Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

OBJECT

Włączenie ogólnego obiektu. Może zawierać parametry (PARAM).

Zobacz więcej: 1, 2

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
  • bottom - na dole
  • left - po lewej
  • middle - na środku (w połowie)
  • right - po prawej
  • top - na górze
ARCHIVE="adresy"
Lista adresów archiwów rozdzielonych spacjami, które zawierają zasoby związane z obiektem (podane w atrybutach CLASSID i DATA)
BORDER="piksele"
Szerokość ramki elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
CLASSID="adres"
Lokalizacja implementacji obiektu
CODEBASE="adres"
Określa adres bazoway, używany do tworzenia adresów względnych, podawanych w atrybutach CLASSID, DATA i ARCHIVE (domyślnie bieżący dokument)
CODETYPE="typ"
Określa typ zawartości obiektu, pobieranego poprzez CLASSID (pozwala uniknąć ładowania nieobsługiwanych formatów)
DATA="adres"
Lokalizacja informacji obiektu
DECLARE
Sprawia, że definicja bieżącego elementu staje się tylko deklaracją (musi być później zaimplementowana przez definicję)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
HEIGHT="długość"
Wysokość w pikselach lub w procentach
HSPACE="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie w pikselach (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Nazywa element
STANDBY="tekst"
Podaje wiadomość, którą przeglądarka może odtworzyć, podczas ładowania implementacji i informacji obiektu
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ zawartości informacji podanych w atrybucie DATA
USEMAP="adres"
Wiąże mapę odnośników (MAP) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu NAME związanego elementu MAP)
VSPACE="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej w pikselach (zdeprecjonowane)
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook