Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

INPUT

Tworzy kontrolki w formularzu (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCEPT="typy"
Lista typów zawartości rozdzielonych przecinkami, które serwer obsługuje poprawnie
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
 • left - wyrównanie do lewej
 • right - wyrównanie do prawej
ALT="tekst"
Tekst alternatywny
CHECKED
Gdy TYPE="checkbox" lub TYPE="radio", to podaje, że przełącznik jest włączony (pole zaznaczone)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
ISMAP
Mapa obrazkowa serwera (współrządne kliknięcia zostaną przesłane na serwer)
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
MAXLENGTH="liczba"
Gdy TYPE="text" lub TYPE="password", to podaje maksymalną liczbę znaków, możliwych do wprowadzenia
NAME="nazwa"
Nazwa kontrolna
READONLY
Kontrolka tylko do odczytu
SIZE="rozmiar"
Inicjalizująca szerokość kontrolki w pikselach lub w znakach (gdy TYPE="text" lub TYPE="password")
SRC="adres"
Gdy TYPE="image", to podaje lokalizację obrazka, który ma być użyty do ozdobienia przycisku graficznego
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ kontrolki:
 • button - przycisk
 • checkbox - przełącznik (pole wyboru)
 • file - selektor plików
 • hidden - ukryta kontrolka (nie jest wyświetlana, ale jej wartość jest przesyłana z formularzem)
 • image - graficzny przycisk wysłania formularza
 • password - jednoliniowe pole tekstowe z ukrytym wpisywanym tekstem (np. seria gwiazdek)
 • radio - przełącznik (pole opcji)
 • reset - przycisk czyszczenia danych formularza
 • submit - przycisk wysłania formularza
 • text - jednoliniowe pole tekstowe (domyślnie)
USEMAP="adres"
Wiąże mapę odnośników (MAP) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu NAME związanego elementu MAP)
VALUE="wartość"
Wartość inicjalizująca dla kontrolki
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: w linii

★★★★☆ 4/5 (12)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook