Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

TH

Komórka nagłówkowa w tabeli (TABLE). Zawiera się wewnątrz wierszy (TR).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ABBR="tekst"
Dostarcza skrótu zawartości komórki
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
AXIS="kategoria"
Do umiejscowienia komórki w kategorii pojęciowej
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła w komórce (zdeprecjonowane)
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLSPAN="liczba"
Określa liczbę kolumn zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi kolumnami w ramach COLGROUP)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HEADERS="identyfikatory"
Określa listę identyfikatorów (ID) rozdzielonych spacjami, które zostały określone dla komórek nagłówkowych (TH), dostarczających informacji nagłówkowej dla bieżącej komórki danych (zobacz SCOPE)
HEIGHT="długość"
Wysokość komórki (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NOWRAP
Blokada automatycznego zawijania tekstu w komórce (zdeprecjonowane)
ROWSPAN="liczba"
Określa liczbę wierszy zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi wierszami w ramach THEAD, TBODY lub TFOOT)
SCOPE="komórki"
Określa ustawienie komórek danych, dla których aktualna komórka nagłówkowa (TH) dostarcza informacji nagłówkowej (może być używane w zamian HEADERS):
 • col - aktualna komórka dostarcza informacji nagłówkowej dla reszty kolumny, która ją zawiera
 • colgroup - dla grupy kolumn (COLGROUP, COL)
 • row - dla wiersza, który ją zawiera (TR)
 • rowgroup - dla grupy wierszy (THEAD, TBODY, TFOOT)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
WIDTH="długość"
Szerokość komórki (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook