Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

A

Definiuje kotwicę (odsyłacz, etykieta).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
CHARSET="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wyznaczonego przez odsyłacz
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COORDS="współrzędne"
Podaje współrzędne obszaru w mapie odnośników klienta (MAP), które zależą od kształtu obszaru (atrybut SHAPE):
 • x,y,r - (SHAPE="circle" - koło) x,y - środek koła; r - promień
 • x1,y1,x2,y2,...,xN,yN - (SHAPE="poly" - wielokąt) x,y - współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
 • x1,y1,x2,y2 - (SHAPE="rect" - prostokąt) x1,y2 - lewy-górny wierzchołek prostokąta; x2,y2 - prawy-dolny wierzchołek
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HREF="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
HREFLANG="język"
Określa język bazowy zasobu, wyznaczonego przez atrybut HREF
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Wprowadza nazwę, która może być celem innego odsyłacza (unikalną w dokumencie)
REL="typ"
Opisuje relacje pomiędzy bieżącym dokumentem a kotwicą wyszczególnioną przez atrybut HREF (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy):
 • alternate - wyznacza zastępczą wersję dokumentu
 • appendix - dodatek w kolekcji dokumentów
 • bookmark - zakładka
 • chapter - rozdział w kolekcji dokumentów
 • contents - spis treści
 • copyright - prawa autorskie
 • glossary - słownik
 • help - odnosi się do dokumentu oferującego pomoc
 • index - skorowidz
 • next - odnosi się do następnego dokumentu w sekwencji
 • prev - odnosi się do poprzedniego dokumentu w sekwencji
 • section - dział w kolekcji dokumentów
 • start - odnosi się do pierwszego dokumentu w kolekcji
 • stylesheet - odnosi się do zewnętrznego arkusza stylów (CSS)
 • subsection - "poddzał" w kolekcji dokumentów
REV="typ"
Opisuje adres zwrotny podany w atrybucie HREF (analogicznie jak w przypadku atrybutu REL)
SHAPE="kształt"
Określa kształt obszaru w mapie odnośników klienta MAP (którego współrzędne podaje atrybut COORDS):
 • circle - koło
 • default - określa całkowity obszar
 • poly - wielokąt
 • rect - prostokąt
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Określa typ zawartości pod adresem docelowym
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

★★★☆☆ 3/5 (5)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook