Przejdź do treści

Tryb Quirks - CSS

Co zmienia przejście z trybu Quirks do trybu zgodności ze standardami?

O czym trzeba pamiętać, projektując stronę WWW dla starszych przeglądarek?

Różnice w wyznaczaniu rozmiaru elementów - własności width oraz height. W trybie Quirks marginesy wewnętrzne i obramowanie zawierają się wewnątrz rozmiarów elementu, natomiast wg CSS na zewnątrz.

Ilustracja różnic w sposobie obliczania własności width i height w Internet Explorerze 6 i wcześniejszych wersjach.

[Porównaj: Model pudełkowy wg CSS 2]

Nie dotyczy przeglądarki Firefox ani Opera.


We wcześniejszych wersjach Internet Explorera przedstawiony wyżej model określania rozmiarów wg CSS odnosi się tylko do szerokości komórek tabeli, ale nie do ich wysokości. Wcześniejsze wersje MSIE nie stosowały tych zasad również w ogóle dla tabeli o rozplanowaniu stałym ("fixed").

We wcześniejszych wersjach MSIE własność padding nie miała zastosowania do znacznika <img>.

W trybie Quirks element body odzwierciedla przestrzeń, w której jest wyświetlany dokument. Szerokość tego elementu była zawsze równa szerokości okna przeglądarki. Marginesy ustalone dla body były ustawiane wewnątrz ramki i suwaków okna.
W trybie zgodności ze standardami element body może uzyskać określony rozmiar poprzez jego zawartość albo bezpośrednie ustalenie - zachowuje się analogicznie jak np. element div. W tym trybie to element html reprezentuje ramy dokumentu. Analogicznie to element html a nie body staje się "pojemnikiem" dla elementów pozycjonowanych, które nie mają wypozycjonowanego rodzica.

W trybie Quirks atrybut scroll="yes|no|auto" oraz własności CSS overflow, overflow-x i overflow-y stosuje się do selektora body, natomiast w trybie zgodności do selektora html.

W trybie zgodności elementy html oraz body mogą mieć osobne marinesy i tła.

W MSIE 6 została dodana obsługa własności min-height oraz wartości pre dla word-spacing. Ponadto wartość list-item własności display można przypisać dowolnemu elementowi.

Wartość auto dla własności margin oraz width określa, które własności powinny się dopasować, kiedy reguły stylów nakładają się lub są ze sobą sprzeczne. Pozioma pozycja i szerokość niepływających elementów blokowych jest ustalana przez własności margin, border, padding i width. Suma tych wartości (z lewej i z prawej strony) równa się szerokości bloku, który zawiera dany element; szerokość jest dziedziczona z obejmującego bloku. Nie można zmienić szerokości obejmującego (zewnętrznego) bloku poprzez zmianę wartości margin, border, padding lub width dla bloku wewnętrznego. Kiedy określamy wartości dla niektórych z tych własności, pozostałe mogą zostać dopasowane tak, aby wynikowa szerokość nie przekraczała szerokości "pojemnika". Własności margin i width mogą otrzymać wartość auto, wtedy właśnie zostaną dopasowane.

  • Jeśli kierunek tekstu jest ustalony jako "ltr" (od lewej do prawej) prawy margines jest dopasowywany. Jeśli kierunek tekstu jest ustalony jako "rtl" (od prawej do lewej) lewy margines jest dopasowywany.
  • Jeśli dokładnie jedna z własności jest ustawiona na auto, zostaje ona dopasowana.
  • Jeśli width jest ustawione na auto, wszystkie inne wartości auto przekształcają się na zero, a szerokość jest ustalana z wypadkowej równości w odniesienie do bloku "pojemnika".
  • Jeśli zarówno lewy jak i prawy margines jest ustalony jako auto, ich wartości stają się równe.

Przykład

<div>1</div>
<div style="width: 50%; margin-left: 0">2</div>
<div style="width: 50%; margin-right: auto">3</div>
<div style="width: 50%; margin-left: auto">4</div>
<div style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto">5</div>
  1. Pierwszy blok jest wyświetlany tak samo w trybie zgodności jak i w Quirks - szerokość przyjmuje wartość 100% a marginesy zero.
  2. Dla drugiego bloku została określona szerokość i lewy margines, a więc prawy margines zostanie dopasowany.
  3. W trzecim bloku również dopasowany będzie prawy margines, ponieważ posiada wartość auto.
  4. Czwarty blok w Quirks będzie wyświetlony tak samo jak drugi i trzeci - z zerowym marginesem po lewej stronie. Natomiast w trybie zgodności ze standardami lewy margines zostanie dopasowany, a prawy otrzyma wartość zero.
  5. Piąty blok w Quirks wyświetli się identycznie jak poprzedni, a w trybie zgodności zostanie wyśrodkowany - lewy i prawy margines otrzymają równe wartości.

Tryb Quirks w MSIE skutkuje nieprawidłowym sposobem obliczania szerokości bloku wyrażonej w procentach, gdy jednocześnie ustalono marginesy poziome. Podając "width: 100%" i niezerową wartość margin-left czy margin-right, nigdy sumarycznie nie przekroczymy szerokości ustalonej dla bloku nadrzędnego, podczas gdy w trybie zgodności marginesy zostaną dodane na zewnątrz.

Przykład

<div style="width: 500px">
	<div style="width: 100%; margin-left: 50px">...</div>
</div>

W trybie zgodności ze standardami zawartość bloku wewnętrznego będzie miała szerokość 500px (nie licząc marginesów), natomiast w trybie Quirks przyjmie wartość: 500px - 50px = 450px.

Nie dotyczy przeglądarki Firefox ani Opera.


Tryb Quirks pozwala na pewnie zapisy niezgodne z CSS jak np. pominięcie znaku "#" (krzyżyk) przed heksadecymalną wartością koloru. Dotyczy to również przeglądarki Opera.

Starsze wersje Internet Explorera pozwalały wstawiać w arkuszu stylów komentarze w stylu HTML, tzn. <!-- ... -->. Natomiast w trybie zgodności można używać tylko komentarzy w stylu C (długich): /* ... */.

W trybie zgodności jeżeli deklaracja zawiera nierozpoznawaną wartość, zostaje pominięta w całości. Na przykład po podaniu:

span { text-decoration: underline cross-out overline }

tekst nie zostanie nawet podkreślony ani nadkreślony, ponieważ wartość cross-out jest nieprawidłowa. Natomiast starsze wersje Internet Explorera interpretowały deklarację do pierwszego nierozpoznanego składnika, tzn. w tym przypadku tekst zostałby pokreślony, ale nie nadkreślony. Miało to wpływ na następujące własności CSS: font, background, background-position, text-decoration, margin, padding, border, border-top, border-right, border-bottom, border-left, border-color, border-width, border-style, list-style-image, list-style, clip oraz behavior, text-autospace i layout-grid.

W trybie zgodności dla własności font musimy obowiązkowo podać przynajmniej wielkość i rodzaj czcionki, w przeciwnym razie cała deklaracja zostanie zignorowana. Wcześniejsze wersje Internet Explorera przyjmowały także częściowe ustawienia. Dotyczy to również przeglądarki Opera.

W trybie zgodności każda wartość określająca długość musi mieć obowiązkowo podaną jednostkę. Wartości bez jednostek lub z wstawioną spacją między liczbą a jednostką są ignorowane. W trybie Quirks przeglądarka w takich przypadkach przyjmuje wartość jako podaną w pikselach (px). Dotyczy to również przeglądarki Firefox i Opera.

Niedozwolone jest ujmowanie znanych wartości CSS w cudzysłowy. Starsze wersje Internet Explorera jednak interpretowały takie wartości.

Niedozwolone jest rozpoczynanie cyfrą wartości atrybutów class="..." ani id="..." (również Opera). Wartości te są ponadto "czułe" na wielkość liter (również Firefox i Opera).

W starszej wersji Internet Explorera domyślnej wielkości czcionki odpowiadała wartość small, natomiast MSIE 6 przyjmuje w tym przypadku medium (również Opera).

W trybie Quirks wartości tekstowe oprócz font-family (w MSIE 3+) dla tabeli są dziedziczone tylko z elementu body (również Firefox i Opera). Przejście na tryb zgodności pozwala tabelom dziedziczyć od dowolnego rodzica wartości własności takich jak: color, font-size, font-weight, font-style, font-variant, text-decoration, text-transform, letter-spacing i line-height.

Tryb Quirks pozwala określić rozmiary elementów wyświetlanych w linii (inline).

W trybie zgodności znak odwróconego ukośnika "\" pozwala usunąć z następnego znaku jego specjalne znaczenie (tzw. "escape character").

W trybie Quirks przeglądarka Firefox i Opera obsługuje pseudoklasę :hover tylko dla odsyłaczy, obrazków i pól formularzy, chyba że selektor zawiera dodatkowo nazwę znacznika, identyfikator lub atrybuty.

W trybie Quirks Opera zawsze powiększa wysokość bloku w taki sposób, aby mieściła się w nim jego zawartość. Natomiast w trybie zgodności ustawienie wartości height jest prawidłowo uwzględnianie.


Źródło: CSS Enhancements in Internet Explorer 6 (Microsoft)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook