Przejdź do treści

HTML / Formularze

Pole wyboru <INPUT checkbox>

Jak dać użytkownikowi możliwość wyboru kilku bądź jednej odpowiedzi? W jaki sposób zaznaczyć pole wyboru po kliknięciu tekstu opisu? W jaki sposób zdefiniować klawisz skrótu? Jak odblokować pole formularza dopiero po wybraniu określonej opcji?

<form action="...">
	<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość">Tu wpisz opis pola
</form>
gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania), która nie powinna być zbyt długa. Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.
Natomiast jako "wartość" podaj treść danej odpowiedzi. Zostanie ona również dołączona do formularza.

Wszystkie pola tego typu, które dotyczą tego samego pytania, powinny nosić taką samą nazwę! Dodatkowo atrybut value="..." jest tutaj absolutnie konieczny - musi on być inny dla każdej możliwości odpowiedzi!

Polecenie to spowoduje wyświetlenie pola w postaci kwadratu (pole wyboru), które można zaznaczyć, a także "odznaczyć", myszką. Dzięki niemu możesz wprowadzić pytanie, przy którym można wybrać kilka spośród podanych gotowych odpowiedzi.

Dla zaawansowanych
Jeśli zamierzasz wykorzystać formularz w skrypcie po stronie klienta (np. JavaScript), każde pole tego typu powinno posiadać dodatkowo unikalny identyfikator (atrybut id="..."). Żadne dwa elementy w dokumencie nie mogą mieć takiego samego identyfikatora, nawet pola dotyczące tego samego pytania. W skrypcie należy posługiwać się tymi właśnie identyfikatorami a nie nazwami.
Jeżeli wysyłasz formularz do skryptu po stronie serwera (np. PHP lub CGI), może to wymagać nadania innej nazwy (atrybut name="...") dla każdego pola tego typu, nawet jeśli dotyczą one tego samego pytania. Jeśli chodzi o PHP jako nazwy wszystkich pól tego samego pytania można wpisać: name="nazwa[]". W takim przypadku w skrypcie będzie dostępna tablica $nazwa ($_POST['nazwa'] lub $_GET['nazwa']), a wartości kolejnych zaznaczonych elementów (tylko zaznaczonych), będzie można odczytać poprzez użycie: $nazwa[0], $nazwa[1], $nazwa[2] ($_POST['nazwa'][0], $_POST['nazwa'][1], $_POST['nazwa'][2] albo $_GET['nazwa'][0], $_GET['nazwa'][1], $_GET['nazwa'][2]) itd. (w zależności ile pól zostanie zaznaczonych).

Przykład:

Zwróć uwagę, że możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole tego typu lub nawet nie zaznaczać żadnego. Zaznaczone pole możesz także "odznaczyć", powtórnie klikając na nie myszką:

Odpowiedź nr1 Odpowiedź nr2 Odpowiedź nr3

Możliwe jest tutaj podanie dodatkowych atrybutów:

 1. Domyślne zaznaczenie pola:
  <input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" checked>Opis pola

  Podanie atrybutu checked powoduje domyślne zaznaczenie pola. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól tego typu, które dotyczą tego samego pytania.

  Przykład:

  To pole jest domyślnie zaznaczone, ale można go odznaczyć.
  To pole również jest zaznaczone.
  Natomiast to nie jest.
 2. Blokada pola:
  <input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" disabled>Opis pola

  Wstawienie atrybutu disabled powoduje zablokowanie pola.

  UWAGA!
  Zablokowane pole w ogóle nie jest przesyłane z danymi formularza.

  Przykład:

  Tych pól nie możesz zaznaczać ani odznaczać:

  Pole 1 Pole 2

Etykieta

Opis pola nie jest z nim w żaden sposób związany logicznie. Aby to zmienić, należy użyć dodatkowego znacznika <label>...</label>, wewnątrz którego wpisujemy opis kontrolki formularza, który ma być z nią związany:

<label><input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość">
To jest etykieta pola obok</label>
lub
<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" id="pole1">
<label for="pole1">To jest etykieta pola obok</label>

Polecenie takie wprowadza na ekran etykietę z tekstowym opisem pola, która jest z nim skojarzona logicznie. Dzięki temu kliknięciu etykiety powoduje zwykle taki sam efekt jak kliknięcie samego pola, tzn. jego zaznaczenie lub odznaczenie (Internet Explorer, Netscape 6, Opera 7, Chrome), a dodatkowo np. w systemie Windows XP wskazanie etykiety myszką spowoduje "podświetlenie" pola (Internet Explorer). Tekst etykiety może się znajdować przed lub za elementem formularza, do którego się odnosi.

Zwykle zupełnie wystarczający jest pierwszy z podanych sposobów przypisywania etykiety. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, kiedy elementy formularza są umieszczone w tabeli w taki sposób, że w pierwszej kolumnie każdego wiersza znajdują się opisy (etykiety), a w drugiej - pola. W takim przypadku nie można objąć znacznikiem <label>...</label> zarówno tekstu opisu jak i pola formularza, ponieważ etykieta musiałaby obejmować dwie różne komórki tabeli, co jest niedozwolone. W takim właśnie przypadku należy wykorzystać drugi z wymienionych sposobów - z podaniem identyfikatora id="..." i odniesieniem do niego for="...". Zwróć uwagę, że wartości wyróżnionych atrybutów muszą być takie same dla etykiety oraz dla pola, którego dotyczy. Ponadto w jednym dokumencie nie mogą znajdować się dwa pola o takim samym identyfikatorze (atrybut id="...").

Etykiety można przypisywać do wszystkich typów pól formularza.

UWAGA! Etykiet nie można zagnieżdżać, tzn. umieszczać jednej wewnątrz drugiej.
Pierwszy rodzaj etykiety (<label><input>...</label>) nie jest obsługiwany przez MSIE 6.0, ale drugi rodzaj - tak. W MSIE 7.0 wszystko jest w porządku.

Przykład:To jest zwykły opis bez etykiety

(spróbuj kliknąć opisy powyższych pól)

Klawisz skrótu

Możliwe jest przypisanie klawisza skrótu do danego pola (atrybut accesskey="klawisz"). Jeśli wciśniemy na klawiaturze kombinację Alt+klawisz (w przeglądarce Opera należy wcisnąć Shift+Esc+klawisz), zogniskowanie zostanie przeniesione do danego pola. Jeżeli będzie to pole tekstowe, pojawi się w nim kursor tekstowy, natomiast dla pola wyboru (oraz opcji) spowoduje to jego zaznaczenie/odznaczenie. O dostępnych klawiszach skrótu informuje się zwykle poprzez podkreślenie litery w opisie pola, która stanowi skrót:

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" accesskey="a">Pole <u>a</u> (wciśnij Alt+A; jeśli używasz opery, wciśnij Shift+Esc+A)

Atrybut accesskey="..." można zastosować dla znaczników: A, AREA, BUTTON, LABEL, LEGEND, TEXTAREA oraz INPUT.

Przykład:

Pole a (wciśnij Alt+A; w Operze Shift+Esc+A)
Pole tekstowe (wciśnij Alt+K; w Operze Shift+Esc+K)

Dynamiczne blokowanie pól formularza

Zdarza się, że niektóre pola powinny stać się dostępne dopiero po zaznaczeniu określonej opcji wyboru, np. kiedy w formularzu umieszczona jest grupa pól wyboru, z których jedno nosi nazwę "Inne", a obok znajduje się pole tekstowe do wpisania innej możliwości przez użytkownika, ale tylko gdy wcześniej zostanie zaznaczone to pole wyboru. Normalnie istnieje możliwość wpisania przez użytkownika tekstu w to pole, ale bez zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru "Inne". Lepiej by było, aby pole tekstowe było zablokowane, dopóki użytkownik nie zaznaczy tego pola wyboru. Statyczny HTML nie udostępnia takich możliwości, jednak problem daje się łatwo rozwiązać za pomocą JavaScript:

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" onclick="this.form.elements['nazwa2'].disabled = !this.checked">
<input type="text" name="nazwa2" disabled>

Przykład:

Po wybraniu opcji, pole tekstowe zostanie odblokowane:

Możliwe jest również odblokowanie kilku pól naraz (dowolnych typów):

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" onclick="this.form.elements['nazwa2'].disabled = this.form.elements['nazwa3'].disabled = !this.checked">
<input type="text" name="nazwa2" disabled>
<input type="text" name="nazwa3" disabled>

Przykład:

Po wybraniu opcji, oba pola tekstowe zostaną odblokowane:


Czasem w formularzach mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, tzn. jakieś pole lub kilka pól tekstowych (albo dowolnych innych typów) powinny stać się niedostępne po zaznaczeniu określonej opcji wyboru. Na przykład nie ma sensu pytać użytkownika o dalsze szczegóły dotyczące jego samochodu, gdy wcześniej zaznaczy opcję, że nie posiada własnego pojazdu.

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" onclick="this.form.elements['nazwa2'].disabled = this.checked">
<input type="text" name="nazwa2">

Przykład:

Po wybraniu opcji, pole tekstowe zostanie zablokowane:

Podobnie jak w poprzednim przypadku, możliwe jest zablokowanie kilku pól naraz (dowolnych typów):

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" onclick="this.form.elements['nazwa2'].disabled = this.form.elements['nazwa3'].disabled = this.checked">
<input type="text" name="nazwa2">
<input type="text" name="nazwa3">

Przykład:

Po wybraniu opcji, oba pola tekstowe zostaną zablokowane:

Dynamiczne ukrywanie pól formularza

Samo blokowanie niepotrzebnych pól formularza w większości przypadku jest zupełnie wystarczające. Czasem jednak formularze są na tyle skomplikowane, że wyświetlanie wszystkich zablokowanych pól znacznie zaciemniłoby i bardzo utrudniło poprawne wypełnienie danych. W takiej sytuacji lepiej wyświetlić określona pola, dopiero gdy będą potrzebne, tzn. gdy użytkownik zaznaczy odpowiednią opcję wyboru:

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" onclick="document.getElementById('identyfikator').style.display = this.checked ? 'block' : 'none'; this.form.elements['nazwa2'].disabled = this.form.elements['nazwa3'].disabled = !this.checked">
<div id="identyfikator" style="display: none">
	<input type="text" name="nazwa2" disabled>
	<input type="text" name="nazwa3" disabled>
</div>

Przykład:

Tym sposobem, razem z polami tekstowymi (lub innych typów), możemy ukrywać również dowolne inne treści, jak np. etykiety tekstowe itp.

Ukrywanie elementów po wybraniu opcji:

<input type="checkbox" name="nazwa" value="wartość" onclick="document.getElementById('identyfikator').style.display = this.checked ? 'none' : 'block'; this.form.elements['nazwa2'].disabled = this.form.elements['nazwa3'].disabled = this.checked">
<div id="identyfikator">
	<input type="text" name="nazwa2">
	<input type="text" name="nazwa3">
</div>

Przykład:

W jednym dokumencie nie mogą znajdować się dwa elementy o tym samym identyfikatorze - atrybut id="..."!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook