Przejdź do treści

HTML / HTML5

Składnia (X)HTML5

Jak wygląda typowy dokument (X)HTML5?

Przykładowy dokument HTML5

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title>...</title>
	</head>
	<body>
		...
	</body>
</html>

W pierwszej linijce widzimy skróconą deklarację typu dokumentu (co ważne, nie przełącza ona przeglądarki w tryb Quirks). Powiedzmy sobie szczerze - raczej nikt nie był w stanie zapamiętać rozwlekłej formy DTD dla języka HTML 4 ani XHTML 1. Przeglądarki również nie robiły użytku z adresów URL w nich zawartych. Dlatego zdecydowano się ją skrócić. W nowej wersji nie ma znaczenia wielkość liter w zawartości DTD - poprawny będzie także zapis:

<!DOCTYPE html>

Specyfikacja pozwala również na stosowanie specjalnej deklaracji, która ma na celu uzyskanie kompatybilności z bardzo starymi przeglądarkami:

<!DOCTYPE html SYSTEM "about:legacy-compat">

Wydaje się jednak, że nie ma takiej potrzeby i standardowa skrócona deklaracja jest w zupełności wystarczająca.

Przykładowy dokument XHTML5

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<head>
		<title>...</title>
	</head>
	<body>
		...
	</body>
</html>

Tutaj niewiele się zmieniło. W poprawnym dokumencie XHTML stronę kodową określa się w prologu XML. Nie powinno się wtedy stosować odpowiadającego jej znacznika META.

MathML i SVG

MathML (ang. Mathematical Markup Language) jest językiem znaczników, wywodzącym się z XML, służącym do przedstawiania skomplikowanych wzorów i symboli matematycznych.

SVG (ang. Scalable Vector Graphics) jest językiem znaczników, wywodzącym się z XML, służącym do zapisu grafiki wektorowej (w tym animacji).

Oba te formaty można osadzać wprost w dokumentach HTML5.

<!doctype html>
<title>MathML i SVG w HTML 5</title>
<p>
	Twierdzenie Pitagorasa:
	<math> <mrow><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup> <mo>+</mo> <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup> <mo>=</mo> <msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup></mrow> </math>
</p>
<p>
	Zielony okrąg:
	<svg> <circle r="50" cx="50" cy="50" fill="green"> </svg>
</p>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook