczyć", musisz wybrać inną możliwość:

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2 Odpowiedź nr3

Domyślne zaznaczenie pola <input radio checked>

<input type="radio" name="nazwa" value="wartość" checked>Opis pola

Podanie atrybutu checked powoduje domyślne zaznaczenie pola.

Oczywiście nie można zaznaczyć domyślnie dwóch pól tego typu, jako odpowiedzi na to samo pytanie, co wynika z ich sposobu działania.

Przykład <input radio checked>

To pole jest domyślnie zaznaczone, ale można go odznaczyć, klikając inne.
To pole nie może być zaznaczone domyślnie, ponieważ zaznaczone już zostało pierwsze.

Blokada pola <input radio disabled>

<input type="radio" name="nazwa" value="wartość" disabled>Opis pola

Wstawienie atrybutu disabled powoduje zablokowanie pola.

UWAGA!
Zablokowane pole w ogóle nie jest przesyłane z danymi formularza.

Przykład <input radio disabled>

Tych pól nie możesz zaznaczać ani odznaczać:

Pole 1 Pole 2

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook