Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

Zdarzenia

Zdarzenia są automatycznie generowane przez element, którego dotyczą, zawsze wtedy, gdy zajdą określone okoliczności (spisane poniżej). Takie zdarzenie można przechwycić i wykonać jakąś czynność, gdy zajdą podane warunki (np. wyświetlenie okienka, po kliknięciu elementu myszką). Aby możliwa była obsługa wygenerowanego zdarzenia, należy podać polecenia, które będą w takim przypadku wykonane. Wpisuje się je korzystając z dowolnego języka skryptowego (programowania), przewidzianego dla stron WWW (np. JavaScript czy VBScript). Skrypt to inaczej zwykle prosty program, umieszczony bezpośrednio na stronie WWW (w kodzie źrółowym) i umożliwiający wykonywanie pewnych dynamicznych zadań, niedostępnych na zwykłych statycznych witrynach.

Skrypty są często używane w połączeniu z formularzami, których kontrolki (pola) służą do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników.

Przykład:

Po wpisaniu:

<input type="button" value="Kliknij tutaj!" onclick="window.alert('To jest właśnie obsługa zdarzenia, jakim było kliknięcie myszką na przycisku.')">

Otrzymamy:

Jak widać aby obsłużyć zdarzenie, należy podać w składni polecenia, czynności które mają zostać wykonane. Najczęściej stosuje się tutaj odwołanie do funkcji, określonej w innym miejscu strony (wewnątrz znacznika SCRIPT). Kurs języków skryptowych nie jest jednak tematem tego opracowania, dlatego nie podaję tutaj dokładniejszych informacji, ponieważ są one zbyt zawiłe. Można je za to bez trudu znaleźć w wielu miejscach w Internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce np. "JavaScript".


Poniżej znajdziesz spis wszystkich zdarzeń generowanych przez elementy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie elementy potrafią wygenerować każde zdarzenie Aby się upewnić, czy dany element generuje określone zdarzenie, spójrz do opisu tego polecenia.

Spis wszystkich zdarzeń generowanych przez elementy

onload
Zakończenie wczytywania dokumentu (tylko BODY i FRAMESET)
onunload
Usunięcie dokumentu (tylko BODY i FRAMESET)
onclick
Kliknięcie myszką
ondblclick
Podwójne kliknięcie myszką
onmousedown
Wciśnięcie klawisza myszki
onmouseup
Zwolnienie klawisza myszki
onmouseover
Wskazanie myszką
onmousemove
Poruszanie myszką nad elementem
onmouseout
Wskaźnik myszki opuszcza element
onkeypress
Klawisz został wciśnięty i zwolniony
onkeydown
Wciśnięcie klawisza
onkeyup
Zwolnienie klawisza
onfocus
Element otrzymuje zogniskowanie (aktywność) przez myszkę lub klawiszem TAB (obsługiwane przez: A, AREA, LABEL, INPUT, SELECT, TEXTAREA i BUTTON)
onblur
Element traci zogniskowanie (przeciwne do onfocus)
onsubmit
Wysłanie formularza (tylko element FORM)
onreset
Wyczyszczenie formularza (tylko element FORM)
onselect
Użytkownik zaznaczył tekst w polu tekstowym (tylko INPUT i TEXTAREA)
onchange
Element został zmodyfikowany i utracił zogniskowanie (tylko INPUT, SELECT i TEXTAREA)
Facebook