Przejdź do treści

HTML / HTML5

Zmienione elementy i atrybuty HTML5

Jakie elementy (znaczniki) i atrybuty zostały zmienione (zmodyfikowane) w HTML5?

Zmienione elementy

A
Jeżeli sam nie zawiera się w elemencie wyświetlanym w linii, może obejmować sobą również elementy blokowe z wyjątkiem interaktywnych: A, BUTTON, DETAILS, EMBED, IFRAME, KEYGEN, LABEL, SELECT, TEXTAREA, AUDIO (z atrybutem controls), IMG (z atrybutem usemap="..."), INPUT (z atrybutem type="..." innym niż "hidden"), MENU (z atrybutem type="toolbar"), OBJECT (z atrybutem usemap="..."), VIDEO (z atrybutem controls).
Szczególnego podkreślenia wymaga, że jest to niezwykle pomocna zmiana. Dzięki niej, mając np. listę artykułów z tytułami, skróconymi wprowadzeniami i zdjęciem, nie trzeba już wstawiać trzy razy tego samego linku przy każdym artykule, aby osobno objąć zawartość każdego z tych elementów. HTML5 pozwala objąć jednym znacznikiem odnośnika wszystkie te elementy jednocześnie - nawet jeśli część z nich jest wyświetlana w bloku.
ADDRESS
Odnosi się do najbliższego elementu ARTICLE lub BODY, w którym został wstawiony.
Może zawierać również elementy blokowe z wyjątkiem: nagłówków (H1, H2, H3, H4, H5, H6), sekcji (ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION), HEADER, FOOTER, ADDRESS.
B
Tekst na który należy zwrócić uwagę z powodów czysto użytkowych. Nie nadaje dodatkowej ważności treści ani nie stawia akcentu wypowiedzi. Przydatne przy oznaczaniu słów kluczowych w tekście albo wprowadzenia na początku artykułu.
CAPTION
Może zawierać również elementy blokowe z wyjątkiem TABLE.
CITE
Oznacza wyłącznie tytuły prac (książek, opracowań, wierszy, piosenek, filmów, gier, obrazów itp.), a nie ich autorów.
DL
Lista opisowa (ang. description list). Nie nadaje się teraz do oznaczania dialogów.
FIELDSET
Nie musi zawierać elementu LEGEND.
HR
Oddziela bloki tematyczne sekcji artykułu na poziomie akapitów.
I
Oznacza np. termin techniczny, idiom z innego języka albo fragment wtrąconego tekstu.
LABEL
Kliknięcie na etykietę nie musi już oznaczać automatycznego przeniesienia kursora tekstowego do skojarzonego z nią pola formularza, chyba że takie jest standardowe zachowanie systemu operacyjnego użytkownika.
MENU
Służy do budowy użytecznych pasków narzędzi oraz menu kontekstowych.
NOSCRIPT
Zostanie wyświetlony wyłącznie, jeśli przeglądarka w ogóle nie obsługuje dynamicznych skryptów, a nie kiedy nie potrafi zinterpretować języka skryptowego, określonego w poprzedzającym go znaczniku SCRIPT.
S
Oznacza treść, która nie jest dłużej trafna lub istotna, z punktu widzenia pozostałej zawartości dokumentu.
SCRIPT
Istnieje możliwość określenia dodatkowych wartości atrybutu type="..." - np.: "text/plain", "text/xml", "application/octet-stream", "application/xml". W tak oznaczonym elemencie można zapisać surowe dane dla dynamicznych skryptów używanych na stronie.
SMALL
Reprezentuje przypisy (wyjaśnienia, zastrzeżenia, ograniczenia prawne, prawa autorskie).
STRONG
Oznacza wysoką ważność, a nie mocne wyróżnienie tekstu.
TH
Może zawierać również elementy blokowe z wyjątkiem: HEADER, FOOTER, sekcji (ARTICLE, ASIDE, NAV, SECTION), nagłówków (H1, H2, H3, H4, H5, H6).
U
Nieartykułowany tekst albo oznaczenie błędu ortograficznego.
TABLE, THEAD, TBODY, TFOOT, TR, OL, UL, DL
Mogą być puste (nie zawierać żadnych elementów potomnych).

Zmienione atrybuty

accept
Dla elementów INPUT pozwala użyć ogólnych wartości: "audio/*" (dowolny plik w formacie dźwiękowym), "video/*" (dowolny plik w formacie wideo), "image/*" (dowolny plik graficzny).
accesskey
Możliwość użycia listy klawiszy rozdzielonych spacjami, z których przeglądarka może wybrać najbardziej dla niej odpowiedni.
action
Nie może zawierać pustej wartości.
border
Dla znacznika TABLE może zawierać tylko pustą wartość lub cyfrę "1".
colspan
Dla elementów TD i TH musi zawierać wartość większą od zera.
coords
Dla znacznika AREA nie może zawierać wartości procentowej, gdy shape="circle".
defer
Jasno określono, że wywoła załadowanie pliku skryptu osadzonego przy pomocy SCRIPT, kiedy kod strony zostanie w całości wczytany przez przeglądarkę.
dir
Dodano nową wartość - "auto".
enctype
Dla znacznika FORM dodano obsługę "text/plain".
href
Dla elementu LINK nie może zawierać pustej wartości.
Dla elementu BASE musi zawierać adres bezwzględny.
Dla elementu A może zawierać IRI (od zwykłego adresu URL różni się tym, że może składać się z liter spoza alfabetu łacińskiego). Wymagane jest jednak przy tym, aby dokument był zapisany przy użyciu strony kodowej UTF-8 lub UTF-16.
http-equiv
Dla elementu META nie oznacza już nagłówków HTTP serwera, ale dyrektywy przeglądarki.
id
Może zawierać dowolnie długą wartość, pod warunkiem że nie powtarza się drugi raz w tym samym dokumencie, nie jest pusta ani nie zawiera spacji.
lang
Może zawierać pustą wartość.
media
Dla znacznika LINK akceptuje zapytania mediów, a domyślnie posiada wartość "all".
onclick...
Atrybuty obsługi zdarzeń interfejsu użytkownika mogą zawierać wyłącznie kod skryptu, napisany w języku JavaScript.
start, type
Dla elementu OL nie są już zdeprecjonowane.
style
Może zawierać wyłącznie kod CSS - jako języka formatowania.
tabindex
Przyjmuje również wartości ujemne, co oznacza, że element może zostać aktywowany, ale nie za pomocą klawisza tabulatora.
target
Dla znaczników A i AREA nie jest już zdeprecjonowany. Może być przydatny w połączeniu z IFRAME.
type
Nie jest już konieczny dla elementów SCRIPT ani STYLE, o ile językiem skryptowym jest JavaScript, a językiem formatowania - odpowiednio CSS.
usemap
Dla znacznika IMG nie może już zawierać adresu URL, ale odniesienie do identyfikatora, rozpoczynające się znakiem krzyżyka ("#").
value
Dla elementu LI nie jest już zdeprecjonowany.
width, height
Dla znaczników IMG, IFRAME, OBJECT nie mogą zawierać wartości procentowych. Nie mogą również zostać użyte do spłaszczenia ani rozciągnięcia elementów niezgodnie z ich oryginalnymi proporcjami.

Odradzane atrybuty

border
Jeśli jest podany dla znacznika IMG, musi zawierać wartość "0" (zero). W zamian lepiej używać CSS.
language
Jeśli jest podany dla znacznika SCRIPT, musi zawierać wartość "JavaScript" (wielkość liter w zapisie nie ma znaczenia). Nie może kolidować z wartością type="...". Najlepiej w ogóle pominąć atrybut language="...", ponieważ nie ma on żadnej użytecznej funkcji.
name
Zamiast niego dla elementu A lepiej używać atrybutu id="...".

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook