Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

Domyślne :DEFAULT

Jak zmienić wygląd domyślnego przycisku formularza lub domyślnej opcji do wyboru?

(CSS 3 - interpretuje Firefox 3, Opera 12- i 38, Chrome 51)

selektor:default { cecha: wartość }
Selektorem mogą być pola formularza: wyboru, opcji oraz opcje listy rozwijalnej, a także przyciski [zobacz: Wstawianie stylów].
Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Niektóre elementy formularza mogą oznaczać domyślną akcję. Na przykład przycisk wysłania formularza powinien być domyślnym. Mimo iż w formularzu może się również znajdować przycisk czyszczenia danych, po wciśnięciu klawisza Enter w dowolnym polu tekstowym, formularz zostanie wysłany, a nie wyczyszczony. Podobnie grupa pól opcji, pola wyboru czy menu rozwijalne mogą mieć zaznaczone pewne opcje. Jeśli wyślemy formularz bez dokonywania w nim zmian, opcje domyślnie zaznaczone zostaną z nim wysłane. Przedstawiony tutaj selektor pozwala w dowolny sposób wyróżnić takie domyślne elementy. Dzięki temu jeśli użytkownik wybierze inną opcję, zawsze będzie widział, która była opcją domyślą, aby ewentualnie do niej wrócić.

Nie obsługuje MSIE 9.0 ani Firefox 2! Opera obsługuje tylko domyślne pola opcji i wyboru. Chrome obsługuje tylko domyślny przycisk wysłania formularza.

Przykład:

Po wpisaniu w arkuszu stylów:
input:default, option:default, button:default { margin-left: 30px }
a w dowolnym miejscu strony:
<form action="?">
	<fieldset>
	<input type="radio" checked name="pole_opcji" class="przyklad_domyslne">
	<input type="radio" name="pole_opcji" class="przyklad_domyslne">
	</fieldset>
	<select size="3">
	<option selected class="przyklad_domyslne">Opcja 1</option>
	<option class="przyklad_domyslne">Opcja 2</option>
	<option class="przyklad_domyslne">Opcja 3</option>
	</select>
	<div>
	<button type="submit">Wyślij</button>
	<button type="reset">Wyczyść</button>
	</div>
</form>
otrzymamy formularz, w którym domyślne kontrolki mają dodatkowy margines z lewej strony:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook