Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

FORM

W fromularzach spełnia rolę pojemnika dla kontrolek (INPUT, BUTTON, SELECT, TEXTAREA, LABEL, FIELDSET, LEGEND).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCEPT="typy"
Lista typów zawartości rozdzielonych przecinkami, które serwer obsługuje poprawnie
ACCEPT-CHARSET="znaki"
Określa zestawy znaków, akceptowane przez serwer (lista wartości rozdzielonych spacją i/lub przecinkiem)
ACTION="adres"
Określa sposób obsługi formularza (gdzie go wysłać)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ENCTYPE="typ"
Określa typ zawartości, używany do przesyłania danych na serwer (gdy METHOD="post")
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
METHOD="metoda"
Metoda wysłania danych formularza:
  • get - dane zostaną dołączone do adresu podanego w atrybucie ACTION (ze znakiem "?" jako separator) i wysłane do pośrednika procesu (domyślnie)
  • post - dane zostaną włączone do ciała formularza i wysłane do pośrednika procesu
NAME="nazwa"
Nazwa formularza
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
  • _blank - załadowanie do nowego okna
  • _parent - do ramki nadrzędnej
  • _self - do tej samej, w której znajduje się element
  • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onsubmit, onreset, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook