Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01 - Kurs HTML dla zielonych

Wstęp

Poniżej znajdziesz opis wszystkich znaczników i ich atrybutów według oryginalnej specyfikacji HTML 4.01, opracowanej przez organizację W3C. Całe to zestawienie zostało napisane w następujący sposób:

 • Opis każdego znacznika rozpoczyna się od jego nazwy.
 • Potem krótkie wytłumaczenie znaczenia i roli, jaką spełnia.
 • Dalej wszystkie atrybuty (w kolejności alfabetycznej). Nie każdy atrybut musi zostać użyty (można nawet nie używać żadnych). Dodatkowo kolejność ich wpisywania jest dowolna.
 • Następnie znajduje się spis generowanych przez element zdarzeń.
 • Informacja o konieczności (bądź nie) umieszczania znacznika otwierającego oraz zamykającego.
 • Sposób wyświetlania elementu:

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  w bloku (DIV)
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  w bloku (z interlinią)

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  lub

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXw liniiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przykład:

Znacznik B można wpisać następująco:

<b title="Tytuł" id="identyfikator">Tekst pogrubiony</b>
albo też:
<b>Tekst pogrubiony</b>

przy czym znacznik <b> jest otwierający, natomiast </b> - zamykający.

Zdarzenia

Zdarzenia są automatycznie generowane przez element, którego dotyczą, zawsze wtedy, gdy zajdą określone okoliczności (spisane poniżej). Takie zdarzenie można przechwycić i wykonać jakąś czynność, gdy zajdą podane warunki (np. wyświetlenie okienka, po kliknięciu elementu myszką). Aby możliwa była obsługa wygenerowanego zdarzenia, należy podać polecenia, które będą w takim przypadku wykonane. Wpisuje się je korzystając z dowolnego języka skryptowego (programowania), przewidzianego dla stron WWW (np. JavaScript czy VBScript). Skrypt to inaczej zwykle prosty program, umieszczony bezpośrednio na stronie WWW (w kodzie źrółowym) i umożliwiający wykonywanie pewnych dynamicznych zadań, niedostępnych na zwykłych statycznych witrynach.

Skrypty są często używane w połączeniu z formularzami, których kontrolki (pola) służą do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników.

Przykład:

Po wpisaniu:

<input type="button" value="Kliknij tutaj!" onclick="window.alert('To jest właśnie obsługa zdarzenia, jakim było kliknięcie myszką na przycisku.')">

Otrzymamy:

Jak widać aby obsłużyć zdarzenie, należy podać w składni polecenia, czynności które mają zostać wykonane. Najczęściej stosuje się tutaj odwołanie do funkcji, określonej w innym miejscu strony (wewnątrz znacznika SCRIPT). Kurs języków skryptowych nie jest jednak tematem tego opracowania, dlatego nie podaję tutaj dokładniejszych informacji, ponieważ są one zbyt zawiłe. Można je za to bez trudu znaleźć w wielu miejscach w Internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce np. "JavaScript".


Poniżej znajdziesz spis wszystkich zdarzeń generowanych przez elementy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie elementy potrafią wygenerować każde zdarzenie Aby się upewnić, czy dany element generuje określone zdarzenie, spójrz do opisu tego polecenia.

Spis wszystkich zdarzeń generowanych przez elementy

onload
Zakończenie wczytywania dokumentu (tylko BODY i FRAMESET)
onunload
Usunięcie dokumentu (tylko BODY i FRAMESET)
onclick
Kliknięcie myszką
ondblclick
Podwójne kliknięcie myszką
onmousedown
Wciśnięcie klawisza myszki
onmouseup
Zwolnienie klawisza myszki
onmouseover
Wskazanie myszką
onmousemove
Poruszanie myszką nad elementem
onmouseout
Wskaźnik myszki opuszcza element
onkeypress
Klawisz został wciśnięty i zwolniony
onkeydown
Wciśnięcie klawisza
onkeyup
Zwolnienie klawisza
onfocus
Element otrzymuje zogniskowanie (aktywność) przez myszkę lub klawiszem TAB (obsługiwane przez: A, AREA, LABEL, INPUT, SELECT, TEXTAREA i BUTTON)
onblur
Element traci zogniskowanie (przeciwne do onfocus)
onsubmit
Wysłanie formularza (tylko element FORM)
onreset
Wyczyszczenie formularza (tylko element FORM)
onselect
Użytkownik zaznaczył tekst w polu tekstowym (tylko INPUT i TEXTAREA)
onchange
Element został zmodyfikowany i utracił zogniskowanie (tylko INPUT, SELECT i TEXTAREA)

Deklaracja typu dokumentu

Deklaracja typu dokumentu (DTD - document type declaration) określa poziom użytego na stronie języka HTML:

 1. Strict DTD - (ścisła) zawiera wszystkie elementy i atrybuty, które nie są zdeprecjonowane (nie deprecated) oraz nie pojawiają się w dokumentach z ramkami (ponadto nie obejmuje elementu IFRAME ani atrybutu target="...")
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  lub
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  	"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 2. Transitional DTD - (przejściowa) lub inaczej loose DTD ("luźna") - zawiera wszystko co w Strict DTD plus elementy i atrybuty zdeprecjonowane oraz element IFRAME i atrybut target="..."
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  lub
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  	"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
 3. Frameset DTD - (dla ramek) zawiera wszystko co w Transitional DTD plus elementy odnoszące się do ramek: FRAME, FRAMESET oraz NOFRAMES (używane na stronach startowych ramek)
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">
  lub
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
  	"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Aby wstawić deklarację typu dokumentu, należy na samym początku strony wpisać jedną z powyższych deklaracji, jako pierwszą linijkę w dokumencie - jeszcze przed znacznikiem otwierającym HTML [zobacz: Ramy dokumentu]. Podanie adresu wersji DTD (drugi przypadek w każdym z punktów), pozwala przeglądarce pobrać wersję DTD oraz wszystkie potrzebne zestawy znaków.

Jeśli nie podamy żadnej z powyższych wersji DTD, jako domyślna najprawdopodobniej zostanie przyjęta Transitional DTD (w MSIE), ale sposób ten absolutnie nie jest zalecany! W każdym dokumencie HTML, na samym początku, powinna się pojawić deklaracja DTD. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem, kiedy kluczowe znaczenie ma kompatybilność wstecz, wydaje się użycie Transitional DTD, chyba że chcemy się ściśle trzymać wytycznych specyfikacji co do znaczników i atrybutów zdeprecjonowanych, wtedy należy zastosować Strict DTD i nie używać tych znaczników ani atrybutów.

O tym jak ważne jest wstawienie odpowiedniej deklaracji DTD oraz jakie są możliwe różnice w wyświetlaniu dokumentów HTML w różnych wersjach DTD przeczytasz w rozdziale: Tryb Quirks.

Elementy zdeprecjonowane

Elementy i atrybuty zawarte w tym opracowaniu, które zostały napisane kolorem czerwonymzdeprecjonowane przez specyfikację (ang. deprecated) - odradza się ich stosowanie. Co prawda przeglądarki internetowe nadal je interpretują (z uwagi na kompatybilność wstecz), lecz w przyszłości mogą stać się zupełnie przestarzałe i nieobsługiwane. Zamiast nich w większości przypadków zaleca się stosowanie odpowiednich poleceń stylów (CSS). Jeśli jednak koniecznie chcemy wykorzystać takie elementy, powinniśmy zastosować deklarację typu dokumentu Transitional (czyli przejściową), co zagwarantuje nam, że strona używająca znaczników i atrybutów zdeprecjonowanych zawsze będzie poprawna pod względem zgodności ze standardem HTML.

Wykaz elementów zdeprecjonowanych

ElementZamiennik
APPLETOBJECT
BASEFONTCSS: color, font-family, font-size
CENTERCSS: text-align
DIRUL
FONTCSS: color, font-family, font-size
ISINDEXINPUT
MENUUL
SCSS: text-decoration
STRIKECSS: text-decoration
UCSS: text-decoration

Wykaz atrybutów zdeprecjonowanych

AtrybutZastosowanieZamiennik
alignAPPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECTCSS: float, vertical-align
alignCAPTIONCSS: caption-side
alignDIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, PCSS: text-align
alignHRCSS: text-align, float
alignLEGEND-
alignTABLECSS: margin-left (auto), margin-right (auto), float
alinkBODYCSS: :active
altAPPLETOBJECT
archiveAPPLETOBJECT
backgroundBODYCSS: background-image
bgcolorBODY, TABLE, TD, TH, TRCSS: background-color
borderIMG, OBJECTCSS: border-width
clearBRCSS: clear
codeAPPLETOBJECT
codebaseAPPLETOBJECT
colorBASEFONT, FONTCSS: color
compactDIR, DL, MENU, OL, ULCSS: margin-top, margin-bottom, line-height
faceBASEFONT, FONTCSS: font-family
heightAPPLETOBJECT
heightTD, THCSS: height
hspaceAPPLET, IMG, OBJECTCSS: margin-left, margin-right
languageSCRIPTtype="..."
linkBODYCSS: :link
nameAPPLETOBJECT
noshadeHRCSS: border-style
nowrapTD, THCSS: white-space
objectAPPLETOBJECT
promptISINDEXINPUT
sizeBASEFONT, FONTCSS: font-size
sizeHRCSS: height
startOLCSS: counter-reset
textBODYCSS: color
typeLI, OL, ULCSS: list-style-type
valueLICSS: counter-reset
versionHTML<!DOCTYPE...>
vlinkBODYCSS: :visited
vspaceAPPLET, IMG, OBJECTCSS: margin-top, margin-bottom
widthAPPLETOBJECT
widthHR, PRE, TD, THCSS: width

Wykaz elementów

ElementZnacznik
otwierający/
zamykający
WyświetlanieOpis
Awymag/wymagw liniiKotwica
ABBRwymag/wymagw liniiForma skrócona
ACRONYMwymag/wymagw liniiAkronim
ADDRESSwymag/wymagw blokuInformacje o autorze
APPLETwymag/wymagw liniiAplet
AREAwymag/zabr Obszar w mapie odnośników klienta
Bwymag/wymagw liniiTekst pogrubiony
BASEwymag/zabr Adres bazowy
BASEFONTwymag/zabrw liniiCzcionka bazowa
BDOwymag/wymagw liniiAlgorytm dwukierunkowego tekstu
BIGwymag/wymagw liniiDuża czcionka
BLOCKQUOTEwymag/wymagw blokuDługi cytat
BODYopcj/opcj Ciało dokumentu
BRwymag/zabrw liniiPrzełamanie linii
BUTTONwymag/wymagw liniiPrzycisk
CAPTIONwymag/wymag Tekst nagłówkowy tabeli
CENTERwymag/wymagw blokuWyśrodkowanie
CITEwymag/wymagw liniiOdwołanie do źródła
CODEwymag/wymagw liniiKod komputerowy
COLwymag/zabr Kolumna tabeli
COLGROUPwymag/opcj Grupa kolumn tabeli
DDwymag/opcj Opis definicji
DELwymag/wymag Usunięty tekst
DFNwymag/wymagw liniiDefinicja
DIRwymag/wymagw blokuLista zawartości katalogu
DIVwymag/wymagw blokuBlok
DLwymag/wymagw blokuLista definicyjna
DTwymag/opcj Definicja terminu
EMwymag/wymagw liniiWyróżnienie
FIELDSETwymag/wymagw blokuGrupa kontrolek formularza
FONTwymag/wymagw liniiAtrybuty czcionki
FORMwymag/wymagw blokuFormularz
FRAMEwymag/zabr Ramka
FRAMESETwymag/wymag Ustawienie ramek
H1,H2,H3,H4,H5,H6wymag/wymagw blokuNagłówek
HEADopcj/opcj Nagłówek dokumentu
HRwymag/zabrw blokuPozioma linia
HTMLopcj/opcj Główny element dokumentu
Iwymag/wymagw liniiTekst pochylony
IFRAMEwymag/wymagw liniiRamka lokalna (pływająca)
IMGwymag/zabr Osadzony obrazek
INPUTwymag/zabrw liniiKontrolka formularza
INSwymag/wymag Wstawiony tekst
ISINDEXwymag/zabrw blokuJednoliniowe pole tekstowe
KBDwymag/wymagw liniiTekst do wprowadzenia przez użytkownika
LABELwymag/wymagw liniiEtykieta
LEGENDwymag/wymag Legenda
LIwymag/opcj Punkt listy
LINKwymag/zabr Odnośnik
MAPwymag/wymagw liniiMapa odnośników klienta
MENUwymag/wymagw blokuLista menu
METAwymag/zabr Informacje profilowe dokumentu
NOFRAMESwymag/wymagw blokuBrak obsługi ramek
NOSCRIPTwymag/wymagw blokuBrak obsługi skryptów
OBJECTwymag/wymagw liniiOsadzony obiekt
OLwymag/wymagw blokuLista uporządkowana
OPTGROUPwymag/wymag Grupa opcji
OPTIONwymag/opcj Opcja wyboru
Pwymag/opcjw blokuParagraf (akapit)
PARAMwymag/zabr Parametr obiektu
PREwymag/wymagw blokuTekst preformatowany
Qwymag/wymagw liniiKrótki cytat
Swymag/wymagw liniiTekst przekreślony
SAMPwymag/wymagw liniiPrzykład
SCRIPTwymag/wymagw liniiSkrypt
SELECTwymag/wymagw liniiLista opcji
SMALLwymag/wymagw liniiMałą czcionka
SPANwymag/wymagw liniiRozciąganie bloku
STRIKEwymag/wymagw liniiTekst przekreślony
STRONGwymag/wymagw liniiMocne wyróżnienie tekstu
STYLEwymag/wymag Arkusz stylów
SUBwymag/wymagw liniiIndeks dolny
SUPwymag/wymagw liniiIndeks górny
TABLEwymag/wymagw blokuTabela
TBODYopcj/opcj Ciało tabeli
TDwymag/opcj Komórka danych tabeli
TEXTAREAwymag/wymagw liniiWieloliniowe pole tekstowe
TFOOTwymag/opcj Stopka tabeli
THwymag/opcj Komórka nagłówkowa tabeli
THEADwymag/opcj Część nagłówkowa tabeli
TITLEwymag/wymag Tytuł dokumentu
TRwymag/opcj Wiersz w tabeli
TTwymag/wymagw liniiDalekopis
Uwymag/wymagw liniiTekst podkreślony
ULwymag/wymagw blokuLista nieuporządkowana
VARwymag/wymagw liniiZmienna

Źródło: HTML 4.01 Specification

Wykaz atrybutów

AtrybutZastosowanieOpis
abbrTD, THSkrót dla komórki nagłówkowej tabeli
acceptFORM, INPUTLista typów MIME dla wysyłanego pliku
accept-charsetFORMLista obsługiwanych znaków
accesskeyA, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND, TEXTAREAZnak klawisza dostępu
actionFORM (wymagany)Obsługa formularza po stronie serwera
alignAPPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECTPionowe lub poziome ustawienie
alignCAPTIONUstawienie nagłówka tabeli
alignCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRUstawienie tekstu w grupach komórek w tabeli
alignDIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, PUstawienie (wyrównanie) tekstu
alignHRUstawienie poziomej linii
alignLEGENDUstawienie legendy dla grupy kontrolek
alignTABLEPozycja tabeli względem okna
alinkBODYKolor wybranych odsyłaczy
altAPPLETKrótki opis
altAREA, IMG (wymagany)Krótki opis
altINPUTKrótki opis
archiveAPPLETLista archiwów rozdzielonych przecinkami
archiveOBJECTLista adresów rozdzielonych odstępami
axisTD, THLista powiązanych nagłówków rozdzielonych przecinkami
backgroundBODYObrazek w tle dokumentu
bgcolorBODYKolor tła dokumentu
bgcolorTABLEKolor tła komórek tabeli
bgcolorTD, THKolor tła komórek tabeli
bgcolorTRKolor tła wierszy tabeli
borderIMG, OBJECTSzerokość obramowania odnośnika
borderTABLESzerokość obramowania tabeli
cellpaddingTABLEOdstępy wewnątrz komórek tabeli
cellspacingTABLEOdstępy pomiędzy komórkami tabeli
charCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRZnak wyrównujący, np.: char=':'
charoffCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRPrzesunięcie dla znaku wyrównującego
charsetA, LINK, SCRIPTKodowanie znaków związanego zasobu
checkedINPUTDla pól typu 'radio' i 'checkbox'
citeBLOCKQUOTE, QAdres dla dokumentu źródłowego lub wiadomości
citeDEL, INSInformacja o zmianie
classWszystkie elementy oprócz BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLELista klas rozdzielonych odstępami
classidOBJECTIdentyfikuje implementację
clearBRKontroluje przepływ tekstu
codeAPPLETPlik klasy apletu
codebaseAPPLETOpcjonalny adres bazowy dla apletu
codebaseOBJECTAdres bazowy dla klas, danych, archiwów
codetypeOBJECTTyp zawartości dla kodu
colorBASEFONT, FONTKolor tekstu
colsFRAMESETLista długości, domyślnie: 100% (1 kolumna)
colsTEXTAREA (wymagany)Liczba kolumn w polu komentarza
colspanTD, THLiczba połączonych komórek w kolumnie
compactDIR, DL, MENU, OL, ULRedukuje odstępy pomiędzy pozycjami
contentMETA (wymagany)Związana informacja
coordsADo użytku z mapą odnośników klienta
coordsAREALista długości oddzielona przecinkami
dataOBJECTOdwołanie do danych obiektu
datetimeDEL, INSData i czas zmiany
declareOBJECTDeklaracja
deferSCRIPTPrzeglądarka może odroczyć wykonanie skryptu
dirWszystkie elementy (wymagany) oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPTKierunek tekstu
dirBDOKierunek tekstu
disabledBUTTON, INPUT, OPTGROUP, OPTION, SELECT, TEXTAREANiedostępny
enctypeFORMTyp zawartości
faceBASEFONT, FONTLista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami
forLABELDopasowuje identyfikator do elementu
frameTABLEKtóre krawędzie tabeli wyświetlić
frameborderFRAME, IFRAMEŻyczenie obramowania ramki
headersTD, THLista identyfikatorów komórek nagłówkowych
heightAPPLET (wymagany)Wysokość początkowa
heightIFRAMEWysokość ramki
heightIMG, OBJECTWysokość
heightTD, THWysokość komórki
hrefA, AREA, LINKAdres powiązanego zasobu
hrefBASEAdres bazowy
hreflangA, LINKKod języka
hspaceAPPLET, IMG, OBJECTPoziomy odstęp
http-equivMETAInformacja nagłówkowa
idWszystkie elementy oprócz BASE, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE, TITLEIdentyfikator unikalny w dokumencie
ismapIMG, INPUTUżyj mapy odnośników po stronie serwera
labelOPTGROUP (wymagany)Do użytku w hierarchicznych listach
labelOPTIONDo użytku w hierarchicznych listach
langWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPTKod języka
languageSCRIPTPredefiniowana nazwa języka skryptowego
linkBODYKolor odsyłaczy
longdescFRAME, IFRAMEOdnośnik do długiego opisu (dopełnia 'title')
longdescIMGOdnośnik do długiego opisu (dopełnia 'alt')
marginheightFRAME, IFRAMEWysokość marginesu w pikselach
marginwidthFRAME, IFRAMESzerokość marginesu w pikselach
maxlengthINPUTMaksymalna liczba znaków dla pola tekstowego
mediaLINKTyp medium
mediaSTYLEZaprojektowane do użytku z mediami
methodFORMMetoda wysłania formularza
multipleSELECTWielokrotny wybór
nameANazwa odsyłacza
nameAPPLETPozwala apletom odnaleźć się
nameBUTTON, TEXTAREANazwa pola
nameFORMNazwa formularza dla skryptów
nameFRAME, IFRAMENazwa ramki
nameIMGNazwa obrazka dla skryptów
nameINPUT, OBJECTWysyłane wewnątrz formularza
nameMAP (wymagany)Do odwołania przez 'usemap'
nameMETANawa informacji meta
namePARAM (wymagany)Nazwa własności
nameSELECTNazwa pola
nohrefAREATen obszar nie ma przypisanej akcji
noresizeFRAMENie pozwala użytkownikom zmieniać rozmiaru ramki
noshadeHRPozioma linia pozbawiona cienia
nowrapTD, THBlokada zawijania tekstu
objectAPPLETPlik zasobów
onblurA, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREAElement utracił zogniskowanie
onchangeINPUT, SELECT, TEXTAREAWartość elementu została zmieniona
onclickWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKliknięcie myszki
ondblclickWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEPodwójne kliknięcie myszki
onfocusA, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREAElement otrzymał zogniskowanie
onkeydownWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKlawisz został wciśnięty
onkeypressWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKlawisz został wciśnięty i zwolniony
onkeyupWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKlawisz został zwolniony
onloadFRAMESETWszystkie ramki zostały wczytane
onloadBODYDokument został wczytany
onmousedownWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEPrzycisk myszki został wciśnięty
onmousemoveWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLERuch myszki nad elementem
onmouseoutWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEWskaźnik myszki opuścił element
onmouseoverWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEWskaźnik myszki wskazał element
onmouseupWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEPrzycisk myszki został zwolniony
onresetFORMFormularz został wyczyszczony
onselectINPUT, TEXTAREAJakiś tekst został zaznaczony
onsubmitFORMFormularz został wysłany
onunloadFRAMESETWszystkie ramki zostały usunięte
onunloadBODYDokument został usunięty
profileHEADNazwany słownik informacji meta
promptISINDEXTekst zachęty
readonlyINPUTDla tekstu i hasła
readonlyTEXTAREATylko do odczytu
relA, LINKTyp odsyłacza
revA, LINKOdsyłacz typu zwrotnego
rowsFRAMESETLista długości, domyślnie: 100% (1 wiersz)
rowsTEXTAREA (wymagany)Liczba wierszy
rowspanTD, THLiczba komórek połączonych w wierszu
rulesTABLEReguły pomiędzy wierszami i kolumnami
schemeMETAWybiera formę zawartości
scopeTD, THZakres pokrywany przez komórki nagłówkowe
scrollingFRAME, IFRAMERamka przewijanie lub nie
selectedOPTIONDomyślnie zaznaczone
shapeADo użytku z mapą odnośników klienta
shapeAREAKształt obszaru w mapie odnośników
sizeBASEFONT (wymagany)Czcionka bazowa dla elementów FONT
sizeFONTRozmiar czcionki, np.: size="+1", size="4"
sizeHRRozmiar poziomej linii
sizeINPUTRozmiar pola formularza
sizeSELECTLiczba widocznych wierszy
spanCOLLiczba kolumn na które oddzłują atrybuty COL
spanCOLGROUPDomyślna liczba kolumn w grupie
srcFRAME, IFRAMEŹródło zawartości ramki
srcIMG (wymagany)Adres osadzonego obrazka
srcINPUTDla pól z obrazkami
srcSCRIPTAdres zewnętrznego skryptu
standbyOBJECTInformacja do pokazania podczas wczytywania
startOLNumer początkowy
styleWszystkie elementy oprócz BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEInformacja stylów
summaryTABLEStreszczenie tabeli dla przeglądarek dźwiękowych
tabindexA, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT, TEXTAREAPozycja w kolejności wybierania tabulatorem
target(tylko Transitional DTD) A, AREA, BASE, FORM, LINKOdtwórz w podanej ramce
textBODYKolor tekstu dokumentu
titleWszystkie elementy oprócz BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, TITLETytuł pomocniczy
typeA, LINKTyp zawartości
typeBUTTONDo użytku z przyciskiem formularza
typeINPUTTyp kontrolki
typeLIStyl punktów wykazu
typeOBJECTTyp zawartości dla danych
typeOLStyl numerowania
typePARAMTyp zawartości dla 'value', gdy valuetype="ref"
typeSCRIPT (wymagany)Typ zawartości języka skryptowego
typeSTYLE (wymagany)Typ zawartości języka stylów
typeULStyl wyróżników wykazu
usemapIMG, INPUT, OBJECTUżywa mapa odnośników klienta
valignCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRPionowe wyrównanie w komórkach
valueBUTTONWysyłane na serwer razem z formularzem
valueINPUTPrecyzowane dla przycisków typu 'radio' oraz 'button'
valueLIKasuje sekwencję numerowania
valueOPTIONWartość domyślna elementu
valuePARAMWartość właściwości
valuetypePARAMJak zinterpretować wartość
versionHTMLStała
vlinkBODYKolor odwiedzonych odsyłaczy
vspaceAPPLET, IMG, OBJECTPionowy odstęp
widthAPPLET (wymagany)Początkowa szerokość
widthCOLSzerokość kolumny
widthCOLGROUPDomyślna szerokość dla zawartych kolumn COL
widthHRSzerokość poziomej linii
widthIFRAMESzerokość ramki
widthIMG, OBJECTSzerokość
widthPRESzerokość
widthTABLESzerokość tabeli
widthTD, THSzerokość komórki

Źródło: HTML 4.01 Specification

<!-- Komentarz -->

Oznacza wieloliniowy komentarz, który nie pokaże się w oknie przeglądarki, lecz będzie znajdował się bezpośrednio w kodzie źródłowym dokumentu.

Zobacz więcej...

A

Definiuje kotwicę (odsyłacz, etykieta).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
CHARSET="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wyznaczonego przez odsyłacz
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COORDS="współrzędne"
Podaje współrzędne obszaru w mapie odnośników klienta (MAP), które zależą od kształtu obszaru (atrybut SHAPE):
 • x,y,r - (SHAPE="circle" - koło) x,y - środek koła; r - promień
 • x1,y1,x2,y2,...,xN,yN - (SHAPE="poly" - wielokąt) x,y - współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
 • x1,y1,x2,y2 - (SHAPE="rect" - prostokąt) x1,y2 - lewy-górny wierzchołek prostokąta; x2,y2 - prawy-dolny wierzchołek
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HREF="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
HREFLANG="język"
Określa język bazowy zasobu, wyznaczonego przez atrybut HREF
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Wprowadza nazwę, która może być celem innego odsyłacza (unikalną w dokumencie)
REL="typ"
Opisuje relacje pomiędzy bieżącym dokumentem a kotwicą wyszczególnioną przez atrybut HREF (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy):
 • alternate - wyznacza zastępczą wersję dokumentu
 • appendix - dodatek w kolekcji dokumentów
 • bookmark - zakładka
 • chapter - rozdział w kolekcji dokumentów
 • contents - spis treści
 • copyright - prawa autorskie
 • glossary - słownik
 • help - odnosi się do dokumentu oferującego pomoc
 • index - skorowidz
 • next - odnosi się do następnego dokumentu w sekwencji
 • prev - odnosi się do poprzedniego dokumentu w sekwencji
 • section - dział w kolekcji dokumentów
 • start - odnosi się do pierwszego dokumentu w kolekcji
 • stylesheet - odnosi się do zewnętrznego arkusza stylów (CSS)
 • subsection - "poddzał" w kolekcji dokumentów
REV="typ"
Opisuje adres zwrotny podany w atrybucie HREF (analogicznie jak w przypadku atrybutu REL)
SHAPE="kształt"
Określa kształt obszaru w mapie odnośników klienta MAP (którego współrzędne podaje atrybut COORDS):
 • circle - koło
 • default - określa całkowity obszar
 • poly - wielokąt
 • rect - prostokąt
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Określa typ zawartości pod adresem docelowym
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

ABBR

Wskazuje formę skróconą.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

ACRONYM

Wskazuje akronim - wyraz powstały z pierwszych liter innych wyrazów.

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

ADDRESS

Umieszczanie informacji kontaktowych z autorem.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

APPLET

Włączenie apletu (zdeprecjonowane - należy używać OBJECT). Może zawierać parametry (PARAM).

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
ALT="tekst"
Tekst alternatywny
ARCHIVE="adresy"
Lista adresów archiwów rozdzielonych przecinkami, które zawierają klasy i zasoby, które zostaną przeładowane
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
CODE="adres"
Lokalizacja pliku klas
CODEBASE="adres"
Określa adres bazowy
HEIGHT="długość"
Wysokość w pikselach lub w procentach
HSPACE="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie w pikselach (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
NAME="nazwa"
Nazywa element
OBJECT="adres"
Lokalizacja zasobów
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VSPACE="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej w pikselach (zdeprecjonowane)
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

AREA

Określa obszar wewnątrz mapy odnośników klienta (MAP).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
ALT="text"
Tekst alternatywny
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COORDS="współrzędne"
Podaje współrzędne obszaru w mapie odnośników klienta, które zależą od kształtu obszaru (atrybut SHAPE):
 • x,y,r - (SHAPE="circle" - koło) x,y - środek koła; r - promień
 • x1,y1,x2,y2,...,xN,yN - (SHAPE="poly" - wielokąt) x,y - współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
 • x1,y1,x2,y2 - (SHAPE="rect" - prostokąt) x1,y2 - lewy-górny wierzchołek prostokąta; x2,y2 - prawy-dolny wierzchołek
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HREF="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
NOHREF
Obszar nie ma związanego odsyłacza
SHAPE="kształt"
Określa kształt obszaru w mapie odnośników klienta MAP (którego współrzędne podaje atrybut COORDS):
 • circle - koło
 • default - określa całkowity obszar
 • poly - wielokąt
 • rect - prostokąt
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

B

Wyświetla tekst pogrubiony.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

BASE

Określa adres bazowy dokumentu, względem którego budowane będą inne adresy odnośników na stronie. Musi znajdować się w sekcji HEAD.

Atrybuty:
HREF="adres"
Określa absolutny adres, według którego będą tworzone adresy względne
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
Zdarzenia:

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

BASEFONT

Ustala atrybuty czcionki bazowej (zdeprecjonowane).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLOR="kolor"
Ustala kolor tekstu (zdeprecjonowane)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
FACE="czcionki"
Lista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami, która będzie użyta do tekstu (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SIZE="rozmiar"
Podaje rozmiar czcionki (1...7 lub wartość względna +/-N) (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: w linii

BDO

Włącza algorytm dwukierunkowego tekstu.

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

BIG

Wyświetla tekst dużą czcionką.

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

BLOCKQUOTE

Cytat (wyświetlany w bloku).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CITE="adres"
Adres źródła
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

BODY

Ciało (treść) dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALINK="kolor"
Kolor aktywnych odsyłaczy, czyli takich, które zostały wybrane przez użytkownika (zdeprecjonowane)
BACKGROUND="adres"
Wskazuje adres obrazka, który będzie wstawiony sąsiadująco jako tło strony (zdeprecjonowane)
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła (zdeprecjonowane)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
LINK="kolor"
Kolor nieodwiedzonych odsyłaczy (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TEXT="kolor"
Kolor tekstu (zdeprecjonowane)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VLINK="kolor"
Kolor odwiedzonych odsyłaczy (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onload, onunload

Znacznik otwierający: opcjonalny
Znacznik zamykający: opcjonalny

BR

Wymuszenie końca linii.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
CLEAR="ustawienie"
Określa, gdzie powinna się pojawić nowa linia (zdeprecjonowane):
 • all - nowa linia rozpocznie się w najbliższym wierszu poniżej dowolnego pływającego elementu przy obu marginesach
 • left - nowa linia rozpocznie się w najbliższym wierszu poniżej dowolnego pływającego elementu przy lewym marginesie
 • none - nowa linia rozpocznie się normalnie (domyślnie)
 • right - nowa linia rozpocznie się w najbliższym wierszu poniżej dowolnego pływającego elementu przy prawym marginesie
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: w linii

BUTTON

Tworzy przycisk. Używany najczęściej w formularzach (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Deklaruje typ przycisku:
 • button - zwykły przycisk
 • reset - wyczyszczenie danych
 • submit - wysłanie danych (domyślnie)
VALUE="wartość"
Przypisuje wartość inicjalizującą
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

CAPTION

Opis nagłówkowy tabeli (należy go umieszczać bezpośrednio po znaczniku otwierającym TABLE).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Pozycja nagłówka w stosunku do tabeli (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole tabeli
 • left - po lewej
 • right - po prawej
 • top - na górze
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

CENTER

Wyśrodkowanie (zdeprecjonowane).

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

CITE

Odwołanie do innego źródła.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

CODE

Fragment kodu komputerowego.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

COL

Pozwala zgrupować atrybuty dla kilku kolumn tabeli (TABLE). W odróżnieniu od COLGROUP nie grupuje kolumn strukturalnie.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SPAN="liczba"
Określa liczbę zgrupowanych kolumn (domyślnie "1")
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
WIDTH="długość"
Szerokość wszystkich kolumn w grupie (w pikselach, procentach lub proporcjonalnie, np.: "3*")
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

COLGROUP

Pozwala zgrupować strukturalnie kilka kolumn tabeli (TABLE). Może zawierać znaczniki COL.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SPAN="liczba"
Określa liczbę zgrupowanych kolumn (domyślnie "1")
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
WIDTH="długość"
Szerokość wszystkich kolumn w grupie (w pikselach, procentach lub proporcjonalnie, np.: "3*")
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

DD

Opis terminu (DT) w liście definicyjnej (DL).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

DEL

Używane do zaznaczenia sekcji dokumentu, które zostały usunięte w stosunku do innej wersji dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CITE="adres"
Adres źródła
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DATETIME="data"
Data i czas wprowadzenia zmiany (np. DATETIME="2002-02-01T00:00:00+01:00" - co oznacza północ 1 lutego 2002 roku, według czasu zimowego w Polsce)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

DFN

Definicja załączonego terminu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

DIR

Wielokolumnowy spis zawartości katalogu (LI) (zdeprecjonowane).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

DIV

Blok.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
 • left - wyrównanie do lewej
 • right - wyrównanie do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

DL

Lista definicyjna terminów (DT) i opisów (DD).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

DT

Termin listy definicyjnej (DL).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

EM

Wyróżnienie tekstu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

FIELDSET

Pozwala autorowi pogrupować tematycznie kontrolki i etykiety formularza (FORM). Zawiera zwykle legendę (LEGEND).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

FONT

Zmienia atrubuty czcionki dla tekstu, który zawiera (zdeprecjonowane).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLOR="kolor"
Ustala kolor tekstu (zdeprecjonowane)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
FACE="czcionki"
Lista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami, która będzie użyta do tekstu (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SIZE="rozmiar"
Podaje rozmiar czcionki (1...7 lub wartość względna +/-liczba) (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

FORM

W fromularzach spełnia rolę pojemnika dla kontrolek (INPUT, BUTTON, SELECT, TEXTAREA, LABEL, FIELDSET, LEGEND).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCEPT="typy"
Lista typów zawartości rozdzielonych przecinkami, które serwer obsługuje poprawnie
ACCEPT-CHARSET="znaki"
Określa zestawy znaków, akceptowane przez serwer (lista wartości rozdzielonych spacją i/lub przecinkiem)
ACTION="adres"
Określa sposób obsługi formularza (gdzie go wysłać)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ENCTYPE="typ"
Określa typ zawartości, używany do przesyłania danych na serwer (gdy METHOD="post")
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
METHOD="metoda"
Metoda wysłania danych formularza:
 • get - dane zostaną dołączone do adresu podanego w atrybucie ACTION (ze znakiem "?" jako separator) i wysłane do pośrednika procesu (domyślnie)
 • post - dane zostaną włączone do ciała formularza i wysłane do pośrednika procesu
NAME="nazwa"
Nazwa formularza
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onsubmit, onreset, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

FRAME

Oznacza pojedynczą ramkę w ustawieniu ramek (FRAMESET).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
FRAMEBORDER="obramowanie"
Informacje na temat obramowania:
 • 0 - pomiędzy sąsiadującymi ramkami nie będzie separatora
 • 1 - separator pomiędzy sąsiadującymi ramkami
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LONGDESC="adres"
Odnośnik do długiego opisu ramki
MARGINHEIGHT="piksela"
Wysokość górnego i dolnego marginesu w ramce (w pikselach)
MARGINWIDTH="piksele"
Szerokość lewego i prawego marginesu w ramce (w pikselach)
NAME="nazwa"
Określa nazwę ramki, do której mogą się później odnosić odsyłacze (atrybut TARGET elementu A)
NORESIZE
Rozmiary okna ramki nie będą zmieniane
SCROLLING="przewijanie"
Określa sposób przewijania zawartości ramki:
 • auto - ramka będzie przewijana, kiedy to będzie konieczne (domyślnie)
 • no - ramka nie będzie przewijana
 • yes - ramka będzie przewijana zawsze
SRC="adres"
Podaje lokację inicjalizującego dokumentu ramki
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

FRAMESET

Określa ustawienie ramek (FRAME). Zwykle zawiera również znacznik NOFRAMES (dla przeglądarek, które nie obsługują ramek).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLS="długości"
Określa rozmieszczenie pionowych ramek (lista długości w pikselach, procentach lub względnie, rozdzielonych przecinkami)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
ROWS="długości"
Określa rozmieszczenie poziomych ramek (lista długości w pikselach, procentach lub względnie, rozdzielonych przecinkami)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onload, onunload

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

H1, H2, H3, H4, H5, H6

Nagłówek (tytuł rozdziału) poziomu od 1 do 6.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
 • left - wyrównanie do lewej
 • right - wyrównanie do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

Nagłówek dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
PROFILE="adres"
Wskazuje lokalizację (adres) jednej lub więcej informacji profilowej META, które są oddzielone białym znakiem

Znacznik otwierający: opcjonalny
Znacznik zamykający: opcjonalny

HR

Pozioma linia.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • left - do lewej
 • right - do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NOSHADE
Jednolity kolor (bez cienia) (zdeprecjonowane)
SIZE="piksele"
Wysokość w pikselach (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach (domyślnie 100%) (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zakazany

Wyświetlanie: w bloku

HTML

Główny (nadrzędny) element dokumentu. Zawiera wewnątrz wszystkie inne znaczniki.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
VERSION="wersja"
Wersja DTD (niezalecene - należy używać deklaracji typu dokumentu, np.: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> )

Znacznik otwierający: opcjonalny
Znacznik zamykający: opcjonalny

I

Wyświetla tekst pochylony.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

IFRAME

Pływająca ramka (lokalna). Pomiędzy znacznikami znajduje się treść dla przeglądarek, które nie obsługują ramek. Tylko Transitional DTD!

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
 • left - wyrównanie do lewej
 • right - wyrównanie do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
FRAMEBORDER="obramowanie"
Informacje na temat obramowania:
 • 0 - pomiędzy sąsiadującymi ramkami nie będzie separatora
 • 1 - separator pomiędzy sąsiadującymi ramkami
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
HEIGHT="długość"
Wysokość ramki w pikselach lub w procentach
LONGDESC="adres"
Odnośnik do długiego opisu ramki
MARGINHEIGHT="piksela"
Wysokość górnego i dolnego marginesu w ramce (w pikselach)
MARGINWIDTH="piksele"
Szerokość lewego i prawego marginesu w ramce (w pikselach)
NAME="nazwa"
Określa nazwę ramki, do której mogą się później odnosić odsyłacze (atrybut TARGET elementu A)
NORESIZE
Rozmiary okna ramki nie będą zmieniane
SCROLLING="przewijanie"
Określa sposób przewijania zawartości ramki:
 • auto - ramka będzie przewijana, kiedy to będzie konieczne (domyślnie)
 • no - ramka nie będzie przewijana
 • yes - ramka będzie przewijana zawsze
SRC="adres"
Podaje lokację inicjalizującego dokumentu ramki
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="długość"
Szerokość ramki w pikselach lub w procentach

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

IMG

Włącza obrazek.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
ALT="tekst"
Tekst alternatywny, używany przez przeglądarki, które nie wyświetlają obrazków
BORDER="piksele"
Szerokość ramki elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HEIGHT="długość"
Wysokość w pikselach lub w procentach
HSPACE="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie w pikselach (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
ISMAP
Mapa obrazkowa serwera (współrządne kliknięcia zostaną przesłane na serwer)
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
LONGDESC="adres"
Odnośnik do długiego opisu obrazka
NAME="nazwa"
Nazywa element
SRC="adres"
Określa lokalizację obrazka
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
USEMAP="adres"
Wiąże mapę odnośników (MAP) z elemenetm (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu NAME związanego elementu MAP)
VSPACE="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej w pikselach (zdeprecjonowane)
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

INPUT

Tworzy kontrolki w formularzu (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCEPT="typy"
Lista typów zawartości rozdzielonych przecinkami, które serwer obsługuje poprawnie
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
 • left - wyrównanie do lewej
 • right - wyrównanie do prawej
ALT="tekst"
Tekst alternatywny
CHECKED
Gdy TYPE="checkbox" lub TYPE="radio", to podaje, że przełącznik jest włączony (pole zaznaczone)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
ISMAP
Mapa obrazkowa serwera (współrządne kliknięcia zostaną przesłane na serwer)
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
MAXLENGTH="liczba"
Gdy TYPE="text" lub TYPE="password", to podaje maksymalną liczbę znaków, możliwych do wprowadzenia
NAME="nazwa"
Nazwa kontrolna
READONLY
Kontrolka tylko do odczytu
SIZE="rozmiar"
Inicjalizująca szerokość kontrolki w pikselach lub w znakach (gdy TYPE="text" lub TYPE="password")
SRC="adres"
Gdy TYPE="image", to podaje lokalizację obrazka, który ma być użyty do ozdobienia przycisku graficznego
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ kontrolki:
 • button - przycisk
 • checkbox - przełącznik (pole wyboru)
 • file - selektor plików
 • hidden - ukryta kontrolka (nie jest wyświetlana, ale jej wartość jest przesyłana z formularzem)
 • image - graficzny przycisk wysłania formularza
 • password - jednoliniowe pole tekstowe z ukrytym wpisywanym tekstem (np. seria gwiazdek)
 • radio - przełącznik (pole opcji)
 • reset - przycisk czyszczenia danych formularza
 • submit - przycisk wysłania formularza
 • text - jednoliniowe pole tekstowe (domyślnie)
USEMAP="adres"
Wiąże mapę odnośników (MAP) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu NAME związanego elementu MAP)
VALUE="wartość"
Wartość inicjalizująca dla kontrolki
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: w linii

INS

Używane do zaznaczenia sekcji dokumentu, które zostały wstawione w stosunku do innej wersji dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CITE="adres"
Adres źródła
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DATETIME="data"
Data i czas wprowadzenia zmiany (np. DATETIME="2002-02-01T00:00:00+01:00" - co oznacza północ 1 lutego 2002 roku, według czasu zimowego w Polsce)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

ISINDEX

Jednoliniowe pole tekstowe (zdeprecjonowane - należy używać INPUT).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
PROMPT="tekst"
Tekst zachęty
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: w bloku

KBD

Tekst do wprowadzenia przez użytkownika.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

LABEL

Etykieta kontrolki formularza (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
FOR="identyfikator"
Łączy etykietę z elementem, którego atrybut ID równa się wartości atrybutu FOR dla etykiety
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

LEGEND

Przypisuje nagłówek (legendę) do elementu FIELDSET.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
ALIGN="ustawienie"
Określa ustawienie w stosunku do elementu FIELDSET (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • right - po prawej
 • top - na górze (domyślnie)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

LI

Punkt listy (UL lub OL).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALUE="liczba"
Numer aktualnego punktu (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

Odnośnik, określa powiązania dokumentu. Występuje tylko w sekcji HEAD.

Zobacz więcej: 1, 2, 3, 4, 5

Atrybuty:
CHARSET="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wyznaczonego przez odsyłacz
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HREF="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
HREFLANG="język"
Określa język bazowy zasobu, wyznaczonego przez atrybut HREF
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
MEDIA="typ"
Wyznacza typ pojedynczego medium lub listy mediów rozdzielonych przecinkami:
 • all - dla wszystkich urządzeń
 • aural - syntezatory mowy
 • braille - urządzenia do czytania braillem
 • handheld - urządzenia ręczne (mały ekran, monochromatyczne, grafika bitmapowa, ograniczona szerokość pasma)
 • print - urządzenia drukujące nieprzezroczyście i umożliwiające podgląd wydruku
 • projection - projektor
 • screen - ekran komputera (domyślnie)
 • tty - urządzenie o ograniczonych zdolnościach wyświetlania (terminale, urządzenia przenośne itp.)
 • ty - telewizor (niska rozdzielczość, kolor, ograniczone przewijanie)
REL="typ"
Opisuje relacje pomiędzy bieżącym dokumentem a kotwicą wyszczególnioną przez atrybut HREF (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy):
 • alternate - wyznacza zastępczą wersję dokumentu
 • appendix - dodatek w kolekcji dokumentów
 • bookmark - zakładka
 • chapter - rozdział w kolekcji dokumentów
 • contents - spis treści
 • copyright - prawa autorskie
 • glossary - słownik
 • help - odnosi się do dokumentu oferującego pomoc
 • index - skorowidz
 • next - odnosi się do następnego dokumentu w sekwencji
 • prev - odnosi się do poprzedniego dokumentu w sekwencji
 • section - dział w kolekcji dokumentów
 • start - odnosi się do pierwszego dokumentu w kolekcji
 • stylesheet - odnosi się do zewnętrznego arkusza stylów (CSS)
 • subsection - "poddzał" w kolekcji dokumentów
REV="typ"
Opisuje adres zwrotny podany w atrybucie HREF (analogicznie jak w przypadku atrybutu REL)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TARGET="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty; ponadto możliwe jest tutaj podanie:
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Określa typ zawartości pod adresem docelowym
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

MAP

Definiuje mapę odnośników klienta, wewnątrz której znajdują się obszary AREA. Aby dany element mógł się odwołać do takiej mapy, musi mieć atrybut USEMAP, o wartości zgodnej z atrybutem NAME mapy.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Określa nazwę kontrolną mapy
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

Jednokolumnowy spis menu (LI) (zdeprecjonowane).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

META

Informacje profilowe dokumentu (właściwości).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CONTENT="wartość"
Wartość własności
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HTTP-EQUIV="nazwa"
Informacja nagłówkowa (może być używana w zamian NAME)
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Identyfikuje nazwę własności
SCHEME="schemat"
Schemat interpretacji własności

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

NOFRAMES

Określa zawartość, która powinna być wyświetlona tylko wtedy, gdy przeglądarka nie obsługuje ramek (FRAMESET).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

NOSCRIPT

Pozwala zdefiniować treść alternatywną na wypadek, gdy skrypt umieszczony na stronie (SCRIPT) nie może zostać uruchomiony.

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

OBJECT

Włączenie ogólnego obiektu. Może zawierać parametry (PARAM).

Zobacz więcej: 1, 2

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
ARCHIVE="adresy"
Lista adresów archiwów rozdzielonych spacjami, które zawierają zasoby związane z obiektem (podane w atrybutach CLASSID i DATA)
BORDER="piksele"
Szerokość ramki elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
CLASSID="adres"
Lokalizacja implementacji obiektu
CODEBASE="adres"
Określa adres bazoway, używany do tworzenia adresów względnych, podawanych w atrybutach CLASSID, DATA i ARCHIVE (domyślnie bieżący dokument)
CODETYPE="typ"
Określa typ zawartości obiektu, pobieranego poprzez CLASSID (pozwala uniknąć ładowania nieobsługiwanych formatów)
DATA="adres"
Lokalizacja informacji obiektu
DECLARE
Sprawia, że definicja bieżącego elementu staje się tylko deklaracją (musi być później zaimplementowana przez definicję)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HEIGHT="długość"
Wysokość w pikselach lub w procentach
HSPACE="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie w pikselach (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Nazywa element
STANDBY="tekst"
Podaje wiadomość, którą przeglądarka może odtworzyć, podczas ładowania implementacji i informacji obiektu
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ zawartości informacji podanych w atrybucie DATA
USEMAP="adres"
Wiąże mapę odnośników (MAP) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu NAME związanego elementu MAP)
VSPACE="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej w pikselach (zdeprecjonowane)
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

OL

Lista uporządkowana punktów (LI).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COMPACT
Zwarte ułożenie (zdeprecjonowane)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
START="liczba"
Początkowa liczba dla pierszego punktu (domyślnie "1", co odpowiada: "1", "A", "a", "I" lub "i" - w zależności od typu) (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ listy (zdeprecjonowane):
 • 1 - liczby arabskie (1, 2, 3,...)
 • A - wielkie litery (A, B, C,...)
 • a - małe litery (a, b, c,...)
 • I - wielkie liczby rzymskie (I, II, III,...)
 • i - małe liczby rzymskie (i, ii, iii,...)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

OPTGROUP

Grupuje opcje (OPTION) w liście wyboru (SELECT).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LABEL="etykieta"
Etykieta dla grupy opcji
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

OPTION

Tworzy opcję w liście wyboru (SELECT). Opcje mogą być zgrupowane (OPTGROUP).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LABEL="etykieta"
Etykieta dla grupy opcji
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SELECTED
Opcja jest zaznaczona
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALUE="wartość"
Wartość inicjalizująca kontrolki (jeśli nie jest podana, przyjmuje zawartość elementu)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

P

Akapit (paragraf).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
 • left - wyrównanie do lewej
 • right - wyrównanie do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: w bloku

PARAM

Parametr obiektu (OBJECT) lub apletu (APPLET).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
NAME="nazwa"
Definiuje nazwę parametru, który jest znany wstawianemu obiektowi
TYPE="typ"
Określa typ zawartości zasobu wyznaczonego przez atrybut VLUE (tylko jeśli VALUETYPE="ref")
VALUE="wartość"
Określa wartość parametru podanego przez atrybut NAME
VALUETYPE="typ"
Określa typ atrybutu VALUE:
 • data - wartość atrybutu VALUE zostanie przekazana do obiektu jako łańcuch znakowy (domyślnie)
 • object - VALUE jest identyfikatorem (ID) innego obiektu (OBJECT) w tym samym dokumencie
 • ref - VALUE wyznacza adres zasobu, gdzie są przechowywane wartości
Zdarzenia:

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

PRE

Tekst preformatowany (interpretuje tabulację, dodatkowe spacje i znak końca linii).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="liczba"
Szerokość formatowanego bloku podana w liczbie znaków (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

Q

Cytat (wyświetlany w linii).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CITE="adres"
Adres źródła
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

S

Wyświetla tekst przekreślony (to samo co STRIKE) (zdeprecjonowane).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

SAMP

Przykład.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

SCRIPT

Wstawia skrypt do dokumentu. Może się pojawić wielokrotnie wewnątrz HEAD oraz BODY. Skrypty mogą korzystać ze zdarzeń, wygenerowanych przez inne elementy. Jeśli skrypt nie został wykonany, to znacznik NOSCRIPT pozwala określić treść alternatywną.

Atrybuty:
CHARSET="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wyznaczonego przez odnośnik
DEFER
Podaje, że skrypt niczego nie wyświetla
LANGUAGE="język"
Określa język skryptowy (zdeprecjonowane - należy używać atrybutu TYPE)
SRC="adres"
Podaje lokalizację zewnętrznego skryptu
TYPE="typ"
Określa używany język skryptowy (np.:)

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

SELECT

Tworzy listę wyboru opcji (OPTION, OPTGROUP), stosowanych zwykle w formularzach (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
MULTIPLE
Wybór wielu opcji jednocześnie
NAME="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
SIZE="rozmiar"
Liczba wierszy w liście, które będą jednocześnie widoczne
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

SMALL

Wyświetla tekst małą czcionką.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

SPAN

Rozciąganie stylu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

STRIKE

Wyświetla tekst przekreślony (to samo co S) (zdeprecjonowane).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

STRONG

Mocne wyróżnienie tekstu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

STYLE

Pozwala autorowi wstawić arkusz stylów (CSS), w części nagłówkowej dokumentu (HEAD).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
MEDIA="typ"
Wyznacza typ pojedynczego medium lub listy mediów rozdzielonych przecinkami:
 • all - dla wszystkich urządzeń
 • aural - syntezatory mowy
 • braille - urządzenia do czytania braillem
 • handheld - urządzenia ręczne (mały ekran, monochromatyczne, grafika bitmapowa, ograniczona szerokość pasma)
 • print - urządzenia drukujące nieprzezroczyście i umożliwiające podgląd wydruku
 • projection - projektor
 • screen - ekran komputera (domyślnie)
 • tty - urządzenie o ograniczonych zdolnościach wyświetlania (terminale, urządzenia przenośne itp.)
 • ty - telewizor (niska rozdzielczość, kolor, ograniczone przewijanie)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Określa języka arkusza stylów (np.: "text/css")

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

SUB

Indeks dolny.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

SUP

Indeks górny.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

TABLE

Tabela składająca się z wierszy (TR), kolumn (COLGROUP, COL) i komórek (TD). Może zawierać część nagłówkową (THEAD), ciało (TBODY) i stopkę (TFOOT), jak również opis nagłówkowy (CAPTION).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie tabeli (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • left - do lewej
 • right - do prawej
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła w komórkach tabeli (zdeprecjonowane)
BORDER="piksele"
Szerokość w pikselach ramki otaczającej tabelę
CELLPADDING="długość"
Podaje odstęp (w pikselach lub w procentach) pomiędzy ramką komórki tabeli a jej zawartością
CELLSPACING="długość"
Podaje odstęp (w pikselach lub procentach) pomiędzy sąsiednimi komórkami oraz ramką tabeli
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
FRAME="krawędzie"
Określa, które krawędzie ramki otaczającej tabelę będą widoczne:
 • above - tylko górna krawędź
 • below - tylko dolna krawędź
 • border - wszystkie cztery krawędzie
 • box - wszystkie cztery krawędzie
 • hsides - tylko górna i dolna krawędź
 • lhs - tylko lewa krawędź
 • rhs - tylko prawa krawędź
 • void - brak krawędzi (domyślnie)
 • vsides - tylko lewa i prawa krawędź
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
RULES="linie"
Określa, które linie pomiędzy komórkami wewnątrz tabeli będą widoczne:
 • all - wszystkie linie będą widoczne
 • cols - tylko pomiędzy kolumnami
 • groups - tylko pomiędzy grupami wierszy (THEAD, TBODY, TFOOT) i grupami kolumn (COLGROUP, COL)
 • rows - tylko pomiędzy wierszami
 • none - brak linii wewnątrz tabeli (domyślnie)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
SUMMARY="tekst"
Zwiera streszczenie struktury tabeli dla niewizualnych przeglądarek
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="długość"
Szerokość tabeli w pikselach lub w procentach
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

li

TBODY

Ciało (włściwa treść) tabeli (TABLE). Zawiera wiersze (TR).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

TD

Komórka danych w tabeli (TABLE). Zawiera się wewnątrz wierszy (TR).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ABBR="tekst"
Dostarcza skrótu zawartości komórki
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
AXIS="kategoria"
Do umiejscowienia komórki w kategorii pojęciowej
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła w komórce (zdeprecjonowane)
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLSPAN="liczba"
Określa liczbę kolumn zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi kolumnami w ramach COLGROUP)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HEADERS="identyfikatory"
Określa listę identyfikatorów (ID) rozdzielonych spacjami, które zostały określone dla komórek nagłówkowych (TH), dostarczających informacji nagłówkowej dla bieżącej komórki danych (zobacz SCOPE)
HEIGHT="długość"
Wysokość komórki (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NOWRAP
Blokada automatycznego zawijania tekstu w komórce (zdeprecjonowane)
ROWSPAN="liczba"
Określa liczbę wierszy zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi wierszami w ramach THEAD, TBODY lub TFOOT)
SCOPE="komórki"
Określa ustawienie komórek danych, dla których aktualna komórka nagłówkowa (TH) dostarcza informacji nagłówkowej (może być używane w zamian HEADERS):
 • col - aktualna komórka dostarcza informacji nagłówkowej dla reszty kolumny, która ją zawiera
 • colgroup - dla grupy kolumn (COLGROUP, COL)
 • row - dla wiersza, który ją zawiera (TR)
 • rowgroup - dla grupy wierszy (THEAD, TBODY, TFOOT)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
WIDTH="długość"
Szerokość komórki (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

/dd

TEXTAREA

Wieloliniowe pole tekstowe, używane najczęściej w formularzach (FORM).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ACCESSKEY="znak"
Przypisuje klawisz dostępu do elementu
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLS="liczba"
Liczba widocznych kolumn
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
READONLY
Kontrolka tylko do odczytu
ROWS="liczba"
Liczba widocznych wierszy
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TABINDEX="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

TFOOT

Stopka tabeli (TABLE). Zawiera wiersze (TR).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

TH

Komórka nagłówkowa w tabeli (TABLE). Zawiera się wewnątrz wierszy (TR).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ABBR="tekst"
Dostarcza skrótu zawartości komórki
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
AXIS="kategoria"
Do umiejscowienia komórki w kategorii pojęciowej
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła w komórce (zdeprecjonowane)
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLSPAN="liczba"
Określa liczbę kolumn zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi kolumnami w ramach COLGROUP)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
HEADERS="identyfikatory"
Określa listę identyfikatorów (ID) rozdzielonych spacjami, które zostały określone dla komórek nagłówkowych (TH), dostarczających informacji nagłówkowej dla bieżącej komórki danych (zobacz SCOPE)
HEIGHT="długość"
Wysokość komórki (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NOWRAP
Blokada automatycznego zawijania tekstu w komórce (zdeprecjonowane)
ROWSPAN="liczba"
Określa liczbę wierszy zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi wierszami w ramach THEAD, TBODY lub TFOOT)
SCOPE="komórki"
Określa ustawienie komórek danych, dla których aktualna komórka nagłówkowa (TH) dostarcza informacji nagłówkowej (może być używane w zamian HEADERS):
 • col - aktualna komórka dostarcza informacji nagłówkowej dla reszty kolumny, która ją zawiera
 • colgroup - dla grupy kolumn (COLGROUP, COL)
 • row - dla wiersza, który ją zawiera (TR)
 • rowgroup - dla grupy wierszy (THEAD, TBODY, TFOOT)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
WIDTH="długość"
Szerokość komórki (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

THEAD

Obszar nagłówkowy tabeli (TABLE). Zawiera wiersze (TR).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

TITLE

Tytuł dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

TR

Wiersz w tabeli (TABLE). Zawiera komórki danych (TD) i komórki nagłówkowe (TH).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła w wierszu (zdeprecjonowane)
CHAR="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
CHAROFF="długość"
Określa przesuniecie względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (CHAR) w każdej linii
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALIGN="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

TT

Wyświetla tekst w trybie dalekopisu lub o stałych odstępach pomiędzy znakami.

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

U

Wyświetla tekst podkreślony (zdeprecjonowane).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

UL

Lista nieuporządkowana punktów (LI).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COMPACT
Zwarte ułożenie (zdeprecjonowane)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ listy (zdeprecjonowane):
 • circle - kształt okręgu
 • disc - kształt koła
 • square - kształt kwadratu
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

VAR

Przykład zmiennej lub argumentu programu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

Facebook